Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Granty VEGA

Dôvera vo vzťahu medzi pacientom s chronickým ochorením a zdravotníckym pracovníkom: interpretatívno fenomenologická analýza
VEGA 1/0276/21
Vedúci projektu: doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.
Zástupca vedúceho projektu:: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Mgr. Dominika Kalánková, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD., doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., doc. Mgr. Elena Gurková, PhD., Mgr. Lucia Podolinská

Formulácia a reformulácia zmyslu života človeka v jeho  hodnotovom systéme (Filozofické skúmania)
VEGA č. 1/0068/17
Vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. (Katedra filozofie FF UMB)
Riešiteľ z ÚO JLF UK: Mgr. Juraj Čáp PhD.

Dôstojnosť pacientov s neurologickým ochorením v kontexte zdravotnej starostlivosti: Interpretatívno fenomenologický prístup
VEGA 1/0090/17
Vedúci projektu: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Juraj Čáp, PhD
Spoluriešitelia: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO, Mgr. Ivana Bóriková, PhD., doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., Mgr. Mária Zanovitová, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD.,  Mgr. Radka Kurucová, PhD., Mgr. Anna Ovšonková, PhD., Mgr. Ivan Farský, PhD., PhDr. Jana Nemcová, PhD., doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.

Zmenená odpoveď na stres - možný patomechanizmus kardiovaskulárnych komplikácií civilizačných ochorení
VEGA č. 1/0087/14
Zodpovedná riešiteľka: doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Riešitelia z ÚO JLF UK: Mgr. Ivan Farský, PhD.

Identifikácia výskytu a analýza agresie pacientov voči sestrám
VEGA 1/0217/13
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Martina Lepiešová, PhD.
Riešitelia:  Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Mgr. Juraj Čáp, PhD., Mgr. Ivan Farský, PhD., doc. Mgr. Elena Gurková, PhD., Mgr. Radka Kurucová, PhD., PhDr. Jana Nemcová, PhD., prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., Mgr. Anna Ovšonková, PhD., doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Problém utrpenia v živote súčasného človeka
VEGA 1/0100/10
Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.,
Riešitelia z ÚO JLF UK: Mgr. Martina Lepiešová, Mgr. Michaela Dingová, PhD.

Spiritualita - od teoretických východísk ku praktickým dôsledkom
VEGA 1/0215/10
Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Riešitelia: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.; doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.; Mgr. Elena Gurková, PhD.; Mrg. Juraj Čáp, PhD.; Mgr. Ivan Farský

Vplyv edukácie na prevenciu diabetických ulcerácií
VEGA č. 1/4286/07
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Jana Nemcová, PhD.
Riešitelia: Mgr. Edita Hlinková, Mgr. Martina Lepiešová, MUDr. Igor Šinák, PhD., Mgr. Petronela Osacká, Mgr. Ľudmila Zimanová, MUDr. Ľuboš Hlinka, Mgr. Miroslava Trpišová

Kategória rodu – možnosti využitia
VEGA č. 1/3608/06
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
Riešitelia: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., Mgr. L. Balážová, Mgr. M. Dingová, Mgr. J. Čáp, Mgr. E. Hlinková, Mgr. E. Holmanová, Mgr. M. Tabaková

Problematika smrti a umierania človeka. Teoretické východiská praktické dôsledky
VEGA č. 1/2484/05    
Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Riešitelia: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., Mgr. Elena Holmanová, Mgr. Juraj Čáp

Filozofické východiská ošetrovateľstva
VEGA č. 1/0036/03
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
Riešitelia: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Elena Holmanová, doc. Mgr. Marián Palenčár CSc., Mgr. Juraj Čáp

Autenticita a spolubytie ako dimenzia ľudského života
VEGA č. 1/9000/02
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc
Spoluriešiteľ: Mgr. Juraj Čáp

Možnosti filozofie pri prekonávaní dichotómie poznania a konania  v práci lekára a sestry
VEGA č. 1/7198/20
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
Riešitelia: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Elena Holmanová, Mgr. Juraj Čáp

Filozoficko - etické aspekty kvality života pacientov trpiacich chronickou bolesťou
VEGA č. 1/41/79/97   
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
Riešiteľ: doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied.