Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav ošetrovateľstva

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav ošetrovateľstva
Malá Hora 5                                         
036 01  Martin (mapa)
Telefón: 00 421 43 2633 418
E-mail: oset@jfmed.uniba.sk

Vedúca ústavu: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Konzultačné hodiny vyučujúcich

Vitajte na stránkach Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, inštitúcie s najdlhšou tradíciou vysokoškolského vzdelávania a výskumu v ošetrovateľstve na Slovensku.

Študijné plány

(ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, všeobecná medicína, general medicine, zubné lekárstvo)


29. Florence Network Annual Meeting : 

Nursing and Midwifery education:
a new era after the pandemic

9.-10. mája 2022
online


Workshop
  "Buďte pripravení, nie prekvapení!"
Mentori UNM študentom ošetrovateľstva
7. júna 2022

Mentorstvo v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) je jedným z hlavných nástrojov motivácie študentov ošetrovateľstva zdokonaľovať sa v klinických zručnostiach a prepájať nadobudnuté teoretické vedomosti s reálnou klinickou ošetrovateľskou praxou. Vďaka aktívnemu prístupu sestier-mentorov UNM k účasti na profesionálnej príprave budúcich sestier (či už v rámci letnej či zimnej praxe študentov ošetrovateľstva JLF UK, alebo pri ďalších aktivitách, ako napr. Medgames#nurses 2019) vznikol na strane UNM v spolupráci s koordinátorom mentorov UNM a Ústavom ošetrovateľstva JLF UK nápad vytvoriť koncepciu pravidelných workshopov pre študentov ošetrovateľstva. 

Workshop "Buďte pripravení, nie prekvapení!": Mentori UNM študentom ošetrovateľstva reflektuje témy, s ktorými študenti môžu byť konfrontovaní počas letnej či zimnej praxe priamo na pracoviskách UNM, pričom vytvára ideálne podmienky pre upevnenie si teoretických vedomostí a zároveň osvojenie si špecifických klinických zručností pri vybraných ošetrovateľských výkonoch a intervenciách. 

Workshop plánovaný v priebehu aktuálnej letnej praxe na 7. júna 2022 je určený študentom 1. a 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo. Je zameraný na témy, ako Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu u pacienta v bezvedomí; Ošetrovateľská starostlivosť o dýchacie cesty intubovaného pacienta a pacienta s tracheostómiou; Úlohy sestry pri kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR) na pracoviskách intenzívnej starostlivosti UNM; Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o neurochirurgického pacienta s externou ventrikulárnou (komorovou) drenážou; Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s invazívnymi vstupmi. Bližšie informácie o workshope sú uvedené na plagáte

V mene Univerzitnej nemocnice Martin a sestier-mentorov UNM srdečne pozývame študentov ošetrovateľstva na tento workshop. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Veríme, že Vám ukážeme, čo všetko môžete u nás v čase letnej praxe zažiť a rovnako, že Vás zmotivujeme, aby ste sa v budúcnosti stali súčasťou tímu sestier UNM.

Mgr. Lukáš Blahút, RN MSN, koordinátor mentorov UNM  http://www.mentoriunm.eu/

Mgr. Martina Lepiešová, PhD., koordinátorka mentorstva na ÚOSE JLF UK, garant programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na JLF UK