Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Najčastejšie otázky

Tu môžete nájsť odpovede na otázky vzťahujúce sa na priebeh ďalšieho vzdelávania týkajúce sa týchto oblastí:

1.   ZARADENIE DO ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA

2.   AKÝ JE POSTUP PO ODOSLANÍ ŽIADOSTI O ZARADENIE DO ŠTÚDIA

3.   SPÄTNÉ UZNANIE ODBORNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE

4.   MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

5.   PRERUŠENIE VÝKONU ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA

6.   ZMENY ÚDAJOV, ZMENA PRIMÁRA, ZMENA PRACOVISKA

7.   ATESTÁCIE 1 STUPŇA  – ICH UZNANIE A MOŽNOSŤ ĎALŠIEHO VZDELANIA

8.   DOKLADY O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ – INDEX A ZÁZNAMNÍK (LOGBOOK)

9.  ZMENA VZDELÁVACEJ USTANOVIZNE - "PRESTUPY"

10.  ZMENA ŠPECIALIZAČNÉHO ODBORU


1. ZARADENIE DO ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA (CERTIFIKAČNEJ PRÍPRAVY)

Ako mám postupovať, keď sa chcem zaradiť sa do štúdia v špecializačnom odbore na Vašej vzdelávacej ustanovizni?

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podáva zdravotnícky pracovník. žiadosť o zaradenie si stiahnite na našej webstránke v časti Tlačivá. Kompletne žiadosť vyplňte, pripojte povinné prílohy podľa inštrukcií v žiadosti a všetko pošlite doporučene na adresu Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie ZP. Vašu žiadosť samozrejme môže za Vás odoslať príslušný referát vzdelávania Vášho zdravotníckeho zariadenia.


2. AKÝ JE POSTUP PO ODOSLANÍ ŽIADOSTI O ZARADENIE DO ŠTÚDIA

Odoslal som žiadosť o zaradenie, koľko budem čakať a bude ma niekto informovať, či je všetko v poriadku? Koľko trvá proces zaradenia?

Vaša doručená žiadosť bude skontrolovaná a posúdená. Ak je žiadosť kompletná a Vy spĺňate podmienky pre zaradenie, dostane e-mail, ktorý potvrdí prijatie žiadosti. Špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava sa začína dňom doručenia žiadosti.

V prípade, že sa vyskytne problém, alebo bude potrebné niečo ku žiadosti doplniť, budete k tomuto písomne vyzvaný.

JLF UK zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti. Po administrácii žiadosti bude lekár vyzvaný na prevzatie dokladov a podpis zmluvy.

Vzdelávanie sestier, vzhľadom na dĺžku ich špecializačného štúdia, je organizované blokovou formou. O spôsobe a časovom harmonograme vzdelávania budú písomne informované.


3. SPÄTNÉ UZNANIE ODBORNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE

Pred zaradením do štúdia som celý rok pracoval v odbore na renomovanom pracovisku. Túto prax mám aj potvrdenú a zapísal som si aj realizované výkony. Je možné mi túto prax započítať do dĺžky štúdia?

Pracoval som pred zaradením do špecializačného štúdia niekoľko mesiacov v zahraničí. Je možné mi túto prax započítať do dĺžky štúdia?

<output>Zdravotnícky pracovník, ktorý je zaradený do špecializačného štúdia, môže požiadať vzdelávaciu ustanovizeň o započítanie zdravotných výkonov a odbornej praxe absolvovaných v cudzine. Súčasťou žiadosti o započítanie absolvovaných zdravotných výkonov a odbornej praxe je doklad potvrdzujúci ich absolvovanie vystavený kompetentným orgánom príslušného štátu, v ktorom sa zdravotné výkony absolvovali; doklad sa predloží spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. </output>

O započítanie odbornej praxe a zdravotných výkonov môže požiadať:

  • zdravotnícky pracovník, ktorý bol do špecializačného štúdia zaradený v súlade s legislatívou platnou do 31. júna 2013 alebo
  • zdravotnícky pracovník zaradený do špecializačného štúdia v súlade s legislatívou platnou od 1. apríla 2022

PODROBNOSTI TU

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo v období od 1. júla 2013 do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných v čase zaradenia zdravotníckeho pracovníka.

<output>O započítanie odbornej praxe a zdravotných výkonov môže požiadať zdravotnícky pracovník, ktorý bol do špecializačného štúdia zaradený v súlade s legislatívou platnou od 1. apríla 2022. </output>

<output>Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022. </output>


4. MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

V súčasnosti som už druhý rok na rodičovskej dovolenke. Môžem počas rodičovskej dovolenky absolvovať odbornú prax mimo materského pracoviska? Môžem sa hlásiť na teoretické vzdelávacie aktivity v rámci špecializačného štúdia, ktoré organizuje JLF UK? 

Obdobie materskej a rodičovskej dovolenky, obdobie pracovnej neschopnosti, obdobie pracovného voľna bez náhrady mzdy a výkon špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času sa nezapočítava do špecializačného štúdia. V priebehu prerušenia tak nie je možné realizovať odbornú prax ani teoretické vzdelávacie aktivity.

Som už skoro rok doma, lebo sa mi narodilo prvé dieťatko. JLF UK som o tejto skutočnosti neinformovala, tiež som zabudla zaplatiť ročný poplatok. Čo mám robiť, bude moje štúdium zrušené?

Je potrebné čo najskôr informovať JLF UK a to prostredníctvom oznámenia o prerušení výkonu odborných činností (nájdete v časti Tlačivá).  Po opätovnom nástupe do zamestnania pošlete oznámenie o Vašom návrate do pracovného procesu spolu s indexom odbornosti, do ktorého bude zaznačené toto obdobie.

Počas prerušenia špecializačného štúdia neplatíte samozrejme ročné poplatky za špecializačné štúdium.


5. PRERUŠENIE VÝKONU ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA

Koncom roka som dostal výpoveď z nemocnice, pretože sa rušilo celé naše oddelenie. Momentálne zatiaľ nemám nové zamestnanie. Čo bude s mojim štúdiom? Neviem, či sa mi podarí zamestnať sa na dermatovenerologickom oddelení niekde inde. 

Pri akomkoľvek prerušení výkonu pracovných činností je potrebné poslať oznámenie na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (nájdete v časti Tlačivá). Obdobie počas ktorého nebudete vykonávať svoje odborné zdravotnícke činnosti sa Vám nezapočítava do dĺžky štúdia. Keď sa opätovne zamestnáte, nahlásite nám túto skutočnosť (adresa zamestnávateľa, nadriadený – školiteľ). Ak sa Vám nepodarí zamestnať v odbore, požiadate o zmenu zaradenia. Avšak treba pamätať, že do dĺžky štúdia v novom odbore sa Vám započíta len tá časť, ktorá je obsahom a rozsahom rovnaká ako v pôvodnom odbore.


6. ZMENY ÚDAJOV, ZMENA PRIMÁRA, ZMENA PRACOVISKA

Ako mám postupovať, keď som sa vydala a zmenila priezvisko a trvalé bydlisko. o mesiac tiež nastupujem na nové pracovisko (pracovať budem v tom v tom istom  špecializačnom odbore)? 

Akúkoľvek zmenu údajov, ktorá je potrebná pre administráciu alebo organizáciu  špecializačného štúdia je lekár povinný hlásiť na oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP.

Pri sobáši a zmene priezviska:

  • poslať písomne oznámenie, v ktorom bude uvedené nové priezvisko a adresa trvalého bydliska (poštou alebo prostredníctvom e- mailu) a doložiť overenú kópiu sobášneho listu

Pri zmene pracoviska:

  • poslať písomné oznámenie  - oznámenie nájdete v časti Tlačivá a nahlásiť meno nadriadeného – primára,  ktorý bude oslovený so žiadosťou, aby viedol lekára ako školiteľ  pri výkone odborných pracovných činností

Na našom oddelení sa zmenil primár, ktorý bol mojim školiteľom. Ako mám postupovať?

Školiteľ na pracovisku je garantom Vašej prípravy a bez jeho supervízie nebudú započítané Vaše zdravotnícke výkony a  odborná prax do dĺžky štúdia. Je preto nevyhnutne potrebné, aby ste čo najskôr na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP nahlásili meno nového primára. Váš nadriadený bude oficiálne oslovený s prosbou, aby Vás viedol ako školiteľ.


7. ATESTÁCIE 1. STUPŇA  – ICH UZNANIE A MOŽNOSŤ ĎALŠIEHO VZDELANIA

Pracujem ako všeobecný lekár v ambulancii pre dospelých už 23 rokov a moja manželka je pediatrička s ambulantnou praxou  15 rokov.  Získal som atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo 1. stupňa a manželka má tiež  pediatriu 1. stupňa. Je naše vzdelanie aj podľa súčasnej legislatívy dostatočné alebo bude potrebné jeho doplnenie na tzv. európsku atestáciu?

Pre výkon ambulantnej praxe je Vaše vzdelanie a j podľa súčasnej legislatívy dostatočné a nie je potrebné jeho doplnenie.  Obaja máte nárok používať titul lekár – špecialista ( pediater a všeobecný lekár).

Môžem sa prihlásiť na špecializačné štúdium v tzv. subšpecializačných odboroch (v dĺžke trvania tri roky), ak mám atestáciu 1. stupňa v odbore (podľa legislatívy platnej do roku 2002) ? Môžem žiadať aj o zaradenie do certifikačnej prípravy?

Áno, do týchto špecializačných študijných oborov a tiež certifikačnej prípravy môže byť zaradený aj lekár, ktorý získal špecializáciu I. stupňa v príslušnom špecializačnom odbore podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.


8. DOKLADY O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ – INDEX A ZÁZNAMNÍK (LOGBOOK)

Chcem sa zaradiť do špecializačného štúdia. Mám už index odbornosti – špecializačný index, ale vydaný ešte mojim zamestnávateľom (červený index). Je platný? Ako to je s logbookom, kde si ho môžem zakúpiť?

Áno, je platný. Počas svojho vzdelávania by mal mať lekár len jeden index odbornosti – špecializačný index. Nový je vydávaný len v prípade straty pôvodného alebo jeho zaplnenia.

Logbook - záznamník dostáva lekár vždy nový ku každej špecializácii alebo certifikovanej  pracovnej činnosti. Je dokladom o absolvovaných výkonoch  a vzdelávacích aktivitách. Logbook Vám vydá vždy vzdelávacia ustanovizeň, na ktorej budete realizovať štúdium. V prípade prestupu na inú LF počas štúdia, Vám pôvodne vydaný logbook  ostáva v platnosti až do ukončenia štúdia v danom odbore.


9. ZMENA VZDELÁVACEJ USTANOVIZNE - "PRESTUP"

Ako to je v prípade, že by som chcel zmeniť vzdelávaciu ustanovizeň, t. j. pokračovať v štúdiu na inej LF?

Sú rozdiely medzi jednotlivými vzdelávacím  ustanovizňami, čo sa týka postupu, preto v takomto prípade treba vždy kontaktovať referát alebo oddelenie na príslušnej lekárskej fakulty, kde Vám dajú bližšie informácie. Dôležitým faktorom je, či má daná vzdelávacia ustanovizeň dostatočnú kapacitu lektorov praktickej časti.

Upozorňujeme však, že v prípade prestupu je potrebné vždy:

  • vyrovnať finančné záväzky s pôvodnou vzdelávacou ustanovizňou
  • prezrieť si požiadavky novej vzdelávacej ustanovizne a náplň odboru (pri prestupe si budete musieť doplniť všetko, čo Vám chýba už podľa kritérií platných na novej ustanovizni)
  • zmena vzdelávacej ustanovizne v poslednom roku štúdia (pred vykonaním špecializačnej skúšky) môže byť problematická, pretože nová vzdelávacia ustanovizeň by musela garantovať celé Vaše predchádzajúce štúdium. Z tohto dôvodu je možné, že Vám nová ustanovizeň nebude môcť schváliť postup ku špecializačnej skúške hneď po prestupe, ale určí si tzv. vyrovnávacie obdobie, kedy bude preverená Vaša predchádzajúca príprava v odbore a Vaše odborné referencie. Postup ku špecializačnej skúške sa môže pre Vás z tohto dôvodu výrazne oddialiť. 

10. ZMENA ŠPECIALIZAČNÉHO ODBORU

Počas špecializačného štúdia zrušili naše oddelenie a ja som bol preradený na iné oddelenie. môžem požiadať o zmenu špecializačného študijného odboru? Čo k tomu potrebujem?

Zaradenie do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore môže príslušná vzdelávacia ustanovizeň zmeniť na iný špecializačný odbor na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý k žiadosti  (príslušný formulár dostupný na web stránke v časti Tlačivá) pripojí písomný súhlas toho, kto podal pôvodne žiadosť o zaradenie do  špecializačného štúdia, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám. Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmenil zamestnávateľa, k žiadosti pripojí písomný súhlas nového zamestnávateľa, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám.

Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo v období od 10. 02. 2018 - 31. 03. 2022, sa môže uskutočniť len jedenkrát! Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia, ktoré sa začalo po 01. 04. 2022, sa môže uskutočniť najviac dvakrát!

Vzdelávacia ustanovizeň pri zmene zaradenia zhodnotí obsah a rozsah špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, do ktorého bol zdravotnícky pracovník zaradený, a určí obsah a rozsah špecializovaných vedomostí a zručností, ktoré predstavujú rozdiel medzi obsahom a rozsahom špecializačného štúdia v špecilaizačných študijných programoch príslušných špecializačných odboroch, medzi ktorými sa zmena špecializačného odboru uskutočnila a ktoré má zdravotnícky pracovník ešte nadobudnúť.