Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

EICH1 - kritériá denní

Epidemiológia inf. chorôb I - verejné zdravotníctvo, denná forma

Kritériá pre udelenie zápočtu

Zápočtový test: 20 otázok po 1 bode (max. 20 bodov)

Podmienkou pre získanie zápočtu je účasť na 13 seminároch a dosiahnutie 11 a viac bodov v zápočtovom teste.

Termín konania zápočtového testu si študenti dohodnú s vyučujúcim.