Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Smrť a vedomie smrteľnosti

Výstupy projektu: Smrť a vedomie smrteľnosti

KEGA 021UK-4/2011

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Juraj Čáp, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine)
Zástupca spolupracujúceho pracoviska: doc. Mgr. Marián Palenčár, CSc. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied)

Základné informácie

Hodnotenie projektu agentúrou KEGA


Aktuality - vydanie publikácie: Smrť a vedomie smrteľnosti !

V rámci projektu vyšla vo vydavateľstve IRIS monografia ČÁP - PALENČÁR: Smrť a vedomie smrteľnosti.

Môžete si ju zakúpiť v kníhkupectve Artfórum alebo Panta Rhei, prípadne knihu nájdete aj na stránkach Heureka.sk.


 

Implementácia výsledkov projektu do výučby

  • Tanatológia (JLF UK, magisterské štúdium: ošetrovateľstvo, 2011/2012, ZS)
  • Lekárska etika a Medical Ethics (JLF UK, doktorské štúdium: všeobecné lekárstvo/General Medicine, 2011/2012, ZS; 2012/2013, ZS)
  • Filozofia a etika v ošetrovateľstve (JLF UK, bakalárske štúdium: ošetrovateľstvo, 2011/2012, LS)
  • Bioetika a lekárska etika (EF ZU, inžinierske štúdium: bioinžinierstvo 2011/2012, ZS; 2012/2013, ZS)


Prednášky

  • PALENČÁR, M. Nadzieja jako forma ludzkiej duchowości. Nadzieja przeciw śmierci. Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna: PIĄTE SPOTKANIA PATOČKOWE. Uniwersytet Śląski, Katowice, 16. – 17. novembra 2011.
  • Čáp, J. Poznámky k smrti ako zlu. Konferencia: Problém utrpenia v živote súčasného človeka. Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra Filozofie, 14. – 15. novembra 2011.
  • PALENČÁR, M. Problém duchovného utrpenia a smrti. Konferencia: Problém utrpenia v živote súčasného človeka.Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra Filozofie, 14. – 15. novembra 2011.           
  • Čáp, J. Sloboda a smrteľnosť. Medzinárodná konferencia: Sloboda a jej projekcie. Stará Lesná, 19. septembra 2011
  • Čáp, J., Palenčár, M. Smrť a vedomie smrteľnosti. 9. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin, 26. mája 2011.
  • Realizovanie workshopu na tému Dying with Dignity. University of Salford, Salford (GB) Human Rights: Older People and End of Life Care (HUROPEL) International Erasmus Funded Workshop, 4. – 15. 4. 2011.


Publikácie

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ČÁP J. Vedomie smrteľnosti – iné v nás? In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 4, s. 315-324.

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

ČÁP J. Sloboda a smrteľnosť. In Sloboda a jej projekcie, Bratislava : SFZ pri SAV, 2011, s. 7.

ABD – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ČÁP J. Emocionalita a smrteľnosť – medzi filozofiou a psychológiou. In Problém utrpenia v živote súčasného človeka. Ed. M. Palenčár. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2011, s. 210-239.

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

ČÁP, J. Sloboda, zmysel života a smrteľnosť. In Sloboda a jej projekcie. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 136-142.

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ČÁP, J. – PALENČÁR, M. Smrť a vedomie smrteľnosti. Bratislava : Iris, 2012. 199 s. ISBN 978-80-89256-96-9.