Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Riešené grantové úlohy

 • Applied Informatics in Biomedicine and Medical Engineering,TEMPUS Phare N° SJEP – 11214-96, spoluriešitelia (1996-1999).
 • Štúdium oblastí mozgového kmeňa zapojených do regulácie priesvit laryngu pri dýchaní a  respiračných reflexoch, fakultný grant č.01/1998, zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc., (1998-2000).
 • Štúdium oblastí mozgového kmeňa zodpovedných za riadenie motorického výstupu k dýchacím a laryngeálnym svalom počas respiračných reflexov, Projekt VEGA č.1/8153/01, zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc., (2001-2003).
 • Štúdium oblastí a neurónových mechanizmov mozgového kmeňa podstatných pre vznik kašľa, expiračného a aspiračného reflexu u anestézovaných mačiek a králikov. projekt VEGA č. 1/2274/05, zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Ján  Jakuš, DrSc., (2003-2005).
 • Kardio-pulmonálna resuscitácia a autoresuscitácia lapavými dychmi, Grant APVV č. 20- 047705 riešený formou spoluriešiteľstva v rokoch 2007-2008, zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Ján  Jakuš, DrSc.
 • Štúdium oblastí a neurónových mechanizmov mozgového kmeňa podstatných pre vznik kašľa, exspiračného a aspiračného reflexu u anestézovaných mačiek a králikov“, Projekt VEGA č. 1/0038/09, zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc., (2009-2012)
 • Vplyv kodeínu na mechanicky indukovaný kašel u anestézovaných králikov, Grant UK č. 25/2009, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Šimera.
 • Sledovanie účinkov stimulácie dýchacích ciest a  predĺženej miechy laserom u anestézovaných králikov, Grant UK č. 29/2010, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Šimera.
 • Význam rapheálnych jadier predĺženej miechy pri antitusickom pôsobení kodeínu u experimentálych zvierat. Grant doktoranda JLF UK, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Šimera.

 • Počítačové modelovanie a modulácia tonickej a fázickej zložky signálu z oblasti retikulospinálnych respiračných neurónov, Grant UK č. 152/2012, zodpovedný riešiteľ: Ing. Marcel Veterník.
 • Modulácia a koordinácia obranných mechanizmov dýchacích ciest lokalizovanými neurónovými populáciami  mozgového kmeňa u experimentálnych zvierat, Projekt VEGA  č. 1/0126/12, zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.
 • Štúdium centrálnych mechanizmov vitálnych funkcií po léziách mozgového kmeňa, lokálnom podaní antitusík a expozícií VF elektromagnetickým poliam, Projekt APVV-0189-11, zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Ján  Jakuš,  DrSc.
 • Počítačové modelovanie základných funkcií a dejov v respiračnom systéme, Grant UK č. 46/2014, zodpovedný riešiteľ: Ing. Marcel Veterník.
 • Interakcie neurónových štruktúr riadiacich respiračné a kardiomotorické deje u experimentálnych zvierat, Projekt VEGA č. 1/0253/15, zodpovedný riešiteľ:RNDr. Michal Šimera, PhD.
 • Modulácia aferentných a eferentných neurónových populácií a jej vplyv na respiračný motorický výstup – experiment vs. PC model, Projekt VEGA č. 1/0166/17, zodpovedný riešiteľ: Ing. Marcel Veterník, Phd.
 • Biokompatibilita a objektivizácia elektromagnetického poľa sieťovej frekvencie v husto osídlených oblastiach. Projekt APVV-19-0214, zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
 • Koordinácia obranných mechanizmov respiračného traktu a kardiorespiračných funkcií u experimentálnych zvierat. Projekt VEGA 1/0275/19, zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.
 • Železo a iné biogénne prvky v CNS ako markery expozície elektromagnetickým poliam. Projekt VEGA1/0173/20, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakub Míšek, PhD.
 • Vzťahy centrálnej regulácie kašľa a dýchania. Projekt VEGA 1/0092/20, zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.
 • Príprava vysokoškolskej učebnice v anglickom jazyku v predmete Lekárska biofyzika s inováciou výučbových procesov pre dištančné vzdelávanie využitím elearningových metód. Projekt KEGA 057UK-4/2021, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakub Míšek, PhD.