Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Granty KEGA

Granty KEGA

Bezpečné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
KEGA č. 040UK-4/2023
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Vedúci projektu: Mgr. Dominika Kohanová, PhD.Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Zodpovedná riešiteľka spolupracujúceho pracoviska: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Spoluriešiteľka z ÚOSE: Mgr. Radka Kurucová, PhD.

Zdravotná gramotnosť študentov ošetrovateľstva
KEGA č. 051UK-4/2024
Vedúca projektu: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.,
Zástupkyňa vedúcej projektu: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Edita Hlinková, PhD., Mgr. Radka Kurucová, PhD., Mgr. Jaroslav Madleňák, PhD., PhDr. Jana Nemcová, PhD.

Profesionalizmus a etika v ošetrovateľstve
KEGA č. 008UK-4/2021
Vedúci projektu: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Mgr. Dominika Kalánková, Mgr. Michaela Miertová, PhD., doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Implementácia metód objektívneho štruktúrovaného klinického hodnotenia (OSCE) do výučby študentov zdravotníckych študijných programov
KEGA 025UK-4/2021
Vedúci projektu: Mgr. Ivan Farský, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Martina Lepiešová, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

 

Prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe – elektronický výučbový trenažér
KEGA 043UK-4/2018
Vedúci projektu: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.; Mgr. Ivan Farský, PhD.; Mgr. Radka Kurucová, PhD.; Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti u vybranej skupiny pacientov
KEGA č. 070UK-4/2017
Vedúci projektu: Mgr. Edita Hlinková, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Ľubomíra Ježová, PhD., Mgr. Mária Balková, Mgr. Anna Ovšonková, PhD., MUDr. Ján Janík, PhD., MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.

Posudzovanie rizika pádov - pre vzdelávanie a prax
KEGA 048UK-4/2016
Vedúci projektu: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Spoluriešitelia:prof . Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD.

Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania
KEGA 006UK-4/2014
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Vedúci projektu: Mgr. Juraj Čáp, PhD.
Zástupca vedúceho projetu: Mgr. Radka Kurucová, PhD.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska: doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska: PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD.

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
KEGA 056UK-4/2013
Vedúci projektu: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Ivan Farský, PhD.
Spoluriešitelia:  Mgr. Juraj Čáp, PhD., Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Doc. Mgr. Elena Gurková, PhD., Mgr. Mária Zanovitová, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Ľubomíra Ježová,PhD., Mgr. Radka Kurucová, PhD., Mgr. Daniela Karasová, PhD.

E-učebnica: Ošetrovateľstvo v neurológii
KEGA 049UK-4/2013
Vedúci projektu: Mgr. Michaela Miertová, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Spoluriešitelia z Ústavu ošetrovateľstva: Mgr. Edita Hlinková, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD., PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Anna Ovšonková, PhD.
Spoluriešitelia z Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin:  prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Ema Kantorová, PhD., MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
KEGA 050UK-4/2013
Vedúci projektu: Mgr. Edita Hlinkova, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Jana Nemcová, PhD.
Spoluriešitelia z Ústavu ošetrovateľstva: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Ľubomíra Ježová, Mgr. Daniela Karasová

E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve
KEGA 039UK-4/2012
Vedúci projektu: Mgr. Anna Ovšonková, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Mária Zanovitová, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD., Ing. Miroslav Bórik
Zástupca spolupracujúceho pracoviska: doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Spoluriešiteľ: PhDr. Mária Lehotská

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve - tvorba elektronickej databázy
KEGA 054UK-4/2012
Vedúci projektu: Mgr. Ivana Bóriková, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Ing. Miroslav Bórik

Smrť a vedomie smrteľnosti
KEGA 021UK-4/2011
Vedúci projektu: Mgr. Juraj Čáp, PhD.
Zástupca spolupracujúceho pracoviska: doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Reprodukčné a sexuálne zdravie ženy v dimenziách ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
KEGA 143-046UK-4/2010
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Eva Urbanová, PhD.
Riešitelia z ÚO JLF UK: Mgr. Anna Ovšonková, PhD.

Ošetrovateľský slovník
KEGA 3/5132/07
Vedúci projektu: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Zástupca 1. spolupracujúceho pracoviska: prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita, fakulta ošetrovateľstva, Limbova 12, 833 03 Bratislava

Zástupca 2. spolupracujúceho pracoviska: doc. PhDr. Anna Eliášová, PhD.
Prešovská univerzita, fakulta zdravotníctva PU, Partizánska 1, 081 01 Prešov

Zástupca 3. spolupracujúceho pracoviska: doc. PhDr. Vlasta Závodna, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Palackého 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., prof. MUDr. Dušan Meško, PhD, Mgr. Juraj Čáp, Mgr. Elena Holmanová, Mgr. martina Tomagová, PhD, Mgr. Martina Bašková, PhD, Mgr. Ivana Bóriková, PhDr. Mária Bujalková, CSc., Mgr. Gabriela Prokšová, Mgr. Danuša Balková, doc. PhDr. Mária Musilová, PhD.,  doc. PhDr. Ludmila Kubicová, PhD., PhDr. Helena Koňošová, PhD., PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH, PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH


Edukácia v ošetrovateľstve
KEGA č. 3/5134/07
Vedúci projektu: PhDr. Jana Nemcová PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Edita Hlinková, Mgr. Martina Lepiešová, Mgr. Simona Kelčíková, Mgr. Eva Urbanová PhD., PhDr. Martina Tomašíková

Potreby v ošetrovateľstve
KEGA č. 3/4047/06
Vedúci projektu:Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., Mgr. Ivana Bóriková, Mgr. Martina Bašková, PhD., Mgr. Juraj Čáp, Mgr. Elena Holmanová, Mgr. Erika Maskálová, Mgr. Mária Zanovitová, Mgr. Mária Tabaková, Mgr. Anna Ovšovková, Mgr. Michaela Miertová

Kultúrna a edukačná grantová agentúra.