Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť - akad. rok 2020/2021

TémaHemodynamika u mladých obéznych pacientov

Topic: Hemodynamics in young obese patients

Školiteľ/Tutor: prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Požadovaný ročník štúdia/Year of study: 3 - 5


Téma: Experimentálny modelu zameraný na multifaktoriálnu etiológiu syndrómu akútnej respiračnej tiesne

Topic: Experimental model focused on multifactorial etiology of acute respiratory distress syndrome

Školiteľ/Tutor: RNDr. Pavol Mikolka, PhD., RNDr. Petra Košútová, PhD.

Požadovaný ročník štúdia/Year of study: 2


Téma: Potencovanie vlastností pľúcneho surfaktantu

Topic: Potentiation of pulmonary surfactant properties

Školiteľ/Tutor: RNDr. Maroš Kolomazník, PhD., prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Poďadovaný ročník štúdia/Year of study: 2

Téma rezervovaná/Topic reserved