Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium v programe Verejné zdravotníctvo

Garančná skupina

Prof MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Školitelia

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.
doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
doc. MUDr. Ivan Kocan, CSc.
doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.
doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Komisia pre štátne skúšky

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková,PhD., MPH, predsedníčka, JLF UK Martin
Prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSC., JLF UK Martin
Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc., JLF UK Martin
Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., JLF UK Martin
Prof. MUDr. Viera Švihrová, PhD., JLF UK Martin
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. JLF UK Martin
Prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc., LF UK Bratislava
Prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc., LF UPJŠ Košice
Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc., LF OU Ostrava
doc. MUDr. Jana Janoutová, PhD.LF OU Ostrava
doc. MUDr. Helena Kollárová, PhD., LF UP Olomouc
Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., SZU Bratislava
Prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH, RÚVZ Trenčín
MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH, RÚVZ Martin
Prof. MUDr. Vladimír Oleár, PhD. ŽILPO, s.r.o. Žilina

Denní doktorandi

  • Mgr. Barbora Dvorštiaková: Verejnozdravotné dopady používania mobilných informačno - komunikačných technológií. Školiteľ: doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
  • Mgr. Romana Ulbrichtová: Význam vybraných rizikových faktorov v pracovnom prostredí. Školiteľ: doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
  • Mgr. Róber Čecho: Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže vo vybraných profesiách Školiteľ: Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
  • Mgr. Mária Tatarková: Verejnozdravotný význam ťažkých kovov vo vybraných nápojoch. Školiteľ: doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
  • Mgr. Eliška Štefanová: Sociodemografické determinanty vybraných antropometrických ukazovateľov u školskej mládeže. Školiteľ: doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
  • Mgr. Miroslava Sovičová: Verejnozdravotný význam vybratých chemických faktorov v individuálnych zdrojoch vody na Slovensku. Školiteľ: doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Externí doktorandi

  • MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH., MHA: Aplikácia národného plánu úradnej kontroly potravín v regióne Turiec. Školiteľ: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
  • Mgr. Roman Rams: Tuberkulóza ako merateľný ukazovateľ spravodlivého rozvoja spoločnosti. Školiteľ: Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
  • Mgr. Lukáš Kocsis: Verejnozdravotné aspekty karcinómomu prsníka u žien s adjuvantnou liečbou. Školiteľ: Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.