Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie je elektronický, recenzovaný, vedecko-odborný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov podporujúcich rozvoj teórie, výskumu a vzdelávania v ošetrovateľstve. Vytvára priestor pre rozšírenie potenciálu ošetrovateľstva a jeho kooperácie s príbuznými odbormi (pôrodná asistencia, medicínske odbory, psychológia, sociológia, bioetika a podobne). Časopis prijíma pôvodné, doposiaľ nepublikované výskumné práce, teoretické práce a recenzie odbornej literatúry, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou relevantnosťou.

Vydavateľom časopisu je Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva JLF UK.

Vychádza dvakrát za rok.

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ), EBSCO a Index Copernicus 2014 (5,82).