Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum ošetrovateľských klinických zručností

Základné informácie o centre

Centrum ošetrovateľských klinických zručností bolo zriadené 27.3.2023 Vnútorným predpisom dekanky JLF UK so zámerom vytvorenia spoločnej platformy spolupráce Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a Úseku ošetrovateľskej starostlivosti UNM so zameraním na vzdelávanie vrátane implementácie výsledkov a výstupov do profesionálnej prípravy študentov a zároveň so zameraním na posilňovanie profesionality sestier, vrátane mentorov a  sestier v adaptačnom procese. 

Zriadenie centra na akademickej pôde v spolupráci so zdravotníckym zariadením je príkladom vzájomnej spolupráce a prepojenia teórie a praxe so zameraním na vzdelávanie.

Personálne obsadenie Centra ošetrovateľských klinických zručností bude zabezpečené v rámci existujúceho stavu zamestnancov Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a sestier aktuálne zamestnaných v Univerzitnej nemocnici Martin. 

Vedením Centra klinických ošetrovateľských zručností je poverená Mgr. Michaela Miertová, PhD.

 

Predmet činnosti Centra ošetrovateľských klinických zručností:

 • vytvoriť bezpečné, podporné, moderne vybavené, motivujúce, aktivizujúce a priateľské prostredie pre nácvik klinických zručností,
 • vypracovať štandardy vybraných inštrumentálnych výkonov s implementáciou praxe založenej na dôkazoch, zosúladiť konkrétne postupy pri realizácii inštrumentálnych ošetrovateľských intervencií s cieľom ich implementácie na klinických pracoviskách UNM, 
 • posilniť výučby klinických predmetov,
 • realizovať nácvik, prehlbovanie a upevňovanie procedurálnych, technických (hard skills) a netechnických (soft skills) zručností študentov ošetrovateľstva a sestier v bezpečnom prostredí s dôrazom na posúdenie situácie, prípravu pacienta, techniku inštrumentálneho výkonu, profesionálnu komunikáciu s pacientom, a s tým súvisiace kritické a klinické myslenie,
 • využívať nové efektívne edukačné metódy a metódy hodnotenia študentov, 
 • vytvoriť priestor pre vzájomnú diskusiu, analýzu, argumentáciu, sebareflexiu, 
 • podporiť vzájomnú spoluprácu a komunikáciu, výmenu informácií a skúseností medzi pedagógmi Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine a sestrami UNM vrátane rozvíjania interpersonálneho vzťahu medzi študentmi ošetrovateľstva – sestrami mentormi – pedagógmi,
 • zapojiť do odbornej pregraduálnej prípravy študentov magisterského študijného programu v rámci v predmetov Pedagogika a Mentorstvo, 
 • posilniť vedomosti a zručností pre poskytovanie pre pacienta bezpečnej starostlivosti.

 

Hlavným cieľom Centra ošetrovateľských klinických zručností je: 

 • prepojiť teóriu a prax v oblasti profesionálnej prípravy v ošetrovateľstve,
 • vytvoriť platformu pre vzdelávanie študentov ošetrovateľstva v bakalárskom a magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v nadobúdaní teoretických vedomostí a praktických zručností v súvislosti s výkonom ich profesie,
 • vytvoriť platformu pre vzdelávanie sestier pracujúcich v Univerzitnej nemocnici Martin v súvislosti s realizáciou bezpečnej praxe (prehĺbenie teoretických vedomostí, nácvik, zosúladenie a zjednotenie postupov v rámci realizácie ošetrovateľských výkonov na všetkých klinických pracoviskách UNM, implementácie praxe založenej na dôkazoch),             
 • vytvoriť bezpečné podporné a moderne vybavené prostredie pre vzdelávanie s aplikáciou viacerých štýlov výučby a moderných vyučovacích metód.

Aktivity centra

 • Momentálne prebieha príprava štandardov vybraných ošetrovateľských výkonov, ktoré budú implementované do vzdelávania sestier a klinickej praxe v UNM.