Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Ústav ošetrovateľstva na JLF UK v Martine bol zriadený v akademickom roku 1990/1991, čím sa na fakulte začalo vysokoškolské vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo. Štúdium bolo päťročné a absolventi končili s akademickým titulom magister. Vysokoškolské vzdelávanie v tomto odbore na UK nebolo novinkou, lebo učiteľské vzdelávanie ošetrovateľstva v kombinácií so psychológiou či pedagogikou sa na Filozofickej fakulte UK v Bratislave začalo už v akademickom roku 1962/1963. JLF UK si osvojila myšlienku otvoriť nový študijný odbor nielen preto, že Filozofická fakulta UK v Bratislave ponúkla iným fakultám prebrať odbor ošetrovateľstvo, ale aj preto, že po roku 1989 prenikali zo všetkých krajín sveta veľmi rýchlo informácie, ktoré hovorili spoločnou rečou o odbore ošetrovateľstvo ako o samostatnej vednej disciplíne. Prvým vedúcim Ústavu ošetrovateľstva sa stal doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., ktorý ho viedol až do roku 1992. V akademickom roku 1992/1993 sa stala vedúcou Ústavu ošetrovateľstva doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková, PhD., 2000/2001 doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. a od 2005 (doteraz) doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof.

Potreba zmien v ošetrovateľskej praxi vyžadovala rýchlejšie tempo zvyšovania kvalifikácie v odbore a dosiahnutie kompatibilnej úrovne vzdelávania v rámci legislatívy krajín Európskej únie. Implementáciou európskeho systému štúdia (stupeň kvalifikácie, proces akreditácie) sme schopní dynamicky reagovať na spoločenské zmeny a zaistiť pre prax dostatok univerzitne vzdelaných absolventov štúdia ošetrovateľstva. Mníchovská deklarácia z roku 2000 zdôraznila potrebu permanentného skvalitňovania vzdelávania sestier, úpravu študijných programov a garanciu väčších kompetencií sestier v zmysle ich samostatnosti a zodpovednosti za ošetrovateľskú starostlivosť. Implementačné zmeny sa postupne potvrdzovali základnými legislatívnymi dokumentmi, napr. Zákon č. 311/2002 Z.z. o povolaní sestry, Zákon č. 576/2004 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Vyhláška MZ SR 364/2005 Z.z. o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou, Koncepcia odboru ošetrovateľstva z 29. mája 2006. V roku 2003 bola JLF UK v Martine vybratá do medzinárodného projektu európskej komisie Tuning Educational Structure in Europe v študijnom odbore ošetrovateľstvo ako jedna z 13 fakúlt Európy. Úlohou projektu bolo vytvoriť profil eurobakalára vo vybraných študijných odboroch ako základný predpoklad zjednocovania študijných programov v európskom priestore umožňujúci mobility študentov. Ošetrovateľstvo bolo zahrnuté do druhej a následne do tretej fázy projektu ako model riešenia prípravy na regulované povolania a overovania navrhnutého modelu výučby v celej Európskej únii. Zapojenie fakulty do tohto medzinárodného projektu nadviazalo na dlhoročné tradície výučby ošetrovateľstva v Martine a pomohlo ho zviditeľniť aj v Európe. Ústav je členom organizácie The Florence Network for Nursing and Midwifery. 23. 4. 2012 bolo na Ústave ošetrovateľstva zriadené Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerne Bjørnsona (Vnútorný predpis č. 16/2012).

V súčasnosti sa akreditovaný študijný odbor Ošetrovateľstvo môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002 študovať v prvom, druhom aj treťom stupni. Prvý bakalársky stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky v dennej  a v externej forme (do akademického roku 2006/07 ako 4-ročné externé) spĺňa direktívy Európskej komisie a slovenskej legislatívy a vyžaduje k získaniu odbornej spôsobilosti 4 600 hodín celkovej výučby s požiadavkou 50% praktickej výučby.