Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Iné granty

COST RANCARE

Základné informácie

Názov projektu (slovensky): Prideľovaná – chýbajúca starostlivosť: medzinárodný a multidimenzionálny problém
Názov projektu (anglicky): Rationing – missed care: international and multidimensional problem

Začiatok riešenia projektu: 20/09/2016
Koniec riešenia projektu: 19/09/2020
Stav projektu: Riešený
Číslo projektu: CA15208
Koordinátor v projekte za SR: doc. Mgr. Elena Gurková, PhD., (od 1.9. 2018 zamestnaná na Fakulte zdravotníckych věd, Univerzity Palackého v Olomouci), Mgr. Dominika Kalánková
Vysoká škola: Prešovská Univerzita v Prešove,  Univerzita Komenského v Bratislave

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Fenomén prideľovanej-chýbajúcej starostlivosti predstavuje hrozbu pre bezpečnosť pacientov a kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. V poslednom desaťročí je zaznamenaný nárast výskumov venujúcich sa problematike pracovného prostredia sestier, zároveň pracovnej spokojnosti sestier v rôznych zdravotníckych zariadeniach v súvislosti so vznikom spomínaného fenoménu. Vo významných medzinárodných štúdiách bol preukázaný negatívny dopad fenoménu sestry (napr. úvahy o odchode z pracoviska či profesie; preťaženie sestier) a na zdravotný stav pacientov (napr. pády, dekubity, nozokomiálne nákazy, zvýšená morbidita či mortalita pacientov) rovnako ako na samotné zdravotnícke inštitúcie (napr. znížená kvalita poskytovanej starostlivosti). Na základe spomínaných informácií bol iniciovaný projekt RANCARE financovaný organizáciou COST a zahájený úvodným stretnutím dňa 20.09.2016 v Bruseli. V projekte participujú zástupcovia z 28 štátov (EÚ, Svet). Vedúcou projektu je docentka Evridiki Papstavrou, PhD, ktorá pôsobí na Cyperskej Technickej Univerzite (Ústav ošetrovateľstva).  Hlavným cieľom projektu je iniciovať diskusiu o prideľovanej a chýbajúcej ošetrovateľskej starostlivosti založenú na princípe medzinárodného komparatívneho prístupu s jej implikáciami pre prax a celkový vývoj ošetrovateľskej profesie. Očakáva sa splnenie cieľu prostredníctvom rozvoja medzinárodnej spolupráce, integrácie poznatkov z rôznych disciplín a to najmä ošetrovateľstva, etiky, filozofie, zdravotníctva všeobecne zahŕňajúc ekonomiku a sociálnu politiku.

Aktivity v projekte sú koordinované prostredníctvom štyroch pracovných skupín, pričom každá sa zameriava na iný aspekt prideľovanej a chýbajúcej starostlivosti:

  • Konceptualizácia, organizačné a metodologické aspekty (Pracovná skupina 1)
  • Intervencie založené na dôkazoch a dizajn (Pracovná skupina 2)
  • Etické aspekty prideľovanej ošetrovateľskej starostlivosti (Pracovná skupina 3)
  • Aspekty vzdelávania a výučby (Pracovná skupina 4)

Očakávané výsledky zahŕňajú rozvoj poznatkov v oblasti vzniku prideľovanej a chýbajúcej starostlivosti a faktorov, ktoré prispievajú k fenoménu a zároveň vývoj politiky, ktorej cieľom je poskytovať bezpečnú starostlivosť pacientom.

Viac informácií je dostupných na webových stránkach projektu RANCARE, alebo na stránkach organizácie COST

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The phenomenon of rationing-missed care represents the threat for patient safety and quality of provided nursing care. In the last decade, there has been reported an increase in research regarding the issue of the work environment of nurses as well as job satisfaction of nurses in the different healthcare facilities in connection with the occurrence of the mentioned phenomenon.  In the significant internationals studies was confirmed the negative impact on nurses (intentions to leave the workplace or profession; nursing workload), health status of patients (e.g., falls, pressure ulcers, nosocomial infections, increased morbidity or mortality of patients) as well as on particular healthcare facilities(e.g., decreased quality of provided care). Based on the above-mentioned information, the RANCARE project was initiated and funded by COST organization and launched by introductory meeting on 20.09.2016 in Brussels. The project is attended by representatives from 28 countries (EU, international). The chair of the project is Dr. Evridiki Papstavrou, associated professor at Cyprus University of Technology (Nursing Department). The main aim of the project is to facilitate the discussion about rationing and missed nursing care based on the international comparative approach with the implications for practice and overall development of the profession. It is expected to meet the objectives by developing international collaboration and integrating knowledge from different disciplines mainly nursing, ethics, philosophy, healthcare in general including economics and social policy.

Activities in the project are coordinated by four working groups whereby each of them focuses in different aspect of rationing and missed care:

  • Conceptualization, organizational and methodological issues (Working group 1)
  • Evidence-based interventions and designs (Working group 2)
  • Ethical aspects of rationing of nursing care (Working group 3)
  • Educational issues and training (Working group 4)

Besides, the expected outcomes include the development of knowledge in the area of the occurrence of rationing and missed care and factors contributing to the phenomenon as well as the development of policy which aims to provide the safe care to patients. 

More information can be found on the RANCARE project website,  or on the website of the COST organization.

Tlačové správy

 

Projekt EÚ Operačný program Vzdelávanie

Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine
Projektový manažér: doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Spoluriešiteľ:    doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD., doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., Mgr. Ivana Bóriková, PhD., Mgr. Ivan Farský, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD.
Bližšie informácie

Projekt EÚ Operačný program Vzdelávanie

Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedeckovýskumnej práce na JLF UK v Martine
Projektový manažér: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Spoluriešiteľ: Mgr. Ivana Bóriková, PhD.
Bližšie informácie

 

ITMS kód 26110230031 Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine

Projektový manažér: doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Riešitelia: doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., Mgr. A. Ovšonková, PhD., Mgr. I. Farský, PhD., doc. Mgr. M. Tomagová, PhD.

 

OPV – 26110230031/09/D/2010 Komplikácie spojené s katetrizáciou centrálnej vény

(V rámci projektu Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine – projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ)
Riešiteľ: Mgr. Ľ. Ježová

 

The V4 project : Slovakia, Czech Republic, Polland and Hungary, No. 21210329

Quality of life of patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries - DIAFQOL
Hlavný riešiteľ: PhDr. Jana Nemcová, PhD.

 

HUROPEL 2011 (Human Rights; Older People and End of Life)

IP projekt v rámci LLP ERASMUS
Riešitelia: Mgr. M. Lepiešová, Mgr. M. Dingová, PhD., Mgr. J. Čáp, PhD.

 

Sledovanie vplyvu behaviorálnych, environmentálnych a pohlavných faktorov na zmenu hladiny exhalovaného oxidu dusnatého

MZ SR č. 2007/46-UK-11
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Martina Antošová, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Mgr. Ivana Bóriková
Riešteľský kolektív: Doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof (ÚOSE), Mgr. Adriana Pšenková, PhD. (ÚOSE), Mgr. Elena Gurková PhD. (ÚOSE), Mgr. Juraj Čáp, PhD. (ÚOSE), Mgr. Martina Pochybová (ÚOSE), Mgr. Zuzana Kusá (ÚOSE), Mgr. Lucia Balážová (ÚOSE),MUDr. Alica Benčová (KlTBCaPCH MFN), Prof. MUDr. Eva Rozborilová  CSc. (KlTBCaPCH MFN), MUDr. Ján Žucha, CSc. (KlTBCaPCH MFN), MUDr. Marta Olosová, (KlTBCaPCH MFN), Mgr. Eva Ferencová (KlTBCaPCH MFN), Zuzana Masárová (KlTBCaPCH MFN), Margita Štilcová (KlTBCaPCH MFN), Danica Mináriková (KlTBCaPCH MFN), Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. (ÚF), Doc. RNDr. Anna Strapková, CSc., mim. prof. (ÚF), Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. (ÚF), MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. (KDaD MFN).
Administratívna podpora: Iveta Černáková (ÚOSE)

 

Project NIL-II 006 TRENNS: Theory, Research and Education in Nursing in Slovak - Norwegian Context

Hlavní riešitelia Ústav ošetrovateľstva JLF UK a Institutt for Helsefag, Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Stavanger

 

Práva pacientov - monitoring, informovanosť, podpora legislatívy

Grant udelený  Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku v rámci MATRA-KAP programu, (november 1996 - december 1997)
spoluriešiteľka: doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

 

Klinická ošetrovacia jednotka. Procesuálne štandardy. Štandardy ošetrovateľských činností u pacientov s konkrétnou medicínskou diagnózou

Grantová úloha MFN č. 20/2001
riešiteľka: Doc. Mgr. K. Žiaková, PhD.