Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie v odbore Verejné zdravotníctvo na JLF UK v Martine

Rigorózne konanie sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Vnútorným predpisom UK č. 13/2013 a Vnútorným predpisom č. 27/2016 Smernica o zásadách rigorózneho konania na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Absolvent študijného odboru/programu, ktorý získal titul magister alebo obdobných študijných programov v zahraničí, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce.

Uskutočňuje sa v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a

Uskutočňuje sa v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) a Vnútorného predpisu UK č. 13/2013 - Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave.

Cieľom rigorózneho konania je zvýšenie kvalifikácie a odbornej úrovne absolventov magisterského štúdia príslušného študijného odboru alebo študijného programu.

Uchádzať má na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore/programe má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti ďalej rozvíjať a aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.  Po úspešnom absolvovaní rigorózneho konania získavajú jeho účastníci titul „doktor filozofie“ („PhDr.")

Požiadavky pre konanie rigoróznych skúšok a obhajobu rigoróznych prác na JLF UK v Martine upravujú zásady rigorózneho konania - Vnútorný predpis č. 27/2016 - Smernica o zásadách rigorózneho konania na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martin

 

Kontaktná osoba:
doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin
tel.: 043/2633624
e-mail: jakusova@jfmed.uniba.sk