Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Členstvo v odborných spoločnostiach

 

zahraničné vedecké spoločnosti

Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

-American Society for Neuroscience

http://www.sfn.org/

-New York Academy of Sciences

http://www.nyas.org/

-International Brain Research Organization – 

 IBRO (Europa)

http://www.koki.hu/ibro-ceer/

-European Respiratory Society

http://dev.ersnet.org/

 

Výbory odborných spoločností

 

Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

- podpredseda Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti Bratislava 

http://bioflab.upjs.sk/~skbs/

Prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc. 

- podpredseda výboru Spoločnosti lekárskej fyziky a biofyziky SLS

 

podpredseda výboru Spoločnosti pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve SLS

 

grantové agentúry

 

Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

- expert grantovej agentúry VEGA

- expert grantovej agentúry APVV

 

Členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov

Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

- člen redakačnej rady časopisu J. Anaesthesiology ISRN, New York

 

Členstvo v redakčných radách domácich časopisov

 

Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

- člen redakčnej rady čas . Acta Medica Martiniana, JLF UK v Martine

- člen redakčnej rady čas. Folia Medica Cassoviencia, LFUPJŠ Kosice

Prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc.

- člen redakčnej rady Acta Medica Martiniana, JLF UK v Martine

 

Odborové komisie

 

Prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc.

- Člen odborovej komisie odboru 7.1.27 Lekárska biofyzika, pre dennú aj externú formu doktorandského štúdia na UK Bratislava

- Odborová komisia doktorandského štúdia vo vednom odbore Normálna a patologická fyziológia na JLF UK v Martine 

 

Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

-     Hlavný garant odboru 7.1.27 Lekárska biofyzika, pre dennú aj externú formu doktorandského štúdia na UK Bratislava

-    Slovenská komisia pre obhajoby prác PhD. prác v odbore Biofyzika, FMFI UK Bratislava

-    Slovenská komisia pre udeľovanie hodnosti DrSc v odbore Neurológia, Bratislava

-    Komisia doktorandského štúdia vo vednom odbore Biofyzika, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice