Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav fyziológie

JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO, Malá Hora 11161/4C, 036 01 MARTIN

telefón: ++421 43 2633 823; ++421 43 2633 404;      VoIP: 41 823; 41 404

e - mail: fyzl@uniba.sk;

s e k r e t a r i á t:     Lýdia N e b e h a j o v á

.

Telefón: ++ 421 43 2633 422
e - mail: andrea.calkovska@uniba.sk

 

 

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

vedúca ústavu