Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

veda a výskum

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. - SLOVENKA ROKA 2015 v kategórii VEDA A VÝSKUM

V nedeľu 24. mája 2015 sa v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie ankety "Slovenka roka 2015". Medzi víťazkami mala svoje zastúpenie aj Univerzita Komenského.

V kategórii Veda a výskum sa "Slovenkou roka 2015" stala naša vedúca  prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

HLAVNÉ ZAMERANIE

Na Ústave fyziológie JLF UK sa vedecký výskum realizuje v dvoch hlavných smeroch: experimentálny a  klinicko – fyziologický. Ťažiskom experimentálneho výskumu je oblasť respirológie vrátane pľúcneho surfaktantu, a s tým súvisiacich modelov respiračných ochorení najmä novorodeneckého veku,  spojených s inaktiváciou surfaktantu. V rámci klinicko – fyziologického výskumu sa študuje regulácia a dysregulácia kardiovaskulárneho systému v rôznych vekových kategóriách od novorodencov (donosených, nedonosených, hypotrofických i s rôznymi patologickými nálezmi)  až po adolescentov (zdravých alebo s diabetes mellitus typ 1, s nadváhou, obezitou, psychiatrickými ochoreniami).  Pri štúdiu sa používajú moderné metodiky – kontinuálny záznam systémového akrálneho tlaku (Finapres/Portapres), vyhodnocovanie variabilít parametrov kardiovaskulárneho systému (beat-to-beat RR intervalov a tlaku krvi)  pomocou spektrálnej analýzy a hlavne nelineárnymi metodikami, ako aj nové prístroje na diagnostiku funkcie endotelu ciev a skríningu stavu cievneho systému. Ústav je súčasťou Centra excelentnosti pre perinatologický výskum a Centra experimentálnej a klinickej respirológie. Úzko spolupracuje s Martinským centrom pre biomedicínu a ďalšími ústavmi a klinikami JLF UK a UNM, prípadne s inými národnými inštitúciami. Spolupráca je rozvinutá aj so zahraničnými pracoviskami, medzi ktoré patrí Lekárska fakulta Masarykovej Univerzity, Brno; Karolinska Institutet v Štokholme, Švédsko, The University of Adelaide, Austrália, University of Trento a University of Palermo, Taliansko,  Medicínska Univerzita v Sofii, Bulharsko a Laboratórium pre výskum surfaktantu, Detská klinika, University of Lübeck, Nemecko a ďalšími.

P R O J E K T Y

Výskumná činnosť sa v minulosti realizovala prevažne prostredníctvom riešenia úloh rezortného plánu výskumu a ŠPZV. V posledných rokoch sa na pracovisku riešia granty VEGA, projekty MVTS, bilaterálny slovensko-bulharský projekt APVV, a mladí vedeckí pracovníci riešia i granty UK. Ústav fyziológie je spoluriešiteľom viacerých ďalších projektov.

Z intenzívnej vedeckej práce vzniklo doteraz približne 1300 publikácií tlačou a takmer rovnaký počet prednášok doma i v zahraničí. Viaceré práce boli ocenené ako Najlepšia publikácia Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania, Najlepšia publikácia Slovenskej fyziologickej spoločnosti, Guothovou cenou alebo opakovane prémiou Literárneho fondu. Ústav fyziológie je súčasťou špičkových vedecko-výskumných pracovísk.

  • MVTS          

Štrukturálne fondy EÚ