Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

EICH1 - rozvrh denní

Epidemiológia inf. chorôb I - verejné zdravotníctvo, denná forma

Prednášky

 1. Epidemiológia – história, definícia, rozdelenie, terminológia; Prof. MUDr. Š. Straka, DrSc.; 11. 09. 2007
 2. Epidemiologická surveillance; MUDr. T. Baška, PhD.; 25. 09. 2007
 3. Proces šírenia nákazy – prameň pôvodcu nákazy, mechanizmus prenosu, vnímavá populácia, vektory a faktory prenosu; Prof. MUDr. Š. Straka, DrSc.; 09. 10. 2007
 4. Epidemiologické opatrenia zamerané na elimináciu prameňa pôvodcu nákazy, prerušenie prenosu a zvýšenie odolnosti populácie; Prof. MUDr. Š. Straka, DrSc.; 23. 10. 2007
 5.  Imunizácia – imunologické aspekty očkovania, vakcíny – ich vývoj, kvalita a bezpečnosť; MUDr. T. Baška, PhD.; 06. 11. 2007                                            
 6. Verejné zdravotníctvo a imunizácia história, rozhodovací proces, legislatíva, farmakoekonomika, vnímanie očkovania a očkovacích stratégií verejnosťou; doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH.; 20. 11. 2007
 7.  Realizácia Národného imunizačného programu (NIP) na Slovensku – východiská, vakcinačné stratégie, antivakcinačné aktivity; doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH.; 04. 12. 2007

Praktické cvičenia

 1. Základný postup protiepidemickej práce v ohnisku nákazy I. hlásenie, diagnostika, izolácia a liečba chorých; Prof. MUDr. Š. Straka, DrSc.; 11. 09. 2007
 2. Základný postup protiepidemickej práce v ohnisku nákazy II  – aktívne vyhľadávanie chorých podozrivých z ochorenia a podozrivých z nákazy, odber biologického materiálu; MUDr. T. Baška, PhD.; 18. 09. 2007
 3. Formy výskytu prenosných ochorení; Prof. MUDr. Š. Straka, DrSc.; 25. 09. 2007
 4. Dynamika šírenia nákazy v populácií; MUDr. T. Baška, PhD.; 02. 10. 2007
 5. Surveillance vybraných prenosných ochorení  – salmonelóza, diftéria, chrípka; doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH.; 09. 10. 2007
 6. Surveillance vybraných prenosných ochorení  polio, morbili, rubeola; doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH.; 16. 10. 2007
 7. Preventívne a represívne opatrenia, protiepidemické opatrenia, epidemiologicky závažné činnosti a ochrana  štátnych hraníc; doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH.; 23. 10. 2007
 8. Riešenie zadaných úloh; MUDr. T. Baška, PhD.; 30. 10. 2007
 9. Realizácia očkovania v praxi očkovacie schémy, aplikačné postupy; MUDr. T. Baška, PhD.; 06. 11. 2007
 10. Kontrola očkovania administratívna a imunologická kontrola tepelného reťazca vakcín (cold chain); MUDr. T. Baška, PhD.; 13. 11. 2007
 11. Očkovanie na Slovensku  legislatíva a odborné usmernenie, financovanie vakcín; doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH; 20. 11. 2007
 12. Očkovanie vybraných skupín populácie  starí ľudia, tehotné, imunokompromitovaní jedinci; doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH; 27. 11. 2007

 13. Praktická realizácia surveill a monitoringu ochorení preventabilných očkovaním na Slovensku; doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH; 04. 12. 2007

 14. Čo predchádza zavedeniu novej vakcíny a novej vakcinačnej stratégie do praxe; doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH; 11. 12. 2007