Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné informácie

                                                                                                   – ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

 

Pracoviská akreditované pre realizáciu rezidentského štúdia:

  • Zoznam akreditovaných školiacich ambulancií:
    1. ambulancie všeobecného lekára pre dospelých (špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo),
    2. ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast (špecializačný študijný program pediatria)

(zoznamy akreditovaných pracovísk sú priebežne aktualizované)

 


Prípravu a vzdelávanie zaradených lekárov koordinujú a riadia:

 

programoví manažéri rezidentského štúdia:

  • prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

       kontakt: 043/ 41 33 034 VoIP: 41 776, č. dv. 312
       jan.svihrauniba.sk

  • Ing. Miroslava Ondrová 

       kontakt: 043/ 26 33 198 VoIP: 41 198, č. dv. 313
       miroslava.ondrova@uniba.sk

 

Administratívna podpora programu

  • Ing. Kristína Koppová

       kontakt: 043/ 26 33 201 VoIP: 41 201, č. dv. 313
       kristina.koppova@uniba.sk

 

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Dekanát JLF UK
Malá Hora 4A – 3. podlažie
036 01 Martin