Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK vznikol v roku 2005 spojením bývalých Ústavov hygieny, epidemiológie a sociálneho lekárstva.Táto organizačná zmena je odrazom moderného chápania tohto preventívneho vedného odboru. Mala aj praktický význam z hľadiska potreby koordinovania pedagogickej práce, najmú s ohľadom na otvorenie a rozvíjanie študijného programu Verejné zdravotníctvo (od šk. roku 2004/2005). Vedúcou Ústavu je od jeho vzniku Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH.

Novovzniknutý Ústav nadviazal vo svojej vedecko-výskumnej práci na tradície a skúsenosti bývalých pracovísk a vybudoval si významnú pozíciu nielen na domácom, ale aj na medzinárodnom poli. Úzko spolupracuje s viacerými významnými medzinárodnými inštitúciami, napr. Európskym centrom prevencie a kontroly infekčných chorôb (ECDC), či Regionálnym úradom WHO pre Európu.