Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality v rezidentskom štúdiu

Aktuálna informácia na web stránke MZ SR


Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia od 01. 10. 2019

Kedy:                        10. september 2019, od 10.00 hod.

Miesto konania:   malá zasadačka JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Účasť na pohovore je prvým krokom k rezidentskému štúdiu, ktorým sa po jeho úspešnom absolvovaní zaregistrujete ako záujemca o zaradenie do štúdia ku dňu 1. októbra 2019.

JLF UK organizuje pohovor pre záujemcov o uvedené odbory:                                                                                                                                                             pediatria, všeobecné lekárstvo - rezidenti sa vzdelávajú pre ambulancie prvého kontaktu                                                                                                               vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, neonatológia - rezidenti sa vzdelávajú pre ústavné pracoviská alebo ambulancie

Uzávierka prijímania prihlášok je 6. septembra 2019 (prijímané budú len kompletne vyplnené prihlášky).

Prihláška na pohovor


Chcete vedieť viac o rezidentskom štúdiu?


Informačný deň k rezidentskému štúdiu

Dátum: 11. marec 2019, 10.00 hod.
Miesto: Zasadacia miestnosť Vedekej rady, dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Informácie pre záujemcov o rezidentskú formu štúdia určené pre študentov v 5. - 6. ročníku štúdia v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo. Vítaní sú študenti, ktorí sa chcú dozvedieť všetko o Rezidentskom štúdiu, aktuálni rezidenti a všetci záujemcovia o Rezidentské štúdium.

Prosíme potvrdiť účasť na andrea.kacerovajfmed.uniba.sk alebo 043/26 33 198.


Pre záujemcov o rezidentské štúdium v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria na JLF UK v Martine

·         žiadosť o zaradenie do rezidentského štúdia

·         platná legislatíva – zákon č. 578/2004 Z. z.  v platnom znení §39 , § 39a, §39b

·         zoznam akreditovaných ústavných zdravotníckych zariadení pre realizáciu rezidentského štúdia na JLF UK v Martine

·         ochrana osobných údajov

·         kontakty na príslušné samosprávne kraje

Odporúčaný postup pre zaradenie do rezidentského štúdia ku dňu  01. 10. 2018:

  1. kontaktovať príslušného vybraného zamestnávateľa – poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je akreditovaný pre realizáciu rezidentského štúdia v odbore všeobecné lekárstvo a pediatria so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru dňom 01. 10. 2018;
  2. vybrať si v rámci samosprávnych krajov miesto poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti  po úspešnom ukončení rezidentského štúdia (po konzultácii s príslušným samosprávnym krajom) – uvedená informácia je súčasťou tlačiva žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia;
  3. v spolupráci s personálnym oddelením vybraného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  vybaviť formality pre nástup do pracovného pomeru a poslať e-mailom informáciu na Oddelene pre ďalšie vzdelávanie ZP, JLF UK v Martine;
  4. cez svojho budúceho zamestnávateľa najneskôr dňa 30. 09. 2018 poslať vyplnené tlačivo žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP, Malá Hora 4A, 0036 01 Martin.

 JLF UK v Martine Vás bude informovať o prijatí Vašej žiadosti a nasledujúcom postupe.

KONTAKTY

<output>

Mgr. Miroslava Michalková

vedúca Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A

036 01 Martin

e - mail: michalkova@jfmed.uniba.sk

č. tel.: 043 - 2633 201, VoiP:  41 201


Ing. Andrea Káčerová

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A

036 01 Martin

e- mail: kacerova@jfmed.uniba.sk

č. tel.: 043 - 2633 198, VoiP: 41 198

</output>

<output>

Mgr. Miroslava Michalková

vedúca Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A

036 01 Martin

e - mail: michalkova@jfmed.uniba.sk

č. tel.: 043 - 2633 201, VoiP:  41 201


Ing. Andrea Káčerová

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A

036 01 Martin

e- mail: kacerova@jfmed.uniba.sk

č. tel.: 043 - 2633 198, VoiP: 41 198

</output>


Upozornenie na zmenu legislatívy

Aktuálna legislatíva upravujúca podmienky rezidentského štúdia (s účinnosťou od 01. 07. 2018)


Upozornenie na zmenu legislatívy

Zákon 92/2017 z 23. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

<output>vypracovaným v súlade s aktuálnym vnútorným predpisom rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.</output>