Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť - akad. rok 2021/2022

Názov témy: Experimentálny model zameraný na multifaktoriálnu etiológiu syndrómu akútnej respiračnej tiesne

Školiteľ: RNDr. Pavol Mikolka, PhD. 

Minim. požadovaný ročník: 2.

E-mail: pavol.mikolkauniba.sk 


Názov témy: Zmeny hemodynamických parametrov u obéznych pacientov

Školiteľ: prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. 

Minim. požadovaný ročník: 3. - 5. 

E-mail: michal.javorkauniba.sk 


Názov témy: Elektrodermálna aktivita pri "negative bias" 

Školiteľky: Ing. Zuzana Višňovcová, PhD., MUDr. Nikola Ferencová, PhD. 

Minim. požadovaný ročník: 2.

E-mail: zuzana.visnovcovauniba.sk;  nikola.ferencovauniba.sk


Názov témy: Lipopolysacharidom indukovaný syndróm akútnej respiračnej tiesne a možnosti ovplyvnenia

Školitelia: RNDr. Maroš Kolomazník, PhD., prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

Minim. požadovaný ročník: 2.

E-mail: maros.kolomaznikuniba.sk 

Téma rezervovaná