Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné zameranie

Vedecko-výskumná práca je zameraná na problematiku lekárskej biofyziky, konkrétne respiračnej neurobiofyziky, najmä na analýzu neurónových regulačných mechanizmov dýchania, obranných reflexov dýchacích ciest a motoriky laryngu.

Elektrofyziologické laboratórium Ústavu lekárskej biofyziky je jediným elektrofyziologickým pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberá otázkami základného výskumu v oblasti centrálnych mechanizmov generovania dýchania, kašľa a iných reflexov súvisiacich s dýchaním. Ústav tiež rieši problematiku moderných metód analýzy elektrických signálov a počítačové modelovanie centrálnych nervových procesov regulujúcich dýchanie.

Ústav má dlhodobú vedeckú spoluprácu s Department of Physiological Sciences, College of Veterinary Medicine, University of Florida, USA, Ustavom normálnej a patol. fyziológie SAV, Bratislava, s Ústavom lekárskej biofyziky UPJŠ v Košiciach a pracoviskami lekárskej biofyziky v Českej republike.

 

Ústav rieši aj problematiku možných škodlivých účinkov vysokofrekvenčných elektromagnetických polí (vf ELMP) v oblasti mobilnej komunikácie u študentov i u experimentálnych zvierat. Skúma sa variabilita frekvencie srdca, teplotné zmeny, presuny obsahu Fe2+ v mozgu  ako aj  možné cytotoxické zmeny v tkanivách, pred a po aplikácii vf ELMP. Nadviazala sa medzinárodná spolupráca s pracoviskom Univerzitnej nemocnice v Orebro vo Švédsku (prof. Hardell).

Ústav je súčasťou Centra experimentálnej a klinickej respirológie, v rámci ktorého sa venuje aktivitám:

1.2 Vybudovanie a modernizácia laboratórií experimentálnej respirológie

3.2 Vytváranie spoločných projektov v oblasti experimentálnej a klinickej respirológie

zodpovední riešitelia: prof. MUDr. Ján  Jakuš, DrSc. a prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

                                

Najvýznamnejšie výsledky

  • Oblasť Bötzingerovho komplexu a nucleus paraambigualis predĺženej miechy participujú na vytváraní motorického vzoru exspiračného reflexu u anestézovanej, spontánne dýchajúcej  mačky.
  • Oblasť nucl.reticularis ventralis v laterálnom tegmentálnom poli predĺženej miechy a rafeálne jadrá stredovej časti predĺženej miechy sú nevyhnutné pre vyvolateľnosť kašľa a exspiračného reflexu.
  • Oblasť dorzolaterálnej časti Pons Varoli sa podieľa na vzniku motorického vzoru kašľa, aspiračného a exspiračného reflexu.
  • Neuróny retikulárnej formácie mediálnej časti mezencefala sú zahrnuté do centrálnej časti reflexného oblúka aspiračného a expiračného reflexu. Oblasť nucl. retroambigualis u mačky je podstatná pre vznik kašľovej expulzie a naviac obsahuje inhibičné neuróny aktívne pri vrátkovacích mechanizmoch (gating) u kašľa.
  • Tracheobronchiálny kašeľ, aspiračný a exspiračný reflex sú kontrolované neurónmi holarchikálneho (mnohoúrovňový) systému zahrňujúceho početné zoskupenie neurónov na úrovni mezencefala, Varolovho mostu a predĺženej miechy.
  • Mikrovlnné žiarenie z mobilných telefónov je potenciálne nebezpečné pre človeka, zvlášť je potrebné sledovať kvalitu prijímaného signálu a netelefonovať v tienených priestoroch (napr. podzemné garáže, tunely a pod.).
  • Pri ožarovaní oblasti hlavy sa aktivuje parasympatikový nervový systém, pri pôsobnení žiarenia na hrudník sa zväčsuje aktivita systému sympatikového.