Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

Povinná študijná literatúra:

  • Javorka K. a kol.: Lekárska fyziológia. 4. prepracované a doplnené vydanie. Martin: Osveta 2014, 770 s. ISBN: 978-80-8063-407-0.
  • Čalkovská A., Javorka K.: Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie. Bratislava: UK, 2014, 153 s.  ISBN: 978-223-80-3578-2.

Odporúčaná študijná literatúra:

  • Javorka K. a kol.: Variabilita frekvencie srdca. Mechanizmy, hodnotenie, klinické využitie. Martin: Osveta, 2008, 204 s. ISBN: 978-80-8063-269-4
  • Čalkovská A. a kol.: Pľúcny surfaktant z laboratória k pacientov. Marti: Osveta, 2013. 222 s. 1. vyd. ISBN: 978-80-8063-401-8.