Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium v programe Verejné zdravotníctvo

Garančná skupina

Prof MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Školitelia

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Komisia pre štátne skúšky

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková,PhD., MPH, predsedníčka, JLF UK Martin

prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc., JLF UK Martin

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., JLF UK Martin

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., JLF UK Martin

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD., JLF UK Martin

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., JLF UK Martin

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD., JLF UK Martin

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., LF UK Bratislava

prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., LF UK Bratislava

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD., LF UPJŠ Košice

prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., FZV UP Olomouc

doc. MUDr. Jana Janoutová, PhD., FZV UP Olomouc

doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD., LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., SZU Bratislava

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, FZ UAD Trenčín

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH, RÚVZ Martin

RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH, RÚVZ Martin

MUDr. Dana Rošková, PhD. Klinická biochémia, s.r.o. Martin

prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., ŽILPO, s.r.o. Žilina

RNDr. Mária Hrušková, MPH, PhD., ŽILPO, s.r.o. Žilina

prof. MUDr. Anna Lišková, PhD., FN Nitra

MUDr. Ivana Holcátová, CSc., 2. LF UK Praha

Denní doktorandi

  • MUDr. Peter Vyšehradský: Súčasné sociálne determinanty tuberkulózy na Slovensku. Školiteľ: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
  • PhDr. Dominika Čecho: Faktory súvisiace s adherenciou u celiakie v detskom veku. Školiteľ: Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Externí doktorandi

  • MUDr. Nina Ferková: Vplyv vekom podmienenej makulárnej degenerácie na kvalitu života. Školiteľ: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
  • Mgr. Nikola Trháčová: Sociodemografické determinanty šikanovania medzi adolescentmi na Slovensku. Školiteľ: Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.