Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktivity sústavného vzdelávania nepodliehajúce akreditácii

Aktivity sústavného vzdelávania nepodliehajúce akreditácii pre zdravotnícke povolanie LEKÁR

Ukončenie: potvrdenie o ukončení

Počet kreditov:  v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v platnom znení

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu/program sústavného vzdelávania

Ponúkané aktivity pre jednotlivé odbory nájdete v kalendári vzdelávacích aktivít