Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie o pregraduálnej výučbe

Akademický rok 2020/2021, letný semester

Výučba v letnom semestri akademického roka 2020/2021, zabezpečovaná Ústavom verejného zdravotníctva JLF UK, bude až do odvolania prebiehať dištančnou formou cez Ms Teams v termínoch  a časoch uvedených v učebných plánoch jednotlivých predmetov (št. programy Všeobecné lekárstvo, Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia).

Aktuálna informácia pre študentov všeobecného lekárstva: vzhľadom na súčasnú situáciu, skúška z predmetu Verejné zdravotníctvo 2 sa bude realizovať formou on-line testu na e-learningovej platforme moodle (podrobné informácie o teste sú uvedené priamo v moodle v rámci príslušného e-learningového kurzu/modulu).

Všeobecné lekárstvo

Verejné zdravotníctvo 2 (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku
Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Medicína katastrof (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Tropická medicína (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Vakcinológia (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Financovanie zdravotníctva a poisťovníctvo
(4. ročník)
rozvrh a kritériá hodnotenia

Verejné zdravotníctvo

Prezenčná forma je plánovaná na RÚVZ v Martine v predmete Prax v hygiene a epidemiológii (3. ročník bakalárksho štúdia) v 6. až 12. výučbovom týždni, 3. ročník bakalárksho štúdia (podľa učebného plánu).

Zmeny v organizácií odovzdávania záverečných prác v nelekárskych študijných programoch

1. ročník bakalárskeho štúdia
2. ročník bakalárskeho štúdia
3. ročník bakalárskeho štúdia

  

1. ročník magisterského štúdia
2. ročník magisterského štúdia

 

Štátne skúšky v študijnom programe Verejné zdravotníctvo

Bakalárske a diplomové práce z verejného zdravotníctva

Ošetrovateľstvo

Hygiena, epidemiológia a výživa
(bakalárske štúdium, 1. ročník)
rozvrh a kritériá hodnotenia, okruhy otázok na skúšku
Ekonomika zdravotníctva
(magisterské štúdium, 1. ročník)
rozvrh a kritériá hodnotenia, skúšobné otázky
Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti
(magisterské štúdium, 1. ročník)
rozvrh a kritériá hodnotenia, skúšobné otázky

Pôrodná asistencia

Hygiena a epidemiológia (1. ročník)

rozvrh a kritériá hodnotenia, okruhy otázok na skúšku