Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzity Komenského v Bratislave

Ústav fyziológie

JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO, Malá Hora 11161/4C, 036 01 MARTIN

telefón: ++421 43 2633 823; ++421 43 2633 404;      VoIP: 41 823; 41 404

e - mail: fyzl(at)jfmed.uniba.sk

s e k r e t a r i á t:     Lýdia N e b e h a j o v á

Vedúca ústavu: Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
telefón: ++ 421 43 2633 422
VoIP: 41 422
e - mail: calkovska@jfmed.uniba.sk
Zástupca pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť: Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.
telefón: ++421 43 2633 401
VoIP: 41 401
e - mail: kamil.javorka@jfmed.uniba.sk
SPRÁVCA WEBOVSKEJ STRÁNKY - Lýdia Nebehajová

.... e-mail .....