Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ENCH - otázky

Skúšobné otázky

Epidemiológia neinfekčných chorôb

3. ročník, verejné zdravotníctvo, denná forma štúdia

 

 1. Hodnotenie zdravotného stavu populácie – úmrtnosť, chorobnosť (všeobecná, podľa príčin, vekovošpecifická, predčasná, štandardizovaná)
 2. Hodnotenie zdravotného stavu populácie - str. dĺžka života pri narodení, QALYs, DALYs, PYLLs, HALE
 3. Príčiny vzniku neinfekčných chorôb – faktory etiologické, patognentické, prognostické, postačujúca a nevyhnutná príčina, unifaktoriálne a multifaktoriálne vzťahy
 4. Rizikové faktory – definícia, kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie (relatívne riziko, atributívne riziko, etiologická frakcia rizika)
 5. Prevencia (úrovne prevencie) a podpora zdravia
 6. Psychosociálne rizikové faktory
 7. Behaviorálne rizikové faktory, zmeny správania, edukácia ako nástroj zmeny správania (formy, spôsoby, motivácia)
 8. Legislatívne a ekonomické opatrenia ako nástroje verejného zdravotníctva
 9. Stratégia individuálneho a populačného prístupu v prevencii
 10. Význam neinfekčných chorôb pre zdravie populácie
 11. Rozdiely v zdravotnom stave populácie medzi vyspelými krajinami a krajinami so stredným a nízkym príjmom
 12. Trendy distribúcie príčin smrti v priebehu 20. storočia a ich príčiny
 13. Sociálne determinanty zdravia
 14. Rizikové faktory aterosklerózy
 15. Kardiovaskulárne choroby – charakteristika, epidemiológia, prevencia na populačnej úrovni
 16. Hodnotenie individuálneho kardiovaskulárneho rizika a poradenstvo
 17. Cerebrovaskulárne choroby – charakteristika, epidemiológia, prevencia
 18. Klinická prevencia kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych chorôb
 19. Onkologické choroby – charakteristika, epidemiológia
 20. Primárna a sekundárna prevencia onkologických chorôb
 21. Diabetes mellitus 1. typu – charakteristika, epidemiológia, prevencia
 22. Diabetes mellitus 2. typu – charakteristika, epidemiológia, prevencia
 23. Chronické respiračné choroby – charakteristika, epidemiológia, prevencia
 24. Vonkajšie príčiny straty zdravia - rozdelenie, verejnozdravotnícky význam a prevencia
 25. Genetické faktory  - vplyv na zdravie populácie
 26. Psychické poruchy – rozdelenie, verejnozdravotnícky význam a prevencia
 27. Obezita – epidemiológia, význam, prevencia
 28. Hypertenzia- epidemiológia, význam, prevencia
 29. Užívanie tabaku - epidemiológia, význam, prevencia
 30. Verejnozdravotný význam reprodukčného zdravia
 31. Nadmerné užívanie alkoholu - epidemiológia, význam, prevencia
 32. Užívanie nelegálnych psychoaktívnych drog - epidemiológia, význam, prevencia
 33. Úloha Svet. zdravotníckej organizácie a jej programy
 34. Prevencia neinfekčných chorôb v systéme verejného zdravotníctva na Slovensku