Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

<output>

UPOZORNENIE

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v SR a v súlade s na to nadväzujúcimi opatreniami Univerzity Komenského v Bratislave oznamujeme zdravotníckej verejnosti, že komunikácia s Oddelením pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je až do odvolania obmedzená len na telefonickú a elektronickú formu. Rektor UK  ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej výučby a s tým súvisiace opatrenia, a to až do odvolania, resp. v období podľa opatrení verejných autorít.

</output>

Vzdelávacie aktivity APRÍL 2023

13. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

13. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neurológia

17. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

19. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

21. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína

24. 04. - 19. 05. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

24. 04. - 26. 05. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

25. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore onkológia v urológii


Vzdelávacie aktivity MAREC 2023

02. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore otorinolaryngológia

13. 03. - 17. 03. 2023             Školiaci kurz v IV. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

13. 03. - 31. 03. 2023             Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

14. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

15. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore mamológia

21. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

22. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

27. 03. - 31. 03. 2023             Školiaci kurz v V. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

29. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore chirurgia


Vzdelávacie aktivity FEBRUÁR 2023

06. 02. - 10. 02. 2023           Školiaci kurz po 2. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria                                                                                                                                                               (pre 5. ročnú formu štúdia aj pre 4. ročnú formu štúdia - ukončenie pediatrického kmeňa)

06. 02. - 10. 02. 2023             Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

06. 02. - 10. 02. 2023            Školiaci kurz v 2. roku špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

06. 02. - 10. 02. 2023            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

06. 02. - 10. 02. 2023            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

06. 02. - 24. 02. 2023            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

06. 02. - 09. 02. 2023            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

13. 02. - 17. 02. 2023            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

13. 02. - 17. 02. 2023            Školiaci kurz v II. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

20. 02. - 24. 02. 2023            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

20. 02. - 24. 02. 2023             Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

20. 02. - 10. 03. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore mamológia

23. 02. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

27. 02. - 03. 03. 2023            Školiaci kurz v III. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

27. 02. - 17. 03. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore chirurgia


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. apríla 2022 vošlo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.

</output>

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. januára 2023 vošla do platnosti novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov (štvrtá časť).

<output>

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. apríla 2022 vošlo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.

</output>

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. apríla 2022 vošlo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

</output>


Vzdelávacie aktivity JANUÁR 2023

09. 01. - 17. 02. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

09. 01. - 13. 01. 2023            IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

09. 01. - 13. 01. 2023            IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

16. 01. - 27. 01. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

16. 01. - 10. 02. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia

16. 01. - 20. 01. 2023           Školiaci kurz v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 5-ročnú formu štúdia)                                                                                                               Školiaci kurz v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 4-ročnú formu štúdia)

16. 01. - 20. 01. 2023            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

23. 01. - 27. 01. 2023            I. vzdelávacia aktivita v špec. odboroch ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

30. 01. - 13. 02. 2023            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa 

30. 01. - 03. 02. 2023            Školiaci kurz v I. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo


Vzdelávacie aktivity DECEMBER 2022

02. 12. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

06. 12. 2022                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo

16. 12. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo


Vzdelávacie aktivity NOVEMBER 2022

02. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore chirurgia

03. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore detská chirurgia

07. 11. - 02. 12. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

07. 11. - 18. 11. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore dermatovenerológia

08. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

08. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

11. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína

11. 11. 2022                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia

15. 11. 2022                           Tematický kurz Malígne lymfómy v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia

15. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

21. 11. - 08. 12. 2022            Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

21. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy lát. premeny a výživy

21. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gastroenterológia

22. 11. - 25. 11. 2022            Školiaci kurz pred certifikačnou skúškou na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo

22. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neurológia

23. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

25. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore dermatovenerológia

29. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

29. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore onkológia v urológii

30. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

30. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii


Vzdelávacie aktivity OKTÓBER 2022

03. 10. - 07. 10. 2022             Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

03. 10. - 07. 10. 2022             Školiaci kurz v V. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

03. 10. - 07. 10. 2022             Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

03. 10. - 28. 10. 2022             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

10. 10. - 11. 11. 2022             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

10. 10. - 28. 10. 2022             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore chirurgia

10. 10. - 28. 10. 2022             Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

12. 10. 2022                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore súdne lekárstvo

13. 10. 2022                            Školiaci kurz Hemostáza a trombóza (v rámci 9. svetového dňa trombózy v Martine)

17. 10. - 21. 10. 2022             Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

19. 10. - 02. 11. 2022              Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore detská chirurgia

24. 10. - 07. 11. 2022             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neurológia

31. 10. - 11. 11. 2022             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve


Vzdelávacie aktivity SEPTEMBER 2022

05. 09. - 09. 09. 2022            Školiaci kurz v I. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

07. 09. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia

12. 09. - 16. 09. 2022            Školiaci kurz v II. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

12. 09. - 23. 09. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

12. 09. - 14. 09. 2022            Teoretická časť prípravy v rámci programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore pôrodná asistencia

13. 09. 2022                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

19. 09. - 23. 09. 2022            Školiaci kurz v III. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

19. 09. - 23. 09. 2022           Školiaci kurz v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 5-ročnú formu štúdia)                                                                                                               Školiaci kurz v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 4-ročnú formu štúdia)

19. 09. - 23. 09. 2022            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

19. 09. - 23. 09. 2022            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

19. 09. - 07. 10. 2022            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

26. 09. - 30. 09. 2022            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

26. 09. - 30. 09. 2022            Školiaci kurz v IV. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

29. 09. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

 


Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Dňa 14. septembra 2022 od 10.00 hod sa uskutoční v priestoroch Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin Informačný pohovor pre všetkých záujemcov o zaradenie do rezidentského štúdia dňom 1. októbra 2022.                                                                                                                                                   Prihlášky na pohovor je potrebné doručiť najneskôr do 12. septembra 2022 do 12,00 hod.

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom štúdiu

Kontakt:

Ing. Miroslava Ondrová - programový manažér RŠ

miroslava.ondrova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 198


Vzdelávacie aktivity JÚL - AUGUST 2022

30. 08. - 06. 09. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia


Vzdelávacie aktivity JÚN 2022

02. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo

02. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

06. 06. - 10. 06. 2022            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

06. 06. - 10. 06. 2022            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

06. 06. - 17. 06. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore dermatovenerológia

09. 06. 2022                           Kontrolný deň priebehu rezidentského štúdia - špecializačný odbor všeobecné lekárstvo

10. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

10. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

13. 06. - 17. 06. 2022            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská                                                                                              starostlivosť v neonatológii

08. 06. - 10. 06. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pediatrická urológia

15. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická urológia

20. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia

24. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore dermatovenerológia

27. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore patologická anatómia


Vzdelávacie aktivity MÁJ 2022

02. 05. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

02. 05. - 27. 05. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

02. 05. - 13. 05. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo

02. 05. - 06. 05. 2022            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

03. 05. - 04. 05. 2022            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

03. 05. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neonatológia

16. 05. - 27. 05. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

16. 05. - 27. 05. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore všeobecné lekártvo

17. 05. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

19. 05. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

23. 05. - 26. 05. 2022            Modul teoretickej časti prípravy II. časť v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

23. 05. - 18. 06. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia

27. 05. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

30. 05. - 03. 06. 2022            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii                                                            (pre zaradených 1. 10. 2021)


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. apríla 2022 vošlo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.

</output>

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. apríla 2022 vošlo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 15. marca 2022 vošiel do platnosti Zákon č. 67/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopľňajú niektoré zákony, ktorý upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

<output>

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 30. júna 2021 vošiel do platnosti Zákon č. 252/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelizácia § 92a Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní nadobudne účinnosť dňa 1. 9. 2021 a upravuje spôsob evidencie účastníkov programov ďalšieho vzdelávania na Slovensku.

</output>


Vzdelávacie aktivity APRÍL 2022

04. 04. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore chirurgia

04. 04. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy lát. premeny a výživy

04. 04. - 29. 04. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neonatológia

07. 04. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore infektológia

19. 04. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore chirurgia

25. 04. - 27. 05. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

25. 04. - 06. 05. 2022            Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

27. 04. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia


Vzdelávacie aktivity MAREC 2022

03. 03. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

04. 03. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia

07. 03. - 11. 03. 2022            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

07. 03. - 18. 03. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore dermatovenerológia

14. 03. - 18. 03. 2022            Školiaci kurz v IV. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

14. 03. - 18. 03. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia,                                                                            poruchy látkovej premeny a výživy

14. 03. - 01. 04. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore chirurgia

21. 03. - 25. 03. 2022            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

21. 03. - 08. 04. 2022            Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

21. 03. - 25. 03. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neurológia (2. časť)

22. 03. 2022                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo

23. 03. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a finacovanie

25. 03. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore dermatovenerológia

28. 03. - 02. 04. 2022            Školiaci kurz v V. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

31. 03. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia


Vzdelávacie aktivity FEBRUÁR 2022

31. 01. - 04. 02. 2022           II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii                                                                                         (pre zaradených 1. 10. 2021)

07. 02. - 11. 02. 2022           Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

07. 02. - 25. 02. 2022            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

07. 02. - 10. 02. 2022            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

07. 02. - 11. 02. 2022           IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii                                                                                        (pre zaradených 1. 10. 2020)

07. 02. - 11. 02. 2022            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii                                                           ZRUŠENÉ!

14. 02. - 18. 02. 2022            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

14. 02. - 18. 02. 2022            Školiaci kurz v II. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

14. 02. - 16. 02. 2022            Školiaci kurz v 5. roku špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

21. 02. - 25. 02. 2022            Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

22. 02. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

22. 02. 2022                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany

28. 02. - 04. 03. 2022            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

28. 02. - 04. 03. 2022            Školiaci kurz v III. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

28. 02. - 04. 03. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia

28. 02. - 04. 03. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neurológia (I. časť)


Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Dňa 12. januára 2022 (streda) od 11.00 hod sa uskutoční v priestoroch Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin Informačný pohovor pre všetkých záujemcov o zaradenie do rezidentského štúdia dňom 1. februára 2022.                                                                                                                                                   Prihlášky na pohovor je potrebné doručiť najneskôr do 10. januára 2022 do 12,00 hod.

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom štúdiu

Kontakt:

Ing. Miroslava Ondrová - programový manažér RŠ

miroslava.ondrova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 198


Vzdelávacie aktivity JANUÁR 2022

10. 01. - 18. 02. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

10. 01. - 14. 01. 2022            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

10. 01. - 14. 01. 2022            IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

17. 01. - 21. 01. 2022            I. vzdelávacia aktivita - spoločný ošetrovateľský kmeň v odboroch ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská                                                        starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,                                                                       intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii  

17. 01. - 11. 02. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia

24. 01. - 28. 01. 2022            Školiaci kurz v 2. roku špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

25. 01. - 28. 01. 2022            Školiaci kurz pred certifikačnou skúškou na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo 

31. 01. - 04. 02. 2022            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

31. 01. - 04. 02. 2022            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

31. 01. - 04. 02. 2022           Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 5. ročnú formu štúdia)                                                                                                               Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 4. ročnú formu štúdia)

31. 01. - 14. 02. 2022            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa 

31. 01. - 04. 02. 2022            Školiaci kurz v I. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

31. 01. - 04. 02. 2022            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve


Vzdelávacie aktivity DECEMBER 2021

03. 12. 2021                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia

09. 12. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

09. 12. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neonatológia

10. 12. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

14. 12. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

16. 12. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii


Vzdelávacie aktivity NOVEMBER 2021

08. 11. - 26. 11. 2021            Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

09. 11. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

10. 11. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

11. 11. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore otorinolaryngológia

11. 11. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

16. 11. 2021                           Malígne lymfómy - tematický školiaci kurz v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia          (zrušený)

23. 11. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore mamológia

23. 11. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neurológia

23. 11. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická biochémia

24. 11. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

29. 11. - 03. 12. 2021            Školiaci kurz v V. roku štúdia - modul tehotnosťou indukované ochorenia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo


Vzdelávacie aktivity OKTÓBER 2021

04. 10. - 08. 10. 2021            Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

04. 10. - 08. 10. 2021            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

04. 10. - 08. 10. 2021            Školiaci kurz v III. roku štúdia - modul prekancerózy v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo 

04. 10. - 08. 10. 2021            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

04. 10. - 29. 10. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

04. 10. - 29. 10. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore klinická biochémia

11. 10. - 15. 10. 2021            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

11. 10. - 28. 10. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore chirurgia

11. 10. - 29. 10. 2021            Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

11. 10. - 15. 10. 2021            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

15. 10. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore dermatovenerológia

18. 10. - 22. 10. 2021            Školiaci kurz v IV. roku štúdia - modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo

18. 10. - 29. 10. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

18. 10. - 12. 11. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neonatológia

20. 10. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia

25. 10. - 26. 11. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

25. 10. - 05. 11. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

28. 10. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore chirurgia


Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Dňa 7. septembra 2021 (utorok) od 10:00 hod sa uskutoční v priestoroch Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin Informačný pohovor pre všetkých záujemcov o zaradenie do rezidentského štúdia dňom 1. októbra 2021. Prihlášky na pohovor doručiť najneskôr do 3. septembra 2021 do 15,00 hod.

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom štúdiu

Kontakt:

Ing. Miroslava Ondrová - programový manažér RŠ

miroslava.ondrova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 198


Vzdelávacie aktivity SEPTEMBER 2021

02. 09. - 04. 09. 2021            Tematický kurz Hemostáza a trombóza v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia                                                    (v rámci XXVII. Slovensko - Českej konferencie o hemostáze a trombóze

02. 09. - 04. 09. 2021            XXVII. Slovensko - Česká konferencia o hemostáze a trombóze  - povinná účasť pre lekárov v rámci certifikačnej prípravy na                                                            výkon certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy

06. 09. - 10. 09. 2021            Školiaci kurz v 1. roku štúdia (Modul molekulová biológia) v odbore gynekológia a pôrodníctvo

08. 09. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

13. 09. - 01. 10. 2021            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

16. 09. 2021                           Kontrolný deň špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo

16. 09. - 15. 10. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia

20. 09. - 24. 09. 2021            Školiaci kurz v II. roku štúdia - modul endoskopia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

20. 09. - 24. 09. 2021            Školiaci kurz v 4. roku štúdia/5.roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria

20. 09. - 24. 09. 2021            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

20. 09. - 24. 09. 2021            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

27. 09. - 01. 10. 2021            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

28. 09. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria


Vzdelávacie aktivity JÚL - AUGUST 2021

24. 08. 2021                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 30. júna 2021 vošiel do platnosti Zákon č. 252/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelizácia § 92a Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní nadobudne účinnosť dňa 1. 9. 2021 a upravuje spôsob evidencie účastníkov programov ďalšieho vzdelávania na Slovensku.

<output>


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 18. júna 2020 vošiel do platnosti Zákon č. 158/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19 a ktorý upravuje priebeh ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

</output>


 

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM REZIDENTSKÉHO ŠTÚDIA

 

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa v súčasnosti venuje problematike nastavenia systému rezidentského štúdia a faktorom, ktoré ovplyvňovali a ovplyvňujú jeho realizáciu. V tejto súvislosti úrad uskutočňuje krátky dotazníkový prieskum určený pre respondentov, ktorí sú/boli do systému rezidentského štúdia zapojení a majú s ním osobnú skúsenosť. Výsledky prieskumu budú anonymizované a použité výlučne na doplnenie záverov z kontrolnej činnosti úradu v tejto oblasti.

Týmto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie dotazníka a vopred ďakujeme za Vašu ochotu a čas, ktorý mu venujete. Dotazníky budú prístupné do konca júla 2021. Nižšie sú uvedené linky na jednotlivé typy dotazníkov, prosím  vyberte kliknutím ten, ktorý sa Vás týka (Ctrl+klik)

·         Dotazník pre rezidentov (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)

·         Dotazník pre zdrav. pracovníkov študujúcich mimo RŠ (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)

·         Dotazník pre zamestnávateľov rezidentov (špec. odbor všeobecné lekárstvo a pediatria)

·         Dotazník pre školiteľov rezidentov (ambulancie všeobecného lekára pre dospelých a pediatrické ambulancie)


Vzdelávacie aktivity JÚN 2021

02. 06. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická urológia

03. 06. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo

03. 06. 2021                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii

07. 06. - 11. 06. 2021            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 5. ročnú formu štúdia) - KAPACITA NAPLNENÁ!!!                                                                    Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 4. ročnú formu štúdia) - KAPACITA NAPLNENÁ!!!

07. 06. - 11. 06. 2021            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

07. 06. - 11. 06. 2021            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 

08. 06. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neonatológia

14. 06. - 18. 06. 2021            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 5. ročnú formu štúdia) - KAPACITA NAPLNENÁ!!!                                                                    Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 4. ročnú formu štúdia) - KAPACITA NAPLNENÁ!!!

14. 06. - 18. 06. 2021            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špec. odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 

21. 06. - 25. 06. 2021            IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite       

21. 06. - 25. 06. 2021            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii     

21. 06. - 22. 06. 2021            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany

23. 06. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

25. 06. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore dermatovenerológia

29. 06. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia

30. 06. - 01. 07. 2021            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii


Vzdelávacie aktivity MÁJ 2021

03. 05. - 28. 05. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neonatológia

04. 05. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

05. 05. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore patologická anatómia

05. 05. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

07. 05. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

10. 05. - 14. 05. 2021            Školiaci kurz v III. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

17. 05. - 28. 05. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore dermatovenerológia

17. 05. - 21. 05. 2021            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy na výkon certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri                                                           vrodených a získaných poruchách hemostázy (dištančne)

18. 05. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gastroenterológia

20. 05. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

20. 05. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore nefrológia

24. 05. - 27. 05. 2021            Školiaci kurz teoretickej prípravy II. časť v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

24. 05. - 28. 05. 2021            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť                                                               v neonatológii (dištančne)

26. 05. 2021                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a                                                                            získaných poruchách hemostázy

31. 05. - 25. 06. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia


Vzdelávacie aktivity APRÍL 2021

01. 04. - 16. 04. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neurológia

12. 04. - 07. 05. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

12. 04. - 07. 05. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gastroenterológia

12. 04. - 19. 04. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (dištančne)

19. 04. - 30. 04. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo

20. 04. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neurológia

21. 04. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia

20. 04. - 23. 04. 2021            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy pre certifikovanú pracovnú činnosť dorastové lekárstvo

26. 04. - 15. 05. 2021            Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

27. 04. 2021                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo


Vzdelávacie aktivity MAREC 2021

01. 03. - 19. 03. 2021            Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v odbore nefrológia

15. 03. - 26. 03. 2021            Školiaci kurz v V. roku štúdia - modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

15. 03. - 31. 03. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia

15. 03. - 19. 03. 2021            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite                                                              (dištančne)

22. 03. - 26. 03. 2021            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

31. 03. 2021                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore chirurgia


Vzdelávacie aktivity FEBRUÁR 2021

01. 02. - 15. 02. 2021            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa  (dištančne)

01. 02. - 26. 02. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pneumológia a ftizeológia  (dištančne)

01. 02. - 05. 02. 2021            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína            ZRUŠENÉ

01. 02. - 12. 02. 2021            Školiaci kurz v II. roku štúdia - modul endoskopia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

01. 02. - 05. 02. 2021            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, intenzívna                                                                   ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii                ZRUŠENÉ!

01. 02. - 05. 02. 2021            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore pediatria (pre 5. ročnú formu štúdia) a Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore pediatria                                                      pre 4. ročnú formu štúdia)               ZRUŠENÉ!

08. 02. - 12. 02. 2021            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v odboroch ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ošetrovateľská                                                        starostlivosť v psychiatrii (dištančne)         ZRUŠENÉ!

08. 02. - 11. 02. 2021            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (dištančne)

08. 02. - 12. 02. 2021            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

15. 02. - 26. 02. 2021            Školiaci kurz v III. roku štúdia - modul prekancerózy v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo                  ZRUŠENÉ

15. 02. - 19. 02. 2021            Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

22. 02. - 26. 02. 2021            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

22. 02. - 26. 02. 2021            I. vzdelávacia aktivita - spoločný ošetrovateľský kmeň v odboroch ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská                                                        starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,                                                                       intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (dištančne)

23. 02. 2021                           Špecializačná skúška v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

23. 02. 2021                           Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy


Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Dňa 20. januára 2021 (streda) od 13:00 hod sa online formou uskutoční  v priestoroch Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin Informačný pohovor pre všetkých záujemcov o zaradenie do rezidentského štúdia dňom 1. februára 2021. Prihlášky na pohovor doručiť najneskôr do 15. januára 2021 do 12,00 hod.

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom štúdiu

Kontakt:

Ing. Miroslava Ondrová - programový manažér RŠ

miroslava.ondrova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 198


Vzdelávacie aktivity JANUÁR 2021

11. 01. - 29. 01. 2021            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

11. 01. - 19. 02. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (dištančná forma)

18. 01. - 29. 01. 2021            Školiaci kurz v 1. roku štúdia (Modul molekulová biológia) v odbore gyneklógia a pôrodníctvo

18. 01. - 12. 02. 2021            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pneumológia a ftizeológia             ZRUŠENÉ!

18. 01. - 22. 01. 2021            I. vzdelávacia aktivita - spoločný ošetrovateľský kmeň v odboroch ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská                                                        starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,                                                                       intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii           ZRUŠENÉ!

25. 01. - 29. 01. 2021            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve


Vzdelávacie aktivity DECEMBER 2020

01. 12. 2020                         Špecializačná skúška v odbore patologická anatómia

02. 12. 2020                         Špecializačná skúška v odbore neurológia

03. 12. 2020                         Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

03. 12. 2020                         Špecializačná skúška v odbore neonatológia

03. 12. 2020                         Špecializačná skúška v odbore nefrológia

07. 12. - 10. 12. 2020          Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia

08. 12. 2020                         Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

11. 12. 2020                         Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia

18. 12. 2020                         Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína


Vzdelávacie aktivity NOVEMBER 2020

02. 11. - 13. 11. 2020           Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore neurológia

02. 11. - 13. 11. 2020           Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore neonatológia

04. 11. 2020                         Špecializačná skúška v odbore súdne lekárstvo

09. 11. 2020                         Kurz v 5. roku špecializačnej prípravy - Klinická imunológia v odbore klinická imunológia a alergológia

09. 11. - 03. 12. 2020          Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v odbore nefrológia

11. 11. 2020                         Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo

16. 11. - 27. 11. 2020          Školiaci kurz v IV. roku štúdia - modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo -    ZRUŠENÉ!

18. 11. 2020                         Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo

19. 11. 2020                         Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

20. 11. 2020                         Certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia

24. 11. 2020                         Špecializačná skúška v odbore urológia

25. 11. 2020                         Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia

26. 11. 2020                         Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo

26. 11. 2020                         Špecializačná skúška v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

27. 11. 2020                         Špecializačná skúška v odbore pediatrická endokrinológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

30. 11. - 11. 12. 2020          Školiaci kurz v V. roku štúdia - modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a pôrodníctvo -  ZRUŠENÉ!


Vzdelávacie aktivity OKTÓBER 2020

5. 10. - 9. 10. 2020                Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

5. 10. - 21. 10. 2020              Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia 

5. 10. - 21. 10. 2020              Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo 

12. 10. - 16. 10. 2020            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

12. 10. - 23. 10. 2020            Školiaci kurz v III. roku štúdia - modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo

12. 10. - 13. 11. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo

19. 10. - 11. 12. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

19. 10. - 6. 11. 2020              Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v odbore nefrológia

19. 10. - 30. 10. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo

20. 10. 2020                           Špecializačná skúška v odbore pediatria

22. 10. 2020                           Špecializačná skúška v odbore chirurgia  

26. 10. - 20. 11. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore hematológia a transfúziológia

26. 10. - 20. 11. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore urológia

30. 10. 2020                           Certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia - zrušená!


Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Dňa 8. septembra 2020 (utorok) od 13:00 hod sa uskutoční v zasadačke VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin Informačný pohovor pre všetkých záujemcov o zaradenie do rezidentského štúdia dňom 1. októbra 2020. Prihlášky na pohovor doručiť do 07. 09. 2020.

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom štúdiu

Kontakt:

Mgr. Miroslava Michalková - programový manažér RŠ

miroslava.michalkova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 201


Dotazník spokojnosti pre špecialistov aj lekárov v špecializačnej príprave  

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor,

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý pre Vás pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR s cieľom jednak zistiť aktuálny stav vzdelávania lekárov v špecializačnej príprave a následne vylepšiť tento systém práve na základe Vašich skúseností.

Dotazník je anonymný a zaberie Vám asi 20 minút Vášho času.  V prípade, že neviete odpovedať na nejakú otázku, pokojne pokračujte ďalej. V prípade záujmu môžete odpovedať na otázky aj širšie.    

Veríme, že aj vďaka Vám sa  podarí zlepšiť systém a podmienky vzdelávania lekárov v špecializačnej príprave na Slovensku.

Dotazník nájdete na: https://bit.ly/dotaznikPRElekarov

Ďakujeme Vám.


Vzdelávacie aktivity SEPTEMBER 2020

31. 08. - 11. 09. 2020            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Modul molekulová biológia v GaP v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

07. 09. 2020                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická biochémia 

07. 09. - 18. 09. 2020            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

07. 09. - 18. 09. 2020            Školiaci kurz v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

07. 09. - 25. 09. 2020            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

07. 09. - 11. 09. 2020            III. vzdelávacia aktivita v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

07. 09. - 11. 09. 2020            III. vzdelávacia aktivita v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

21. 09. - 25. 09. 2020            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

21. 09. - 25. 09. 2020            Školiaci kurz v 4. roku štúdia/5.roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria

21. 09. - 02. 10. 2020            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

21. 09. - 02. 10. 2020            Školiaci kurz na záver 2. roku špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

24. 09. 2020                           Kontrolný deň špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo

28. 09. - 02. 10. 2020            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

28. 09. - 02. 10. 2020            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

28. 09. - 09. 10. 2020            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Modul endoskopia  v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 18. júna 2020 vošiel do platnosti Zákon č. 158/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19 a ktorý upravuje priebeh ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.


Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore pediatria                                (rezidentské štúdium)

Kedy:                            8. júla 2020, od 9.00 hod.

Miesto konania:        zasadačka Vedeckej rady, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

<output>Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 18. júna 2020 vošiel do platnosti Zákon č. 158/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19 a ktorý upravuje priebeh ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.</output>


Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo              (rezidentské štúdium)

Kedy:                            8. júla 2020, od 11.00 hod.

Miesto konania:        zasadačka Vedeckej rady, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin


Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Dňa 30. júna 2020 (utorok) od 10:00 hod sa uskutoční v zasadačke VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin Informačný pohovor pre všetkých záujemcov o zaradenie do rezidentského štúdia dňom 1. októbra 2020. Prihlášky na pohovor doručiť do 29. 06. 2020.

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom štúdiu

Kontakt:

Mgr. Miroslava Michalková - programový manažér RŠ

miroslava.michalkova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 201


Vzdelávacie aktivity JÚL - AUGUST 2020

02. 07. 2020                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

08. 07. 2020                           Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a pediatria (rezidentské štúdium)

09. 07. 2020                           Špecializačná skúška v odbore detská chirurgia

09. 07. 2020                           Špecializačná skúška v odbore nefrológia                  


REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM - možnosti, podmienky a výhody


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 21. mája 2020 vošiel do platnosti Zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v bodoch 31, 32 a 34 upravuje priebeh a hodnotenie ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.


UPOZORNENIE

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v SR a v súlade s na to nadväzujúcimi opatreniami Univerzity Komenského v Bratislave oznamujeme zdravotníckej verejnosti, že komunikácia s Oddelením pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je až do odvolania obmedzená len na telefonickú a elektronickú formu. Rektor UK  ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej výučby a s tým súvisiace opatrenia, a to až do odvolania, resp. v období podľa opatrení verejných autorít.

Náhradné termíny vzdelávacích aktivít budú zverejňované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Pre poskytnutie bližších informácií kontaktujte miroslava.michalkovauniba.sk.


Vzdelávacie aktivity JÚN 2020

01. 06. - 05. 06. 2020            Elektromyografia - aktivita sústavného vzdelávania (1. časť)

11. 06. 2020                           Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia

15. 06. - 19. 06. 2020            Elektromyografia - aktivita sústavného vzdelávania (2. časť)

15. 06. - 26. 06. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore detská chirurgia

15. 06. - 03. 07. 2020            Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v odbore nefrológia

17. 06. 2020                           Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia

18. 06. 2020                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo

18. 06. 2020                           Špecializačná skúška v odbore pediatria

19. 06. 2020                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia

22. 06. 2020                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

23. 06. 2020                           Špecializačná skúška v odbore infektológia

23. 06. 2020                           Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo

25. 06. 2020                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia

26. 06. 2020                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia


Vzdelávacie aktivity MÁJ 2020

27. 04. - 07. 05. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína (dištančná forma)

27. 04. - 07. 05. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore urológia (dištančná forma)

27. 04. - 07. 05. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo (dištančná forma)

04. 05. - 15. 05. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore infektológia (dištančná forma)

04. 05. - 15. 05. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia (dištančná forma)

11. 05. - 14. 05. 2020            Modul teoretickej prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (dištančná forma)

21. 05. 2020                           Špecializačná skúška v odbore chirurgia

22. 05. 2020                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie   

22. 05. 2020                           Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo

26. 05. 2020                           Špecializačná skúška v odbore urológia

28. 05. 2020                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii


Vzdelávacie aktivity MAREC 2020

02. 03. - 13. 03. 2020            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

03. 03. 2020                           Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

03. 03. 2020                           Špecializačná skúška v odbore mamológia

03. 03. 2020                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii

09. 03. - 27. 03. 2020            Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v odbore nefrológia

09. 03. - 13. 03. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

11. 03. 2020                           Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore klinická biochémia

16. 03. - 27. 03. 2020            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve         ZRUŠENÉ!

16. 03. - 27. 03. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo                 ZRUŠENÉ!

16. 03. - 07. 05. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína                 ZRUŠENÉ!

16. 03. - 10. 04. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore infektológia                      ZRUŠENÉ!

17. 03. 2020                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa              ZRUŠENÉ!

19. 03. 2020                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie             ZRUŠENÉ!

23. 03. - 09. 04. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia                           ZRUŠENÉ!

24. 03. 2020                           Špecializačná skúška v odbore klinická biochémia                            ZRUŠENÉ!

30. 03. - 09. 04. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia                ZRUŠENÉ!


Vzdelávacie aktivity FEBRUÁR 2020

04. 02. 2020                          Špecializačná skúška v odbore onkológia v urológii

03. 02. - 17. 02. 2020           Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa

03. 02. - 07. 02. 2020           Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

03. 02. - 07. 02. 2020          Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore pediatria (pre 5. ročnú formu štúdia) a Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore pediatria                                                  (pre 4. ročnú formu štúdia) - KAPACITA UŽ NAPLNENÁ!!!

03. 02. - 07. 02. 2020           II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ošetrovateľská                                                             starostlivosť v pediatrii a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

10. 02. 2020                           Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia

10. 02. - 13. 02. 2020            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

10. 02. - 14. 02. 2020            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

10. 02. - 14. 02. 2020            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

10. 02. - 21. 02. 2020            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

17. 02. - 21. 02. 2020            Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

17. 02. - 28. 02. 2020            Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Modul prekancerózy  v odbore gynekológia a pôrodníctvo

17. 02. - 13. 03. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pracovné lekárstvo

24. 02. - 28. 02. 2020            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

24. 02. - 20. 03. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore klinická biochémia


Krátky rozhovor s absolventkou rezidentného štúdia

MUDr. Marcela Konczová, všeobecná lekárka s vlastnou ambulantnou praxou v obci Pôtor, je úspešnou absolventkou rezidentského štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine z marca 2019. Dňa 28. novembra prijala účasť na našej informačnej aktivite Vzdelávam sa na Slovensku – prečo tu zostať aj pracovať ... a pri tejto príležitosti sme jej položili pár otázok.

1. Pani doktorka, prečo ste si vybrali práve špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo ako svoje profesijné smerovanie?

Všeobecné lekárstvo ma oslovilo už počas štúdia na Univerzite v Bratislave, kde som bola v pilotnom ročníku s voliteľným predmetom Všeobecné lekárstvo, ktoré bolo pod záštitou MUDr. Petra Liptáka. Aj vďaka jeho zanietenosti pre tento odbor som si všeobecné lekárstvo obľúbila. Dovolím  si povedať, že je to najkomplexnejší medicínsky odbor. Kompetencie všeobecných lekárov sa neustále rozširujú a umožňujú aj nám vidieckym lekárom robiť naozaj kvalitnú medicínu. Práca na ambulancii je relatívne pokojná, práve preto si dopĺňam hladinu adrenalínu aj ako lekárka záchrannej zdravotnej služby.

2. Čím Vás oslovil rezidentský program ? Odporučili by ste na základe svojej skúsenosti rezidentské štúdium aj svojim kolegom?

Rezidentský program a rezidentská forma štúdia ma oslovili hlavne tým, že zaručovali plynulý chod špecializačného štúdia, bez akéhokoľvek zdržiavania sa. To sa mi aj plne potvrdilo. Nebolo potrebné riešiť, či ma vedenie materského pracoviska uvoľní na ďalšiu cirkuláciu, alebo či ma vedenie druhého pracoviska príjme na cirkuláciu. Jednotlivé stáže na seba plynulo nadväzovali a počas celého štúdia bol zaručený zákonný plat sekundárneho lekára, či už sme boli na materskom pracovisku, alebo mimo neho.

V čase keď som sa zapojila do rezidentského programu, ten bol ešte takpovediac „v plienkach“. Fungoval asi 1,5 roka, čo znamená, že neexistoval ešte žiadny absolvent - rezident. Bola to novinka, ktorá sa svojimi podmienkami a pravidlami utriasala za chodu, ale vďaka skvelému a vždy nápomocnému vedeniu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine bol celý priebeh štúdia bezproblémový. Spolupráca a komunikácia s administratívnymi koordinátormi a odborným garantom programu pánom docentom Vladárom bola na vysokej úrovni, ako aj všetky kontrolné dni štúdia a  školiace kurzy. Aj kvôli tejto skúsenosti by som vrelo odporúčala zapojiť sa do rezidentského programu Jesseniovej lekárskej fakulty aj mojim kolegom.

3. Aká bola Vaša cesta k získaniu vlastnej ambulantnej praxe?

Jedným slovom – strastiplná. Po atestácii to už prestalo byť o medicíne. Musela som byť tak trochu právnik, trochu ekonóm. Na začiatku som si hovorila, že by som do toho druhýkrát už nešla, ale takto retrospektívne to určite stálo zato. Neľutujem a som hrdá na to, že mám vlastnú ambulanciu.    Mala som šťastie, keďže už počas špecializačného štúdia som spolupracovala s MUDr. Baltazárom, ktorý bol v dôchodkovom veku a rozhodol sa ukončiť svoju prax. U neho som absolvovala aj povinnú 6-mesačnú prax, to znamená, že som sa postupne zoznamovala aj s mojimi budúcimi kapitovanými pacientmi. Následne po špecializačnej skúške som danú ambulanciu od pána doktora odkúpila, zrekonštruovala a fungujem v nej už vyše pol roka. Dokonca od budúceho roka plánujem prebrať ďalšiu ambulanciu všeobecného lekára.

Ďakujeme Vám, pani doktorka, za rozhovor, želáme všetko dobré  a tešíme sa na ďalšie stretnutie, možno aj vo Vašej novej ambulancii.


Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Kedy:                        14. január 2020, od 11.00 hod.

Miesto konania:    malá zasadačka JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Účasť na pohovore je prvým krokom k rezidentskému štúdiu, ktorým sa po jeho úspešnom absolvovaní zaregistrujete ako záujemca o zaradenie do štúdia

Uzávierka prijímania prihlášok je 13. januára 2020 (prijímané budú len kompletne vyplnené prihlášky).

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom programe TU alebo miroslava.michalkova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 201 (Mgr. Miroslava Michalková, programový manažér RŠ)


Vzdelávacie aktivity JANUÁR 2020

07. 01. - 31. 01. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia

13. 01. - 21. 02. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

13. 01. - 07. 02. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore hematológia a transfúziológia

13. 01. - 17. 01. 2020            IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

13. 01. - 24. 01. 2020            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy na výkon certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii

17. 01. 2020                            Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia

20. 01. - 24. 01. 2020            I. vzdelávacia aktivita - spoločný ošetrovateľský kmeň v odboroch ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská                                                        starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v                                                                        neonatológii

20. 01. - 07. 02. 2020            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v odbore nefrológia

20. 01. - 14. 02. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pneumológia a ftizeológia

27. 01. - 07. 02. 2020            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Modul endoskopia  v odbore gynekológia a pôrodníctvo

27. 01. - 14. 02. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore mamológia


UPOZORNENIE

Nový Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine platný pre všetky študijné programy ďalšieho vzdelávania

<output>

Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Kedy:                        14. január 2020, od 11.00 hod.

Miesto konania:   malá zasadačka JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Účasť na pohovore je prvým krokom k rezidentskému štúdiu, ktorým sa po jeho úspešnom absolvovaní zaregistrujete ako záujemca o zaradenie do štúdia

Uzávierka prijímania prihlášok je 13. januára 2020 (prijímané budú len kompletne vyplnené prihlášky).

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom programe TU alebo miroslava.michalkova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 201 (Mgr. Miroslava Michalková, programový manažér RŠ)

</output>

<output>

Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Kedy:                        14. január 2020, od 11.00 hod.

Miesto konania:   malá zasadačka JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Účasť na pohovore je prvým krokom k rezidentskému štúdiu, ktorým sa po jeho úspešnom absolvovaní zaregistrujete ako záujemca o zaradenie do štúdia

Uzávierka prijímania prihlášok je 13. januára 2020 (prijímané budú len kompletne vyplnené prihlášky).

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom programe TU alebo miroslava.michalkova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 201 (Mgr. Miroslava Michalková, programový manažér RŠ)

</output>

<output>

Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Kedy:                        14. január 2020, od 11.00 hod.

Miesto konania:   malá zasadačka JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Účasť na pohovore je prvým krokom k rezidentskému štúdiu, ktorým sa po jeho úspešnom absolvovaní zaregistrujete ako záujemca o zaradenie do štúdia

Uzávierka prijímania prihlášok je 13. januára 2020 (prijímané budú len kompletne vyplnené prihlášky).

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom programe TU alebo miroslava.michalkova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 201 (Mgr. Miroslava Michalková, programový manažér RŠ)

</output>