Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

V súčasnosti sú realizované nasledovné projekty:

Pracovná motivácia sestier a jej vplyv na fluktuáciu: sekvenčná explanačná zmiešaná štúdia
VEGA 1/0123/24
Vedúca projektu: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Zástupkyňa vedúceho projektu: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD., doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD., Mgr. Dominika Kohanová, PhD., Mgr. Radka, Kurucová, PhD., Mgr. Lucia Podolinská, PhD.

Zdravotná gramotnosť študentov ošetrovateľstva
KEGA č. 051UK-4/2024
Vedúca projektu: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.,
Zástupkyňa vedúcej projektu: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Edita Hlinková, PhD., Mgr. Radka Kurucová, PhD., Mgr. Jaroslav Madleňák, PhD., PhDr. Jana Nemcová, PhD.

Bezpečné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
KEGA č. 040UK-4/2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Vedúci projektu: Mgr. Dominika Kohanová, PhD.Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Zodpovedná riešiteľka spolupracujúceho pracoviska: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Spoluriešiteľka z ÚOSE: Mgr. Radka Kurucová, PhD.

Ukončené projekty VEGA

Dôvera vo vzťahu medzi pacientom s chronickým ochorením a zdravotníckym pracovníkom: interpretatívno fenomenologická analýza

VEGA 1/0276/21
Vedúci projektu: doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.
Zástupca vedúceho projektu:: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Mgr. Dominika Kalánková, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD., doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., doc. Mgr. Elena Gurková, PhD., Mgr. Lucia Podolinská

Formulácia a reformulácia zmyslu života človeka v jeho  hodnotovom systéme (Filozofické skúmania)
VEGA č. 1/0068/17
Vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. (Katedra filozofie FF UMB)
Riešiteľ z ÚO JLF UK: Mgr. Juraj Čáp PhD.

Dôstojnosť pacientov s neurologickým ochorením v kontexte zdravotnej starostlivosti: Interpretatívno fenomenologický prístup
VEGA 1/0090/17
Vedúci projektu: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Juraj Čáp, PhD
Spoluriešitelia: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO, Mgr. Ivana Bóriková, PhD., doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., Mgr. Mária Zanovitová, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD.,  Mgr. Radka Kurucová, PhD., Mgr. Anna Ovšonková, PhD., Mgr. Ivan Farský, PhD., PhDr. Jana Nemcová, PhD., doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.

Zmenená odpoveď na stres - možný patomechanizmus kardiovaskulárnych komplikácií civilizačných ochorení
VEGA č. 1/0087/14
Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Riešitelia z ÚO JLF UK: Mgr. Ivan Farský, PhD.

Identifikácia výskytu a analýza agresie pacientov voči sestrám
VEGA 1/0217/13
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Martina Lepiešová, PhD.
Riešitelia:  Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Mgr. Juraj Čáp, PhD., Mgr. Ivan Farský, PhD., doc. Mgr. Elena Gurková, PhD., Mgr. Radka Kurucová, PhD., PhDr. Jana Nemcová, PhD., prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., Mgr. Anna Ovšonková, PhD., doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Problém utrpenia v živote súčasného človeka
VEGA 1/0100/10
Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.,
Riešitelia z ÚO JLF UK: Mgr. Martina Lepiešová, Mgr. Michaela Dingová, PhD.

Spiritualita - od teoretických východísk ku praktickým dôsledkom
VEGA 1/0215/10
Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Riešitelia: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.; doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.; Mgr. Elena Gurková, PhD.; Mrg. Juraj Čáp, PhD.; Mgr. Ivan Farský

Vplyv edukácie na prevenciu diabetických ulcerácií
VEGA č. 1/4286/07
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Jana Nemcová, PhD.
Riešitelia: Mgr. Edita Hlinková, Mgr. Martina Lepiešová, MUDr. Igor Šinák, PhD., Mgr. Petronela Osacká, Mgr. Ľudmila Zimanová, MUDr. Ľuboš Hlinka, Mgr. Miroslava Trpišová

Kategória rodu – možnosti využitia
VEGA č. 1/3608/06
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
Riešitelia: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., Mgr. L. Balážová, Mgr. M. Dingová, Mgr. J. Čáp, Mgr. E. Hlinková, Mgr. E. Holmanová, Mgr. M. Tabaková

Problematika smrti a umierania človeka. Teoretické východiská praktické dôsledky
VEGA č. 1/2484/05    
Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Riešitelia: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., Mgr. Elena Holmanová, Mgr. Juraj Čáp

Filozofické východiská ošetrovateľstva
VEGA č. 1/0036/03
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
Riešitelia: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Elena Holmanová, doc. Mgr. Marián Palenčár CSc., Mgr. Juraj Čáp

Autenticita a spolubytie ako dimenzia ľudského života
VEGA č. 1/9000/02
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc
Spoluriešiteľ: Mgr. Juraj Čáp

Možnosti filozofie pri prekonávaní dichotómie poznania a konania  v práci lekára a sestry
VEGA č. 1/7198/20
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
Riešitelia: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Elena Holmanová, Mgr. Juraj Čáp

Filozoficko - etické aspekty kvality života pacientov trpiacich chronickou bolesťou
VEGA č. 1/41/79/97   
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
Riešiteľ: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Ukončené projekty KEGA

Profesionalizmus a etika v ošetrovateľstve

KEGA č. 008UK-4/2021
Vedúci projektu: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Mgr. Dominika Kalánková, Mgr. Michaela Miertová, PhD., doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Implementácia metód objektívneho štruktúrovaného klinického hodnotenia (OSCE) do výučby študentov zdravotníckych študijných programov
KEGA 025UK-4/2021
Vedúci projektu: Mgr. Ivan Farský, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Martina Lepiešová, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe – elektronický výučbový trenažér
KEGA 043UK-4/2018
Vedúci projektu: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.; Mgr. Ivan Farský, PhD.; Mgr. Radka Kurucová, PhD.; Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti u vybranej skupiny pacientov
KEGA č. 070UK-4/2017
Vedúci projektu: Mgr. Edita Hlinková, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Ľubomíra Ježová, PhD., Mgr. Mária Balková, Mgr. Anna Ovšonková, PhD., MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

Posudzovanie rizika pádov - pre vzdelávanie a prax
KEGA 048UK-4/2016
Vedúci projektu: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Spoluriešitelia:prof . Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD.

Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania
KEGA 006UK-4/2014
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Vedúci projektu: Mgr. Juraj Čáp, PhD.
Zástupca vedúceho projetu: Mgr. Radka Kurucová, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska: doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska: PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD.

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
KEGA 056UK-4/2013
Vedúci projektu: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Ivan Farský, PhD.
Spoluriešitelia:  Mgr. Juraj Čáp, PhD., Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Doc. Mgr. Elena Gurková, PhD., Mgr. Mária Zanovitová, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Ľubomíra Ježová,PhD., Mgr. Radka Kurucová, PhD., Mgr. Daniela Karasová, PhD.

E-učebnica: Ošetrovateľstvo v neurológii
KEGA 049UK-4/2013
Vedúci projektu: Mgr. Michaela Miertová, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Spoluriešitelia z Ústavu ošetrovateľstva: Mgr. Edita Hlinková, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD., PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Anna Ovšonková, PhD.
Spoluriešitelia z Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin:  prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Ema Kantorová, PhD., MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
KEGA 050UK-4/2013
Vedúci projektu: Mgr. Edita Hlinkova, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Jana Nemcová, PhD.
Spoluriešitelia z Ústavu ošetrovateľstva: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Ľubomíra Ježová, Mgr. Daniela Karasová

E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve
KEGA 039UK-4/2012
Vedúci projektu: Mgr. Anna Ovšonková, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Mária Zanovitová, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD., Ing. Miroslav Bórik
Zástupca spolupracujúceho pracoviska: doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Spoluriešiteľ: PhDr. Mária Lehotská

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve - tvorba elektronickej databázy
KEGA 054UK-4/2012
Vedúci projektu: Mgr. Ivana Bóriková, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Ing. Miroslav Bórik

Smrť a vedomie smrteľnosti
KEGA 021UK-4/2011
Vedúci projektu: Mgr. Juraj Čáp, PhD.
Zástupca spolupracujúceho pracoviska: doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
KEGA 143-046UK-4/2010
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Eva Urbanová, PhD.
Riešitelia z ÚO JLF UK: Mgr. Anna Ovšonková, PhD.

Ošetrovateľský slovník
KEGA 3/5132/07
Vedúci projektu: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Zástupca 1. spolupracujúceho pracoviska: prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, fakulta ošetrovateľstva, Limbova 12, 833 03 Bratislava
Zástupca 2. spolupracujúceho pracoviska: doc. PhDr. Anna Eliášová, PhD.
Prešovská univerzita, fakulta zdravotníctva PU, Partizánska 1, 081 01 Prešov
Zástupca 3. spolupracujúceho pracoviska: doc. PhDr. Vlasta Závodna, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Palackého 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD, Mgr. Juraj Čáp, Mgr. Elena Holmanová, Mgr. martina Tomagová, PhD, Mgr. Martina Bašková, PhD, Mgr. Ivana Bóriková, PhDr. Mária Bujalková, CSc., Mgr. Gabriela Prokšová, Mgr. Danuša Balková, doc. PhDr. Mária Musilová, PhD.,  doc. PhDr. Ludmila Kubicová, PhD., PhDr. Helena Koňošová, PhD., PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH, PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH

Edukácia v ošetrovateľstve
KEGA č. 3/5134/07
Vedúci projektu: PhDr. Jana Nemcová PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Edita Hlinková, Mgr. Martina Lepiešová, Mgr. Simona Kelčíková, Mgr. Eva Urbanová PhD., PhDr. Martina Tomašíková

Potreby v ošetrovateľstve
KEGA č. 3/4047/06
Vedúci projektu:Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., Mgr. Ivana Bóriková, Mgr. Martina Bašková, PhD., Mgr. Juraj Čáp, Mgr. Elena Holmanová, Mgr. Erika Maskálová, Mgr. Mária Zanovitová, Mgr. Mária Tabaková, Mgr. Anna Ovšovková, Mgr. Michaela Miertová

Ukončené projekty APVV

Problematika ošetrovateľskej diagnostiky - teoretické východiská a aplikácia v ošetrovateľskej praxi / Problematika ošetřovatelské diagnostiky - teoretická východiska a aplikace v ošetřovatelském procesu.
APVV SK-CZ-0151-09 /MŠMT MEB 0810029
Zodpovedná riešiteľka (SK): doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Riešitelia (SK): Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Mgr. Juraj Čáp, PhD., Mgr. Mária Tabaková, Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Riešitelia (CZ): doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., PhDr. Ilona Plevová, PhDr. Renáta Zeleníková

Ukončené projekty UK

Sociálna dôstojnosť ľudí so sclerosis multiplex v kontexte pandémie Covid-19
UK/126/2021
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Lucia Podolinská

Intervenčná štúdia - edukačný program pre opatrovateľov zomierajúcich pacientov
Univerzitný grant č.UK 86/2013
Hlavný riešiteľ: Mgr. Radka Šerfelová, PhD.

Polysomnografické vyšetrenie pri hyperkinetickej poruche
Univerzitný grant č. UK/62/2010
Hlavný riešiteľ: MUDr. Adamík Pavol Psychiatrická klinika UNM
Riešitelia z ÚO JLF UK: Mgr. Ivan Farský

Zvládanie záťaže v rodine duševne chorého dieťaťa
Univerzitný grant č. UK/28/2009
Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Martina Pochybová

Postoje sestier k starostlivosti o umierajúceho
Univerzitný grant č. UK/41/2009
Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Jana Slováková

Úloha rodiny v starostlivosti o zomierajúceho
Univerzitný grant č. UK/39/2009
Zodpovedný riešiteľ : Mgr. Radka Šerfelová 

Vplyv cirkadiánnych rytmov na zmenu hladiny oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu.
Univerzitný grant č. UK/423/2008
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adriana Pšenková, PhD.

Identifikácia psychických problémov u detí na základných školách
Univerzitný grant č. UK/76/2007
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martina Pochybová

Monitorovanie krvného tlaku u 14-15 ročných detí v okrese Martin
Univerzitný grant č. UK/258/2006
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Anna Ovšonková

Depresívny pacient v kontexte rodiny
Univerzitný grant č. UK/197/2003
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Vplyv edukácie na kvalitu života diabetika
Univerzitný grant č. UK/191/2003
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Elena Holmanová

Možnosti ošetrovateľstva pri podpore kvality života v klimaktériu
Univerzitný grant č. UK/167/2002
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Silvia Kyčinová

Štruktúra vedomia smrti
Univerzitný grant č. UK/32/2002
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Juraj Čáp
Riešiteľ: Mgr. Pavol Labuda

Iné ukončené projekty

Rationing – missed care: international and multidimensional problem / Prideľovaná – chýbajúca starostlivosť: medzinárodný a multidimenzionálny problém
COST RANCARE CA15208 (2016-2020)
Koordinátorky v projekte za SR: doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. (Prešovská Univerzita v Prešove), Mgr. Dominika Kalánková (Univerzita Komenského v Bratislave)

Quality of life of patients with diabetic foot ulcer in visegrad countries – DIAFQOL
The V4 project no. 21210329 (2012-2013) Slovakia, Czech Republic, Polland and Hungary
Hlavná riešiteľKa: PhDr. Jana Nemcová, PhD.

Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine
PROJEKT EÚ OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE
Projektový manažér: doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Spoluriešiteľ:    doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Mgr. Ivan Farský, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD.

Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedeckovýskumnej práce na JLF UK v Martine
PROJEKT EÚ OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE
Projektový manažér: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Spoluriešiteľ: Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine
ITMS KÓD 26110230031
Projektový manažér: doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Riešitelia: doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., Mgr. A. Ovšonková, PhD., Mgr. I. Farský, PhD., doc. Mgr. M. Tomagová, PhD.

Komplikácie spojené s katetrizáciou centrálnej vény
OPV – 26110230031/09/D/2010
Riešiteľka: Mgr. Ľ. Ježová

HUROPEL 2011 - Human rights; older people and end of life
IP projekt v rámci LLP ERASMUS
Riešitelia: Mgr. M. Lepiešová, Mgr. M. Dingová, PhD., Mgr. J. Čáp, PhD.

Sledovanie vplyvu behaviorálnych, environmentálnych a pohlavných faktorov na zmenu hladiny exhalovaného oxidu dusnatého
MZ SR č. 2007/46-UK-11
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martina Antošová, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Mgr. Ivana Bóriková
Riešteľský kolektív: Doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof (ÚOSE), Mgr. Adriana Pšenková, PhD. (ÚOSE), Mgr. Elena Gurková PhD. (ÚOSE), Mgr. Juraj Čáp, PhD. (ÚOSE), Mgr. Martina Pochybová (ÚOSE), Mgr. Zuzana Kusá (ÚOSE), Mgr. Lucia Balážová (ÚOSE),MUDr. Alica Benčová (KlTBCaPCH MFN), Prof. MUDr. Eva Rozborilová  CSc. (KlTBCaPCH MFN), MUDr. Ján Žucha, CSc. (KlTBCaPCH MFN), MUDr. Marta Olosová, (KlTBCaPCH MFN), Mgr. Eva Ferencová (KlTBCaPCH MFN), Zuzana Masárová (KlTBCaPCH MFN), Margita Štilcová (KlTBCaPCH MFN), Danica Mináriková (KlTBCaPCH MFN), Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. (ÚF), Doc. RNDr. Anna Strapková, CSc., mim. prof. (ÚF), Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. (ÚF), MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. (KDaD MFN).

NIL-II 006 TRENNS: Theory, research and education in nursing in Slovak - Norwegian context
Ústav ošetrovateľstva JLF UK a Institutt for Helsefag, Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Stavanger

Klinická ošetrovacia jednotka. Procesuálne štandardy. Štandardy ošetrovateľských činností u pacientov s konkrétnou medicínskou diagnózou.
Grantová úloha MFN č. 20/2001
Riešiteľka: Doc. Mgr. K. Žiaková, PhD.

Práva pacientov - monitoring, informovanosť, podpora legislatívy
Grant udelený Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku v rámci MATRA-KAP programu, (november 1996 - december 1997)
Spoluriešiteľky: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., Mgr. Katarína Žiaková, PhD.