Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Záverečné skúšky

 

Záverečná špecializačná skúška

Záverečné špecializačné skúšky sa riadia čl. 10 Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine.

Dôležité termíny:

  • Účastník vzdelávania je povinný zúčastniť sa špecializačnej skúšky v najbližšom plánovanom termíne po naplnení študijného programu a po odporučení odborným garantom, že spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti. V odôvodnených prípadoch, po schválení odborným garantom študijného programu, je možné posunúť účasť na skúške, najneskôr však do dvoch rokov od naplnenia študijného programu.
  • Na špecializačnú skúšku sa účastník štúdia hlási osobitnou prihláškou najneskôr štyri týždne pred jej konaním. Prihlášku posiela účastník štúdia na oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Prílohou prihlášky je špecializačná práca s prílohami (podľa čl. 10), index odbornosti a záznamník zdravotných výkonov a overená kópia rodného listu, prípadne sobášneho listu. Na základe indexu a záznamníka oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov vypracuje Hodnotiaci protokol o naplnení študijného programu, ktorý je podkladom pre odborného garanta na odporučenie postupu ku špecializačnej skúške. Po odporučení odborným garantom postup ku skúške schvaľuje dekan JLF UK. 
  • Dátum konania špecializačnej skúšky určuje odborný garant v ročnom pláne vzdelávacích aktivít, alebo aktuálne v priebehu roku podľa naplnenia študijného programu zaradenými účastníkmi. Plán vzdelávacích aktivít

Záverečná certifikačná skúška

Záverečné certifikačné skúšky upravuje Tretia časť Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine

Dôležité termíny:

  • Na záverečnú certifikačnú skúšku sa účastník štúdia hlási osobitnou prihláškou po splnení všetkých požadovaných kritérií – absolvovanie povinnej odbornej praxe, zdravotníckych výkonov a účasti na všetkých povinných vzdelávacích aktivitách