Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerne Bjørnsona

Paliatívne centrum realizovalo svoje aktivity od roku 2012 do roku 2023.

V roku 2023 bola činnosť centra ukončená.


Dôstojnosť a rešpekt – Prednáška s diskusiou

11. 11. 2021 |18:00 | Miesto konania: online

8. 12. 2021 |18:00 | Miesto konania: online (prezentácia)                                

V rámci študentského projektu: Zomieranie je ľudské  

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD., doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.

Edukácia opatrovateliek v zariadení pre seniorov

Seniori, žijúci posledné roky ich života v zariadeniach a domovoch, sú poväčšine ľudia s rozšírenými trajektóriami chorôb a zložitými sociálnymi kontextmi. Posledné obdobie života seniorov sa predlžuje. Toto obdobie je charakterizované potrebnými rozhodnutiami o starostlivosti, zvládaní  obťažujúcich symptómov, ich psychosociálnych problémov. Ukazuje sa nevyhnutnosť uplatňovať paliatívnu starostlivosť a prispôsobiť ju situácii starších a veľmi starších osôb, žijú v domoch opatrovateľskej starostlivosti.

Je dôležité, aby sa sestrám a opatrovateľkám pomohlo poskytovať starostlivosť, ktorá reaguje na potreby tejto obzvlášť zraniteľnej skupiny pacientov podľa najnovších výsledkov praxe založenej na dôkazoch. Výzvou je neustále rozširovanie nových poznatkov a prístupov pre zvyšovanie kvality poskytovanej starostlivosti. Prispením k tomu boli aj edukačné výstupy študentiek externej formy magisterského štúdia v decembri 2019 v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby  Benetrix, n. o. Študentky si pripravili edukáciu pre opatrovateľky so zameraním na témy: Výživa a pitný režim u seniorov; Podpora sebestačnosti, bezpečnosti a prevencie pádov u seniorov; Riziko a prevencia dekubitov u seniorov; Prvá pomoc pri vybraných náhlych stavoch u seniorov a  Komunikácia a jej špecifiká u seniorov.

Dobrovoľnícka služba

Dobrovoľnícka služba Univerzitnej nemocnice v Martine si dovoľuje ponúknuť záujemcom, z radov študentov medicíny a nelekárskych študijných programov, stať sa dobrovoľníkom.  Táto vysoko humánna činnosť je nielen pomocou pre pacientov, ale môže priniesť študentom aj osobné uspokojenie z pomoci iným a možnosť rozvíjať komunikačné zručnosti, veľmi potrebné v profesionálnej praxi zdravotníkov. 
Dobrovoľník navštevuje pacientov v UNM, ktorí sú opustení alebo sú zďaleka, vedie s nimi rozhovory, povzbudzuje ich, pomáha pri bežných činnostiach a i. Záleží od pacienta a jeho potrieb, ako aj od  dohovoru s ošetrujúcimi a rodinou.  Detailnejšie informácie o činnosti Dobrovoľníckej služby UNM nájdete na https://www.unm.sk/dobrovolnicka-sluzba
Ak sa rozhodnete stať dobrovoľníkom, môžete sa prihlásiť na e-mailovej adrese: peter.krajniakgmail.sk alebo na tel: 0905/ 460 298 do 28. 2. 2019. Kurz pre záujemcov o dobrovoľnícku činnosť sa následne uskutoční 9. 3. 2019 v UNM/pavilón č. 5, v suteréne, vchod od I. Internej kliniky.

Plán činnosti Centra paliatívnej starostlivosti Bjørsterne Bjørnsona v rok 2019

Cyklus prednášok a workshopov edukácie  k vybraným aspektom paliatívnej starostlivosti vo vzťahu k seniorom

Miesto: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, J. Mazúra 5211/34, Martin

4. 3. 2019

1. Efektívna komunikácia so seniormi v zariadení  DSS

(Bc. Boháčiková V.,  Mgr. Lepiešová M. PhD.)

5. 3. 2019

2. Vybrané problémy výživy seniorov v kontexte farmakoterapie a ochorení

 (Bc. Chupáčová L., doc. Mgr. Boriková I. PhD.)

12. 3. 2019

3. Fyzická a psychická aktivizácia seniorov  v DSS

   (Bc. Cimlová K., Mgr. Farský I. PhD.)

4.  Podpora sebestačnosti a bezpečnosti seniorov pri aktivitách denného života

  (Bc. Madleňák J., Mgr. Miertová, M. PhD.)

19. 3. 2019

5. Komplikácie diabetes mellitus  a ich prevencia

(Bc. Podolinská L., PhDr. Nemcová J. PhD.).

Aktívna účasť na XI. Medzinárodnej vedeckej konferencii pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

Z konferencie bol vydaný Zborník XI. Medzinárodnej vedeckej konferencii pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy  „Význam multiodborovej spolupráce v hospicovej starostlivosti“. Bardejov- Bardejovská Nová Ves. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča a v. Hopku Spišská Nová Ves – Prešov, 2018. 321 s.

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Vydanie vysokoškolskej učebnice  Kurucová, R., Žiaková, K., Nemcová, J. a kol. Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti. 2.upravené a doplnené vydanie. Martin: Osveta, 2017. 311 s. ISBN 978-80-8063-457-5  
Cieľom uvedenej vysokoškolskej učebnice je prispieť k rozvoju poznatkov v oblasti paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vychádza z najnovších trendov poskytovania paliatívnej starostlivosti, s akcentom na vedecký charakter spracovanej problematiky. Text zahŕňa manažment obťažujúcich symptómov pri život limitujúcich ochoreniach so zreteľom na telesnú, psychosociálnu a spirituálnu dimenziu vplyvu na život jednotlivca, rodinu a  blízkych.  Publikácia je určená odbornej verejnosti, pedagógom, výskumníkom v oblasti paliatívnej starostlivosti a pomáhajúcich profesií, sestrám v klinickej praxi, študentom pregraduálneho, postgraduálneho a špecializačného štúdia.

Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania

Vydanie monografie  Čáp  J., Palenčár M., Kurucová R. Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania.  1. vydanie.  Martin: Osveta, 2016. 185 s. ISBN 978-80-8063-448-3
„Hlavným cieľom monografie, ako sa uvádza v jej úvode, „ je prispieť k obhajobe zmysluplnosti a a použiteľnosti koncepcie ľudskej dôstojnosti v kontexte konečnosti ľudského života, a to aj vo svetle jej kritiky.“
Monografia je určená odbornej verejnosti z rôznych oblastí, ako aj širšej verejnosti pre poznanie a porozumenie témy dôstojnosti, umierania a smrti.

Prednáška - Dôstojnosť pacienta v hospici

Aktívna účasť na X. Medzinárodnej vedeckej konferencii Pacient v hospici, ktorá sa konala  26. – 27. mája 2016 pod gesciou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Ústavu Kráľovnej Pokoja z Medžugorja Bardejov, Arcidiecéznej charity Košice a Hospicu Matky Terezy Bardejov. Na konferencii vystúpili za JLF a Centrum B. Bjőrnsona autoriky Nemcová, J., Hlinková, E., Sobeková, L. s príspevkom Dôstojnosť pacienta v hospici.  Hlavným cieľom konferencie bolo predstaviť súčasné trendy v hospicovej starostlivosti s akcentom na multidimenzionálny charakter starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich. Potreba vzdelávania a výskumu v oblasti paliatívnej a hospicovej starostlivosti je považovaná odborníkmi za neoddeliteľnú súčasť vo vzdelávaní zdravotníckych profesionálov.

Prednáška - Plamienok

8. 3. 2016 o 10:00 hod. v Edukačnom centre JLF UK stretnutie s Mgr. Luciou Kostickou a MUDr. Veronikou Kurajovou z detského mobilného hospicu Plamienok, n.o.

Prednášky pre Klub dôchodcov Vrútky

 • Dňa 9.12.2016 Mgr. Michaela Miertová, PhD. bude mať informačno-edukačnú prednášku pre seniorov: Rizikové faktory vybraných neurologických ochorení. | Vrútky | Info
 • Dňa17.3.2016 Mgr. Michaela Miertová, PhD. realizovala informačno-edukačnú prednášku pre seniorov | Vrútky | Info
 • Dňa 20. 11. 2015 Mgr. Michaela Miertová, PhD. realizovala informačno-edukačnú prednášku pre seniorov | Vrútky | Info
 • V dňoch 17.3.2014, 21.10.2014 a 14.4.2015 doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. a Mgr. Ivana Bóriková, PhD. realizovali informačno-edukačné prednášky pre seniorov. | Vrútky | Info

Prednášky pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Dňa 24. 11. 2015 realizovala PhDr. Jana Nemcová, PhD. prednášku pre sestry, zdravotnícke asistentky a opatrovateľky pracujúce v Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov | ul. J. Mazúra 34, Martin | Info

7. Medzinárodná konferencia hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Nemcová J., Miertová M., Hlinková E., Ovšonková A.: Východiská vzdelávania v ošetrovateľstve v problematike smútenia a trúchlenia | Trnava | 16. mája 2015 | prezentácia | info

Vzdelávací seminár pre pacientov s Parkinsonovou chorobou a ich príbuzných

PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD.: Vybrané problémy pacientov s parkinsonovou chorobou a ich riešenie v domácom prostredí | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN | Kollárova 2 Martin | 24. APRÍL 2015 | Pozvánka

Sprevádzanie v interkultúrnom a intereligióznom kontexte

Projektu Grundtvig | Bližšie informácie

Sprevádzanie smútiacich v medzináboženskom a medzikultúrnom kontexte - zborník 20015

Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania

Projekt KEGA 006UK-4/2014 | Bližšie informácie

Dôstojné umieranie - Workshop.

2.12.2013 | 16:30 hod. | Miesto konania: MKM | Trvanie: 2 hod.

V rámci študentského projektu: Umieranie ako súčasť ľudského života

Mgr. Juraj Čáp, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD.  
Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerne Bjørnsona a Ústav ošetrovateľstva JLF UK  Martin

Edukácia opatrovateľov paliatívnych pacientov

Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerne Bjørnsona, Ústav ošetrovateľstva  JLF UK v Martine v spolupráci s vedením Paliatívneho oddelenia HNsP v Trstenej realizovali 11. októbra 2013 a 21. júna 2013: Edukáciu opatrovateľov paliatívnych pacientov | foto

Témy I. stretnutia: Rola opatrovateľa, Potreby príbuzného | pozvánka
Téma II. stretnutia: Obťažujúce symptómy pacientov | pozvánka

Edukačné materiály

Prezentácia I. | Rola opatrovateľa, potreby príbuzného, starostlivosť o seba samého

Jednotlivé témy: potreby príbuzného | starostlivosť o seba

Prezentácia II. | Obťažujúce symptómy príbuzného

Jednotlivé témy: bolesť | nauzea-vracanie | únava | dušnosť | zápcha


Informácie o centre

Paliatívna starostlivosť sa spája s poskytovaním starostlivosti chorým, kde kauzálna liečba nie je možná a obťažujúce symptómy spôsobujú utrpenie. Zabezpečiť poskytovanie kvalitnej paliatívnej starostlivosti si vyžaduje súčinnosť vzdelávania, výskumu a praxe v kontexte interdisciplinárneho prístupu. Vychádzajúc z týchto skutočností, dekan Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, profesor MUDr. Ján Danko, CSc. po schválení v Akademickom senáte zriadil 23. 4. 2012 Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerne Bjørnsona (Vnútorný predpis č. 16/2012).

Centrum paliatívnej starostlivosti nesie meno významného nórskeho spisovateľa a dejateľa bojujúceho za práva slabších. Silný vzťah k Slovenskému národu prejavujúci sa nezlomným zasadzovaním sa o uznanie práv Slovákov na sebaurčenie a vlastný jazyk ako aj  jeho skúsenosti a postoje v konfrontácii so smrťou a umieraním v poslednom roku jeho života, predurčujú Bjørnstjerne Bjørnsona za symbol rozvíjajúcej sa spolupráce v oblasti paliatívnej starostlivosti medzi Slovenskom a Nórskom. Na základe uvedeného nesie Centrum paliatívnej starostlivosti meno tejto významnej, medzinárodne uznávanej osobnosti.

Podnetom k založeniu centra bola aj spolupráca s nórskym lekárom Kjellom Erikom Strømskagom, MD PhD, ktorý pôsobil ako hosťujúci profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte a v súčasnosti je vedúcim paliatívneho tímu v Molde Hospital a tiež profesorom Norwegian University of Science and Technology v Trondheime v Nórsku. Jeho snahou je podporovať paliatívnu starostlivosť v európskom a medzinárodnom meradle. V spolupráci s týmto skromným a oduševneným lekárom, vedcom v oblasti paliatívnej starostlivosti, ako aj s podporou dekana JLF profesora MUDr. Jána Danku, CSc., profesora MUDr. Dušana Dobrotu, PhD., vedúcej ústavu ošetrovateľstva, docentky Mgr. Kataríny Žiakovej, PhD., sme mohli naše snahy vzdelávania a výskumu v oblasti paliatívnej starostlivosti oficiálne ustanoviť zriadením centra paliatívnej starostlivosti.

Ciele

Ciele Centra Paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerne Bjørnsona na JLF budú zamerané hlavne na výskum domácej a inštitucionálnej paliatívnej starostlivosti a realizáciu vzdelávacích programov pre potreby profesionálov, pacientov a ich rodín, ako aj dobrovoľníkov. Participovanie na plnení cieľov a úloh vzdelávania a výskumu v oblasti paliatívnej starostlivosti budú mať docenti a odborní asistenti, doktorandi na Ústave ošetrovateľstva JLF UK, pod gesciou vedúcej ošetrovateľstva, doc. Mgr. Kataríny Žiakovej, PhD.

Organizačná štruktúra

Sídlo Centra paliatívnej starostlivosti B. Bjørnsona je na Ústave ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

Kontaktná adresa

Centrum paliatívnej starostlivosti B. Bjørnsona, JLF UK
Malá Hora 5
036 01 Martin
Slovenská republika

Vedúca Centra paliatívnej starostlivosti B. Bjørnsona je PhDr. Jana Nemcová, PhD. (Absolventka End-of-life Nursing Education Consortium (ELNEC) - International Curriculum - Training Program)

Obsahová štruktúra

Ústav ošetrovateľstva JLF UK zastrešuje výskumno-vzdelávaciu divíziu centra a garantuje bázu pre vzdelávanie a výskum za účelom podpory klinickej ošetrovateľskej praxe v oblasti paliatívnej starostlivosti.

I. Výskum

Cieľom v oblasti výskumu bude riešenie konkrétnych výskumných úloh v paliatívnej starostlivosti:

 • 1. oblasť výskumu: na základe systematického prístupu (konceptualizácia, systematický prehľad literatúry) sa zameriame na obsah základných pojmov súvisiacich s problematikou kvality života pacienta v kontexte paliatívnej starostlivosti. Zameriame sa na zmapovanie oblastí, v ktorých pacienti s ochorením vyžadujúcim paliatívnu starostlivosť vnímajú najvýraznejší dopad ochorenia, ako aj identifikáciu oblastí, ktoré sú pre ich kvalitu života významné. Súčasťou tejto fázy výskumu bude aj sledovanie oblastí kvality života opatrovateľa (fyzické zdravie opatrovateľa, spirituálnu a emocionálnu oblasť, socio-ekonomický stav a sociálnu oblasť), ktoré sú najvýraznejšie ovplyvnené starostlivosťou o zomierajúceho.
 • 2. oblasť výskumu: vedeckými metódami budeme analyzovať, identifikovať a porovnávať záťaž sestier pracujúcich v paliatívnej starostlivosti.
 • 3. oblasť výskumu: vedeckými metódami budeme analyzovať, identifikovať a porovnávať záťaž opatrovateľa v kontexte rodiny pri poskytovaní starostlivosti zomierajúcemu.
 • 4. oblasť výskumu: manažment, testovanie ošetrovateľskej dokumentácie, hodnotiacich techník a nástrojov.

II. Vzdelávanie

Cieľom centra v oblasti vzdelávania bude iniciovať a realizovať vzdelávacie programy v oblasti paliatívnej starostlivosti pre pacientov, ich príbuzných, profesionálov a dobrovoľníkov.

 • vzdelávacie programy pre pacientov s nevyliečiteľným, život ohrozujúcim ochorením a pre ich príbuzných so zameraním na manažment symptómov, fyzickú, psychosociálnu a spirituálnu starostlivosť o pacienta, otázky týkajúce sa starostlivosti na konci života, princípy poskytovania bežnej dennej starostlivosti a taktiež na komunikáciu členov rodiny so zomierajúcimi
 • vzdelávacie programy pre sestry a iných zdravotníckych profesionálov so zameraním na rolu opatrovateľa, komunikáciu s rodinou pacienta, potreby a problémy rodín v domácom prostredí, psychosociálne zmeny v živote rodiny, etické otázky, dostupnosť pomoci a stratégie zvládania záťaže
 • vzdelávacie programy pre dobrovoľníkov so zameraním na zásady komunikácie so zomierajúcim a ich príbuznými a etické otázky a aspekty starostlivosti na konci života.

Slávnostné otvorenie

Slávnostné otvorenie centra sa uskutočnilo dňa 9. mája 2012 v záhrade Ústavu Milana Rastislava Štefánika, kde je v súčasnosti aj sídlo Ústavu ošetrovateľstva JLF. Symbolická bola aj prítomnosť nórskej veľvyslankyne Trine Skymoen a nórskeho spisovateľa Edwarda Hoema, ktorý je autorom kníh o živote a diele Bjørnstjerne Bjørnsona.

Prezentácia k založeniu centra paliatívnej starostlivosti B. Bjørnsona.

Presentation to the establishment of palliative care center B. Bjornson.