Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Diplomové práce a ŠVOČ

Diplomové práce


Diplomové práce riešené na Ústave lekárskej biofyziky:

  •  Boris Dobroľubov

Téma: Modulácia kašľa a dýchania rapheálnou retikulárnou formáciou predĺženej miechy

Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

  • Lucia Babálová

Téma: Zmeny parametrov motorických a reflexných dejov respiračného systému po chladovej blokáde periférnych nervov u experimentálnych zvierat.

Školiteľ: RNDr. Michal Šimera, PhD.

ŠVOČ


Práce ŠVOČ riešené na Ústave lekárskej biofyziky:

 

Akademický rok 2015/2016:

  • Boris Dobroľubov:

Téma: Modulácia kašľa a dýchania GABAergnou inhibíciou v raphe predĺženej miechy u mačiek. (1. miesto na XXXVII. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

  • Lucia Babálová:

Téma: Zmeny kašľového vzoru počas inspiračnej a exspiračnej oklúzie. (3. miesto na XXXVII. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školiteľ: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

 

Akademický rok 2013/2014:

  • Boris Dobroľubov:

Téma: Zmeny dýchania a kašľa po inhibícii neurónov v raphe predĺženej miechy u mačiek (3. miesto na XXXV. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školitelia: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.


Akademický rok 2010/2011:

  • Michal Cibulka, Boris Dobroľubov, Matej Vidoman:

Téma: Význam štruktúr stredovej časti predĺženej miechy pri generovaní kašľa a kýchania u králika. (1. miesto na XXXII. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školitelia: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD., prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.


Akademický rok 2007/2008:

  • Kozlowski Andrzej:

Téma: The Interaction of the Aspiration Reflex and Tracheal Cough in Experiments on Anesthetized Cats (XXIX. Študentská vedecká konferencia na JLF UK v Martine)

Školitelia: doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD., prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.


Akademický rok 2006/2007:

  • Rácz Patrik (Sekcia nelekárskych odborov):

Téma: Špecifiká prístupu rádiologického asistenta k detskému pacientovi v rádiodiagnostike (3. miesto na XXVIII. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školitelia: Mgr. Nadežda Višňovcová, Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH


Akademický rok 2003/2004:

  • Dagmar Kovalová, Ján Porubčan:

Téma: Mapovanie reflexného oblúka aspiračného reflexu metódou c-Fos génovej imunoexpresie u mačiek (3. miesto na XXV. Študentskej vedeckej konferencii na JLF UK v Martine)

Školitelia: Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc., RNDr. Erika Halašová, PhD.