Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

 

Ústav fyziky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine začal svoju činnosť od školského roku 1966/67 ako spoločný ústav fyziky a nukleárnej medicíny. Jeho vedením bol poverený MUDr. Jozef Holan, CSc. Výučba bola zabezpečovaná pracovníkmi LF UK v Bratislave.

      Od školského roku 1982/83 bol názov ústavu zmenený na Ústav biofyziky LF UK v Martine a jeho vedenie prevzal od roku 1984 prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc. K 1.1. 2007 sa stal vedúcim Ústavu lekárskej biofyziky  prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. V súčasnosti výučbu na pracovisku zabezpečujú ďalší piati pedagogickí pracovníci (prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD., doc. RNDr. Michal Šimera, PhD., Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD., Ing. Marcel veterník, PhD. a Ing. Jakub Míšek, PhD.). Ústav má dvoch technických pracovníkov (Ing. Oľga Králiková, Mgr. Lucia Cibulková) a jednu administratívnu pracovníčku (PhDr. Eva Holíková). Ústav doposiaľ vyškolil 25 doktorandov, t.č. školí jedného interného doktoranda.

     Ústav zabezpečuje pregraduálnu výučbu predmetu lekárska biofyzika pre slovenských aj zahraničných študentov v zimnom semestri prvého ročníka v študijnom programe Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo. Rozsah výučby je dve hodiny prednášok a štyri hodiny praktických cvičení týždenne. Výučba predmetu sa končí skúškou pozostávajúcou z praktickej a teoretickej časti. V rámci nelekárskych študijných programov sa podieľa na výučbe predmetu biofyzika a rádiológia pre Ošetrovateľstvo, Pôrodnú asistenciu a Verejné zdravotníctvo v 2. semestri štúdia. Od školského roku 2001/2002 zabezpečuje ústav výučbu pre študijný program Biomedicínske inžinierstvo na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, a to výučbu predmetu Lekárska biofyzika v prvom ročníku bakalárskeho programu.

      Obsah, forma a rozsah výučby lekárskej biofyziky sú porovnateľné s domácimi i zahraničnými pracoviskami rovnakého zamerania. Náplň predmetu kladie dôraz na potreby reálnej medicínskej teórie a praxe a nadväzuje na ďalšie funkčné predmety. Prednášky a praktické cvičenia sú venované predovšetkým otázkam lekárskej a ekologickej biofyziky a prístrojovej techniky. Dôraz sa kladie na poznanie princípov najdôležitejších diagnostických a liečebných metód používaných v medicíne. V príslušných kapitolách sa prezentujú aj moderné elektrofyziologické metodiky používané na pracovisku a vybrané výsledky vlastnej experimentálnej práce. Súčasťou praktickej výučby sú výučbové programy simulácie biofyzikálnych dejov organizmu a vysvetlenie princípov diagnostických a terapeutických metód s využitím výpočtovej techniky.

     Pracovníci ústavu lekárskej biofyziky participovali na tvorbe dvoch celoštátnych učebníc biofyziky, viacerých skrípt a učebných textov. V oblasti ŠVOČ pracovisko každý rok vypisuje tému a školiteľov.

      Od roku 1996 bol ústav zapojený do riešenia projektu PHARE-TEMPUS SJEP 11214-96 Aplikovaná informatika v biomedicínska lekárska elektronika, ktorý koordinovala Žilinská univerzita. Výsledkom projektu bolo od roku 1999/2000 otvorenie vysokoškolského štúdia v odbore biomedicínske inžinierstvo.

     Ústav lekárskej biofyziky sa periodicky zúčastňuje, organizuje, resp. sa podieľa na príprave vedeckých a odborných podujatí so zahraničnou účasťou.

      Výsledky vedeckej práce sú dnes uznávané v medzinárodnom kontexte. Ústav lekárskej biofyziky rieši problematiku biofyzikálnych a elektrofyziologických aspektov neurónových mechanizmov dýchania, kašľa a iných respiračných a nerespiračných reflexov, ako aj sledovanie motorických odpovedí laryngu u týchto dejov. Postupne boli zavedené moderné elektrofyziologické metodiky snímania elektrických aktivít zo svalov a nervov, jednotlivých aktivít nervových vlákien, snímanie extracelulárnych elektrických aktivít neurónov mozgového kmeňa a selektívne chladové a chemické blokády špecifických oblastí predĺženej miechy a ponsu. Experimentálne výsledky sú v súčasnosti on-line zobrazované, spracované a analyzované pomocou výpočtovej techniky. Ústav rieši aj problematiku spracovania biologických signálov pomocou moderných metód biomatematiky. Riešené témy sú súčasťou vedecko-výskumných projektov APVV, VEGA a Grantov UK. 

     Intenzitu a kvalitu vedeckého výskumu na ústave dokazuje bibliografia prác a ich citovanosť. Nové originálne poznatky za posledných päť rokov publikovali pracovníci ústavu v celkovo 40 vedeckých prácach, z toho 14 in extenso, prevažne v zahraničných karentovaných časopisoch a v recenzovaných zborníkoch a odprednášali 20 prednášok hlavne na zahraničných vedeckých fórach. Celkový počet citácií za uvedené obdobie dosiahol 172, z toho bolo 126 citácií SCI, 34 citácií v zahraničných monografiách a 12 domácich citácií.

     Oblasť medzinárodných vedecko-výskumných vzťahov nadväzuje na predchádzajúce intenzívne vedecké a odborné kontakty pracovníkov ústavu so špičkovými zahraničnými pracoviskami.

 

     Systematickým pestovaním vedy a zvýšením kvality vzdelávania na ústave, publikačnými výstupmi v karentovaných časopisoch s vysokým impakt faktorom a rozvíjaním medzinárodných vedeckých aktivít môže pracovisko významne prispieť k naplneniu kritérií potrebných na zaradenie Univerzity Komenského medzi tzv. Research  Universities.