Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

  • akreditácia pre študijný program 7.1.27 Lekárska biofyzika
  • hlavný garant na UK BA: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
  • odborová komisia
  • témy dizertačných prác

Interní doktorandi

Mgr. Denisa Beríková - berikova3@uniba.sk

Téma: Funkčné vlastnosti oblastí mozgového kmeňa regulujúcich kašeľ

Školiteľ: doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.