Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo

Odborný garant programu:

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

martina.lepiesova@uniba.sk

č. tel. :   043/26 33 435


Dĺžka trvania programu:

15 týždňov (40 kontaktných hodín a 10 hodín kontrolovaného samoštúdia)

 

náplň programu sústavného vzdelávania, podmienky prijatia

Prihláška na program sústavného vzdelávania

Kalendár vzdelávacích aktivít


Poplatok za program sústavného vzdelávania je 50 EUR v zmysle Rozhodnutia dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

 

Prihlášky posielajte na adresu odborného garanta.