Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Epidemiológia - prednášky a praktiká

Rozvrh prednášok a praktických cvičení z epidemiológie
šk. rok 2007/2008

Odbor všeobecné lekárstvo, 5. ročník, zimný semester

 Prednášky:

 1. Súčasné problémy epidemiológie v európskom a globálnom kontexte, úloha medzinárodných inštitúcií (WHO, ECDC) – 28.8.2007,10,00 hod.  Doc. Hudečková
 2. Historický úvod, epidemický proces, opatrenia v ohnisku nákazy (definícia základných pojmov, definícia ohniska nákazy, jeho priestorové a časové ohraničenie a podmienky likvidácie; hlásenie ohnísk s povinnosťou medzinárodnej karantény, modifikované medzinárodné zdravotnícke smernice)- 30.8.2006, 14,00 hod. Prof. Straka
 3. Epidemiologická klasifikácia infekčných chorôb, medzinárodná spolupráca v boji s infekčnými chorobami (program globálnej eradikácie varioly) – 3.9.2006, 07,00 hod. Prof. Straka
 4. Vakcinológia – epidemiologický význam, trendy a perspektívy – 4.9.2007,10,00 hod.  Doc. Hudečková
 5. Epidemiologické metódy (populačný prístup pri štúdiu chorôb, deskriptívne metódy a definícia základných pojmov [incidencia, prevalencia, mortalita, morbidita, letalita a pod.], epidemiologická analýza, observačné štúdie, intervenčné štúdie, screening)- 5.9.2007, 14, 00 hod. Dr. Baška
 6. Úvod do klinickej epidemiológie, epidemiológia chronických neinfekčných ochorení (význam klinickej epidemiológie a jej základné pojmy, princípy medicíny založenej na dôkazoch, význam epidemiológie pri prevencii kardiovaskulárnych a nádorových ochorení, intervenčné preventívne programy)- 7.9.2007, 7,00 hod. Dr. Baška

 Praktické cvičenia:

 1. Hlavné charakteristiky výskytu infekčných chorôb, hlásenie epidemiologickej situácie. Epidemiológia črevných parazitárnych  nákaz a demonštrácia ich pôvodcov. Prof. Straka
 2. Základné štatistické a biometrické metódy v epidemiológii (príklady štatistického vyhodnocovania štúdií). Dr. Baška
 3. Hodnotenie zdravia populácie, zdravotný stav populácie na Slovensku v Európe a vo svete.  Dr. Baška
 4. Základy cestovateľskej a tropickej medicíny Dr. Maďar
 5. Demonštrácia praktických protiepidemických opatrení. Doc. Hudečková