Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty Ústavu verejného zdravotníctva

EPIBIOMAT (APVV-0096-12)

Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania a ich vplyvu na epidemiologickú situáciu vybraných ochorení preventabilných očkovaním

Projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Identifikačné číslo: APVV-0096-12

Ďalšie informácie na stránke projektu

GTSS

Global Tobacco Surveillance System - medzinárodný projekt pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie a Centers for Disease Control and Prevention v Atlante, USA. Je zameraný na monitorovanie užívania tabaku, faktorov s ním asociovaných ako aj odrazu opatrení kontroly tabaku u populácie. V rámci projektu sa okrem iných od roku 2002 vykonávajú prieskumy GYTS (Global Youth Tobacco Survey) zamerané na monitorovanie užívania tabaku a s ním súvisiacich faktorov u školskej mládeže. Posledný prieskum sa vykonal v roku 2016 ....ďaľšie informácie

Záverečná správa GYTS 2002/2003 (angl.), súhrn kľúčových výsledkov (slov.)

Záverečná správa GYTS 2006/2007 (angl.), súhrn kľúčových výsledkov (slov.)

Záverečná správa GYTS 2010/2011 (angl.), súhrn kľúčových výsledkov (slov.)

Záverečná správa GYTS 2016/2017 (angl.), súhrn kľúčových výsledkov (angl.)

HBSC

Health Behaviour in School-aged Children - medzinárodný projekt koordinovaný Regionálnym úradom WHO pre Európu, University of Edinburgh a University of Bergen, Norway, má 30 ročnú tradíciu a participuje na ňom v súčasnosti 41 krajín. Patrí k signifikantným zdrojom epidemiologických informácií o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní adolescentov vo veku 11, 13 a 15 rokov. Zber údajov sa opakuje v štvorročných cykloch, umožňujúcich sledovať trendy a zmeny v čase. Výsledky prieskumov patria k východiskovým materiálom pre odbornú verejnosť zameranú na túto oblasť. Na Slovensku projekt HBSC koordinuje Ústav psychológie zdravia LF UPJŠ v Košiciach (Prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD, národná koordinátorka tímu). Slovenský tím zatiaľ spracoval národnú správu prezentujúcu výsledky prieskumov vykonaných v roku 2006, 2010 a 2014. ...ďalšie informácie 

CEKR II

Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II) - Cieľom tohto projektu, ktorý sa realizuje na viacerých pracoviskách JLF UK je zvýšenie možností a kvality výskumu, vývoja a vzdelávania dobudovaním CEKR a jeho postupnou integráciou do európskeho výskumného priestoru. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky.   ...ďalšie informácie

Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu

Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu - Medzinárodný projekt, ktorý sa vykonáva v spolupráci s IARC (Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny), Lyon, Francúzsko. Na Slovensku projekt koordinuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a je spolufinancovaný z Grantu Ministerstva zdravotníctva SR. Jeho cieľom je zvýšiť poznanie o etiológii nádorov pankreasu, odhadnúť úlohu možných rizikových faktorov, zhodnotiť úlohu osobnej a rodinnej anamnézy, odobrať a uchovať vzorky, objasniť etiologickú súvislosť  medzi chronickou pankreatitídou a rakovinou pankreasu. ...ďalšie informácie

AURORA

AURORA - A European network on cervical cancer surveillance and control in the new Member States (Európska sieť pre surveillance a kontrolu rakoviny krčka maternice v nových členských štátoch) - projekt sa riešil v rámci 7. rámcového programu EU v rokoch 2011-2013 a bol podporený grantom z rozpočtu Európskej komisie v rámci programu Zdravie.

Cieľmi projektu Aurora boli:

  • identifikovať spoločné účinné stratégie pre propagáciu skríningu karcinómu krčka maternice v nových členských štátoch Európskej únie,
  • zaistiť pokrytie skríningom i u ťažko dostupných skupín,
  • pomôcť novým členským štátom Európskej únie pri implementácii skríningu (v zmysle medicíny založenej na dôkazoch),
  • podporovať výmenu informácií a praktických skúseností z prevencie rakoviny krčka maternice a s ňou súvisiacou osvetovou a propagačnou činnosťou.

Získané poznatky sa diseminujú v rámci Európskej únie, najmä v 11 partnerských krajinách: Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, Cyprus, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko a Grécko.

Na Slovensku projekt riešil Ústav verejného zdravotníctva  JLF UK v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou JLF UK. Koordinátorom bola doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Ďalšie informácie o projekte sú na stránke www.aurora-project.eu.

V rámci práce projektu boli spracované Odporúčania pre zlepšenie prevencie rakoviny krčka maternice na základe analýzy príkladov správnej praxe (pdf dokument v plnom znení na stiahnutie).