Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie v odbore Verejné zdravotníctvo na JLF UK v Martine

Rigorózne konanie sa uskutočňuje v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Absolventi študijných programov, ktorí získali titul "magister" alebo absolventi obdobných študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

Cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie a odbornej úrovne absolventov magisterského štúdia príslušného študijného odboru/programu.

Uchádzač má na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti  aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. Po úspešnom absolvovaní rigorózneho konania získavajú jeho uchádzači titul "doktor filozofie" (v skratke "PhDr.")

Od 1. januára 2019 priebeh rigorózneho konania, požiadavky pre konanie rigoróznych skúšok a obhajobu rigoróznych prác na JLF UK v Martine upravujú zásady rigorózneho konania:

Prihláška na rigoróznu skúšku (na stiahnutie)

Kontaktná osoba:
doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin
tel.: 043/2633624
e-mail: jakusova@jfmed.uniba.sk