Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania

Základné informácie

KEGA 006UK-4/2014

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Vedúci projektu: Mgr. Juraj Čáp, PhD. | cap@jfmed.uniba.sk
 • Zástupca vedúceho projetu: Mgr. Radka Kurucová, PhD. | kurucova@jfmed.uniba.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

 • Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska: PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD. | marian.bednar@upjs.sk

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

 • Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska: doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc. | marian.palencar@unipo.sk

Základné informácie o projekte

Aktivity

 • 26. 4. 2014 | Začiatok riešenia projektu
 • 30. 6. - 1. 7. 2014 | Vedecký seminár a pracovné stretnutie riešiteľov projektu na JLF UK v Martine | Program
 • 30. 9. 2014 | Publikovanie on-line výstupu | Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania: prehľad referenčnej literatúry
 • 22. 4. 2015 | Načo je dobrá smrť? |4. filozofický večer v žilinskom Artfore na Mariánskom námestí | 18:00
 • 12. 5. 2015 | Smrť a dôstojné umieranie | Workshop a stretnutie riešiteľov projektu | Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach | Program
 • 2015 | študentka D. Gajdošová (školiteľ: doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc.) obsadila 1. Miesto vo fakultnom kole súťaže ŠVOČ v odbore etiky s témou: Eutanázia ako eticko-filozofický problém
 • 9. 6. 2015 | Filozofia a smrť | FiloZoom – diskusný večer | Kasárne/Kulturpark, pavilón Papa, Košice | 19:00
 • 26. 10. 2015 | Dôstojné umieranie | Workshop pre študentov JLF UK | Martinský klub medikov o 18:00 hod. | Pozvánka
 • 16. 3. 2016 | Problematika eutanázie a asistovanej samovraždy | Workshop pre ošetrovateľstva študentov JLF UK | Ústav ošetrovateľstva, miestnosť 35 | 11:45 
 • 21. 4. 2016 | Problematika eutanázie a asistovanej samovraždy | Workshop a stretnutie riešiteľov projektu | Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach | Program
 • 27. 4. 2016 | Študentka Katarína Zakopalová (školiteľ: Mgr. Juraj Čáp, PhD.) obsadila prvé miesto na XXXVII. študentskej vedeckej konferencii v sekcii Ošetrovateľstvo s prácou: NURSING STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS EUTHANASIA AND ASSISTED SUICIDE | Program a abstrakt konferencie
 • December 2016 | Vydanie monografie: Čáp, J., Palenčár, M., Kurucová, R. Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2016.

Výstupy

 

VÝSTUPY (on-line)

Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania: prehľad referenčnej literatúry


PREDNÁŠKY

 • ČÁP, J. O dobre, zle a indiferentnosti smrti človeka. 10. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin, SR, 22. mája 2014 | Program konferencie
 • ČÁP, J. Dôstojné umieranie. Následná a sociální péče. Vsetín, ČR, 21. 11. 2014
 • BEDNÁR, M.: Právo na smrť? IV. Ročník Košických politologických dialógov: Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia. Košice, SR, 20.-21. november 2014
 • PALENČÁR, M. Towards the problem of the dignity of the death and dying. Społeczeństwo i gospodarka współzesne dylematy i wyzwania rozwojowe. Konin, PL, 5. decembra 2014 | Program konferencie
 • PALENČÁR, M. O dôstojnosti (ľudského) života. (Úvahy) o živote v úcte k životu. Zvolen, SR, 14. januára 2015 | Program konferencie
 • BEDNÁR, M. Sestra telesná Smrť a (ne)dôstojnosť osamelého technologického človeka. Medzinárodná vedecká konferencia Osamelosť v kontexte zmyslu života, Banská Bystrica, SR, 3. septembera 2015.
 • ČÁP J., GURKOVÁ E., ANDRAŠČÍKOVÁ I. Skúsenosť rodičov s umieraním dieťaťa. 47. Celoslovenská pediatrická konferencias medzinárodnou účasťou Galandove dni. Martin, SR, 19. - 20. november 2015 | Program konferencie
 • ČÁP, J. Dôstojné umieranie - skúsenosti s výučbou. X. medzinárodní sympozium ošetřovatelství Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech, Ostrava, ČR, 26. 5. 2016
 • ŠAŇÁKOVÁ, Š. - ČÁP, J. Důstojnost seniorů v ošetřovatelství. X. medzinárodní sympozium ošetřovatelství Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech, Ostrava, ČR, 26. 5. 2016
 • BEDNÁR, M.: Etický konzultant v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Medzinárodná vedecká konferencia z oblasti profesijných etík, FF UMB, 4. - 5. október 2016, Banská Bystrica, SR.
 • BEDNÁR, M.: Technological Medicine and Protection of Human Dignity of Dying Patient. II. Miedzinarodowa interdisciplinarna konferencia naukowa: Rozwój spoleczny wobec wartosci Etyka-Technika-Spoleczenstwo, September 22-24 2016, Wisla, Poland.
 • PALENČÁR, M. Niekoľko poznámok k pojmu ľudskej dôstojnosti. Prednáška na XX. ročníku vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou Disputationes quodlibetales (Dôstojnosť človeka a jeho budúcnosť). Org. Katedra filozofie a religionistiky GTF PU v Prešove a Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddzial w Cieszynie,  V Prešove v dňoch 26.-27. októbra 2016.
 • PALENČÁR, M. Gabriel Marcel a otázka ľudskej dôstojnosti. Pozvaná prednáška na Miedzynarodowej Konferencji Naukowej: Praca socjalna. Wywania i dylematy-Ujecie interdyscyplinarne. Edycja III. Państwowa Wysza Szkola Zawodowa, Konin, Poľska, 12. XII. 2016.

PUBLIKÁCIE

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • Čáp, J., Palenčár, M., Kurucová, R. Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2016.

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

 • Bednár, M. Sestra telesná smrť a (ne)dôstojnosť osamelého technologického človeka In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Belianum, 2015, s. 142-156

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • Palenčár, M. (2016) Some remarks on the concept and intellectual history of human dignity.  Human affairs. 2016; 26(4): 462-477.

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • Bednár, M. Právo na smrť? Ľudské práva. Kam kráčaš demokracia? Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 445-457.

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 • BEDNÁR, M. (2016).Technological Medicine and Protection of Human Dignity of Dying Patient In Zeszyty Naukowe Politechniki Ślaskiej. Seria: Organizacja i zarzadzanie, s. 17-27.

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

 • ČÁP, J. O dobre, zle a indiferentnosti smrti človeka. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve: zborník abstraktov. Martin: JLF UK, 2014, s.27–28. ISBN 978-80-89544-69-1. 
 • BEDNÁR, M.  Právo na smrť? In Ľudské práva. Kam kráčaš demokracia : IV. ročník Košických politologických dialógov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. s. 7.
 • ČÁP, J. Dôstojné umieranie - skúsenosti s výučbou. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava : Ostravská univerzita, 2016, s. 38-39.
 • ŠAŇÁKOVÁ, Š. - ČÁP, J. Důstojnost seniorů v ošetřovatelství. In Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava : Ostravská univerzita, 2016, s. 212-213.

GHG - Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup