Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie o pregraduálnej výučbe

Akademický rok 2020/2021, letný semester

Výučba v letnom semestri akademického roka 2020/2021, zabezpečovaná Ústavom verejného zdravotníctva JLF UK, bude až do odvolania prebiehať dištančnou formou cez Ms Teams v termínoch  a časoch uvedených v učebných plánoch jednotlivých predmetov (št. programy Všeobecné lekárstvo, Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia).

O prípadných zmenách vo výučbe budeme aktuálne informovať.

Všeobecné lekárstvo

Verejné zdravotníctvo 2 (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku
Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Medicína katastrof (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Tropická medicína (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Vakcinológia (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Financovanie zdravotníctva a poisťovníctvo
(4. ročník)
rozvrh a kritériá hodnotenia

Verejné zdravotníctvo

Prezenčná forma je plánovaná na RÚVZ v Martine v predmete Prax v hygiene a epidemiológii (3. ročník bakalárksho štúdia) v 6. až 12. výučbovom týždni, 3. ročník bakalárksho štúdia (podľa učebného plánu).

1. ročník bakalárskeho štúdia
2. ročník bakalárskeho štúdia
3. ročník bakalárskeho štúdia

  

1. ročník magisterského štúdia
2. ročník magisterského štúdia

 

Štátne skúšky v študijnom programe Verejné zdravotníctvo

Bakalárske a diplomové práce z verejného zdravotníctva

Ošetrovateľstvo

Hygiena, epidemiológia a výživa
(bakalárske štúdium, 1. ročník)
rozvrh a kritériá hodnotenia, okruhy otázok na skúšku
Ekonomika zdravotníctva
(magisterské štúdium, 1. ročník)
rozvrh a kritériá hodnotenia, skúšobné otázky
Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti
(magisterské štúdium, 1. ročník)
rozvrh a kritériá hodnotenia, skúšobné otázky

Pôrodná asistencia

Hygiena a epidemiológia (1. ročník)

rozvrh a kritériá hodnotenia, okruhy otázok na skúšku