Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Základy vedecko-výskumnej činnosti

Základy vedecko-výskumnej činnosti

Št. odbor Fyzioterapia, denná forma štúdia, 3. ročník, zimný semester 2007/2008

Obsah seminárov:

  1. Úvod, čo je vedecká práca, jej podstata, úloha vedy v praxi založenej na dôkazoch
  2. Formálna štruktúra vedeckej publikácie a jej jednotlivé časti
  3. Hľadanie vedeckých informácií, rešerže, využitie internetu
  4. Hodnotenie kvality získaného vedeckého dôkazu (critical apprasial of data), hodnotenie hodnovernosti dôkazu na základe použitých metodík
  5. Logika písania vedeckej práce – štruktúra, obsah, formát, konzistentnosť, proporcionalita jednotlivých častí, ucelenosť
  6. Zásady správnej prezentácie práce
  7. Konkrétne problémy bakalárskych záverečných prác – otázky a odpovede

Podmienky pre udelenie zápočtu z predmetu:

Aktívna účasť minimálne na 5 seminároch, formou pohovoru demonštrovanie znalostí a zručností preberaných na seminároch v rozsahu potrebnom na zvládnutie napísania bakalárskej záverečnej práce.

MUDr. Tibor Baška, PhD., zodpovedný za predmet
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Oddelenie epidemiológie