Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

 

 

Interní doktorandi

Ing. Lukáš Martvoň - martvon5uniba.sk

Téma: Moderné metódy analýzy a modelovania respiračných motorických dejov.

Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Externí doktorandi

Mgr. Ondrej Boško

Téma: Snímanie a spracovanie biologického signálu so zameraním na experimentálnu neurofyziológiu a respirológiu

Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Poliaček, Phd.

 

Mgr. Lucián Zastko

Téma: Účinky ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia s nízkou intenzitou na ľudské bunky

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.