Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Epidemiológia - kritériá

Epidemiológia (všeobecné lekárstvo, 5. ročník, zimný semester šk. rok 2008/2009)

Spôsob hodnotenia predmetu

Priebežné hodnotenie:

  • Účasť na seminároch z epidemiológie: 1 bod za každý seminár (max. 5 bodov)
  • Priebežný test z epidemiológie: 20 otázok po 1 bode (max. 20 bodov)
  • Hodnotenie aktivity na seminároch: Vyučujúci môže oceniť aktivitu študenta maximálne 3 bodmi/seminár

Záverečná skúška

Študent si ťahá tri otázky, na ktoré odpovedá ústne

Hodnotenie záverečnej skúšky:

  • 1 – 30 bodov
  • 2 – 24 bodov
  • 3 – 18 bodov
  • 4 – 0 bodov

Na úspešné ukončenie predmetu je potrebná 80% účasť na seminároch (t.j. min. 4 semináre) a absolvovanie záverečnej skúšky s minimálnym hodnotením „3“.

Celkové kvantitatívne hodnotenie predmetu:

Dosiahnutý počet bodov

Známka

55 a viac

A

54-49

B

48-43

C

42-37

D

36-31

E

30 a menej

Fx