Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Metodológia - kritériá ext

Metodológia v epidemiológii a hygiene

Verejné zdravotníctvo, 2. ročník, zimný semester, externé štúdium

Kritériá pre zápočet a hodnotenie predmetu

Priebežné hodnotenie (max. 50 bodov):

Priebežný test: 25 otázok po 2 bodoch (max. 50 bodov)

Písomná záverečná skúška (max. 50 bodov):

Záverečná skúška sa bude vykonávať testom pozostávajúcom z 25 otázok po dvoch bodoch.

Termín konania záverečného testu si študenti dohodnú s vyučujúcim.

Celkové hodnotenie predmetu (na základe súčtu bodov za priebežné hodnotenie a záverečnú skúšku):

Dosiahnutý počet bodov

Známka

100-93

A

92-85

B

84-77

C

76-68

D

67-59

E

58 a menej

Fx

Podmienkou absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 59 bodov v celkovom hodnotení.