Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Hlavné zameranie vedecko-výkumnej činnosti Ústavu verejného zdravotníctva

Doterajšia vedecko-výskumná činnosť pracovníkov Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK v Martine priniesla najvýznamnejšie výsledky v niekoľkých oblastiach.

  • epidemiológia a prevencia ochorení preventabilných očkovaním
  • verejnozdravotné aspekty zdravotnej starostlivosti, farmakoekonomika a farmakoepidemiológia
  • epidemiológia nozokomiálnych nákaz
  • epidemiológia a prevencia užívania návykových látok vo vybraných skupinách populácie

 

Pracovníci Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK sú zapojení do viacerých domácich a medzinárodných vedecko-výskumných projektov.