Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav ošetrovateľstva

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav ošetrovateľstva
Malá Hora 5                                         
036 01  Martin (mapa)
Telefón: 00 421 43 2633 418
E-mail: oset@jfmed.uniba.sk

Vedúca ústavu: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Konzultačné hodiny vyučujúcich

Vitajte na stránkach Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, inštitúcie s najdlhšou tradíciou vysokoškolského vzdelávania a výskumu v ošetrovateľstve na Slovensku.

Študijné plány

(ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, všeobecná medicína, general medicine, zubné lekárstvo)


1ST CENTRAL EUROPEAN NURSING CONFERENCE

SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATION IN NURSING

7th – 8th September 2023
Martin

The abstract submission deadline has been extended to 17th May 2023.

Viac informácií


 Cyklus workshopov
  "Buďte pripravení, nie prekvapení!"
Mentori UNM študentom ošetrovateľstva
6. a 9. júna 2023

V súlade s koncepciou každoročného organizovania workshopov pre študentky a študentov ošetrovateľstva JLF UK, ktorú sme v rámci spolupráce medzi Univerzitnou nemocnicou Martin (UNM), sestrami-mentormi UNM a Ústavom ošetrovateľstva JLF UK nastavili v roku 2022, predstavujeme novú sériu workshopov.

Workshopy sa konajú vždy pred súvislou letnou praxou, pričom reflektujú zaujímavé témy a aktuálne problémy klinickej ošetrovateľskej praxe a ponúkajú aktívny tréning špecifických klinických zručností, ktorých zvládnutie je pre budúce sestry veľmi dôležité. 

Počnúc aktuálnym akademickým rokom budú workshopy organizované osobitne pre študentov prvého a druhého ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstva, vždy so zameraním na nové, špecifické témy. K významnej zmene dochádza aj z hľadiska zapojenia sestier-mentorov z viacerých kliník UNM – aktuálne je do tejto aktivity zapojených už deväť kliník UNM.

Workshopy plánované v priebehu aktuálnej letnej praxe na 6. júna 2023 (pre študentov prvého ročníka v priestoroch Veľkej posluchárne UNM) a na 9. júna 2023 (pre študentov druhého ročníka v priestoroch simulačnej a demonštračnej učebne Ústavu ošetrovateľstva JLF UK) sú zamerané na témy, ako Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s intravenóznymi vstupmi; Manipulácia s injektomatmi a infúznymi pumpami; Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu a dýchacie cesty u pacienta pri vedomí vrátane odsávania z dýchacích ciest, starostlivosti o dýchacie cesty u pacienta so zavedenou tracheostomickou kanylou; Ošetrovateľská starostlivosť o špecifické invazívne vstupy PICC katéter, PORT; Ošetrovateľské intervencie používané pri zvládaní agresívnych prejavov pacienta, deeskalačné techniky a zásady komunikácie.

Bližšie informácie o workshopoch sú uvedené na plagátoch pre prvý a druhý ročník štúdia. 

V mene sestier-mentorov UNM a pedagógov Ústavu ošetrovateľstva JLF UK srdečne pozývame študentov ošetrovateľstva na tieto workshopy.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Veríme, že Vám ukážeme, čo všetko môžete u nás v čase letnej praxe zažiť a rovnako, že Vás zmotivujeme, aby ste sa v budúcnosti stali súčasťou tímu sestier UNM
.

Pozn.: Workshopy sú pre študentov ošetrovateľstva daného ročníka povinné, pričom účasť na nich sa započítava do absolvovaných hodín letnej praxe.

Mgr. Lukáš Blahút, RN MSN, koordinátor mentorov UNM

Koordinačný tím mentorov UNM: Mgr. Renáta Holková, Mgr. Jana Rónová, Bc. Michal Oravec, dipl.s., Mgr. Božena Poljaková, Mgr. Alena Valancová, PhD. 

Mgr. Martina Lepiešová, PhD., koordinátorka mentorstva na ÚOSE JLF UK, garant programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na JLF UK