Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

25. Martinské dni dýchania s medzinárodnou účasťou, 23. - 24. júna 2016, Martin

Úvodné informácie

Vzhľadom na návstevu jeho Excelencie p. prezidenta  SR Andreja Kisku  na JLFUK v Martine vo štvrtok 23.6.2016,  sa presúva začiatok otvorenia 25. MDD z pôvodne plánovaných 10.30 hod  na 11.30 hod., s predpokladaným ukončením otvorenia  o 12.30 hod. Ostatné náležitosti Programu konferencie sa nemenia.

Miesto konania: Hotel Victoria **** V. Žingora 9820, 03601 Martin

                             www.hotelvictoria.sk

                             recepcia@hotelvictoria.sk

                             Tel.: (+421) 43 43 04 836

                                     (+421) 911 406 407

Registrácia a abstrakty

Termín pre zaslanie prihlášky k účasti s abstraktom predĺžený: do 25.4.2016.

Prihlášky a abstrakty zaslané po tomto termíne nebudú akceptované !

Súbor s prihláškou a abstraktom prosím vyplňte, uložte s označením Vášho priezviska a pošlite na e-mailovú adresu konferenciamdd2016gmail.com

 

Forma abstraktu:

 • Maximálny počet slov textu (bez názvu príspevku, mien autorov a pracoviska) je 300, veľkosť písma 12, jazyk slovenský, český alebo anglický, zarovnanie do bloku, preferenčne štruktúrovaný abstrakt s členením: Úvod a ciele, Metodika, Výsledky, Závery, Grantová podpora. 
 • V prihláške uvádzajte celé mená a priezviská všetkých autorov a pracovisko. Ak sú autori z rôznych pracovísk, číselný index uvádzajte za priezviskom autora a pred názvom pracoviska. Bezprostredne za názvom posledného pracoviska uveďte kontaktnú e-mailovú adresu prezentujúceho autora.
 • Vyznačte v prihláške aj preferenčné zaradenie Vášho príspevku (prednáška alebo poster). Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť zaradenie príspevku.
 • Veľkosť a orientácia posteru: bude doplnené dodatočne.

 

Konferenčný poplatok

 • Zamestnanci JLF UK: 50 EUR
 • Doktorandi (denní a externí) JLF UK: 40 EUR
 • Členovia SKBS: 50 EUR
 • Ostatní: 60 EUR

Konferenčný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, náklady na vydanie zborníka, konferenčné materiály, občerstvenie. Zahraniční i domáci účastníci s hlavnou prednáškou budú mať ubytovanie i stravovanie hradené organizátorom podujatia.

Bankové spojenie:

Slovenká biofyzikálna spoločnosť

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

 • číslo účtu: 0575691367/0900
 • IBAN: SK0809000000000575691367
 • BIC-SWIFT: GIBASKBX
 • variabilný symnol: 23062016
 • do poznámky/doplňujúce údaje uviesť: MDD 2016, meno a priezvisko