Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Epidemiológia - otázky

Skúšobné otázky

Epidemiológia, všeobecné lekárstvo, 5. ročník, zimný semester, šk. r. 2012/13

 1. Epidemiológia
 2. Vývoj epidemiológie vo svete
 3. Klinická epidemiológia
 4. Príčinnosť v epidemiológii
 5. Deskriptívna epidemiológia
 6. Štandardizácia zistených údajov (hodnôt)
 7. Analytické epidemiologické štúdie
 8. Chyby ovplyvňujúce výsledok analytických štúdií
 9. Kohortové (prospektívne) štúdie
 10. Prierezové štúdie
 11. Retrospektívne štúdie (štúdie prípadov a kontrol)
 12. Experimentálna metóda
 13. Surveillance
 14. Hodnotenie zdravia populácie – mortalita, morbidita, stredná dĺžka života
 15. Hodnotenie zdravia populácie – QALYs, PYLLs, DALYs, HALE
 16. Sociálne determinanty zdravia
 17. Skríning
 18. Zdravotný a spoločenský význam infekčných chorôb
 19. Štatistické spracovanie ohniska nákazy, ukazovatele kvality protiepidemivkej práce
 20. Evolúcia parazitizmu a infekčných chorôb – vznik choroboplodných zárodkov
 21. Príčiny zmien infekčných chorôb
 22. Epidemický proces – základné znaky
 23. Základné podmienky epidemického procesu
 24. Mechanizmus prenosu choroboplodných zárodkov, fázy prenosu nákazy
 25. Prírodné faktory epidemického procesu
 26. Sociálne faktory epidemického procesu
 27. Zásady boja proti infekčným chorobám
 28. Pramene nákazy
 29. Chorý človek ako prameň nákazy
 30. Rezistencia mikroorganizmov
 31. Osobitné spôsoby prenosu nákazy
 32. Klasifikácia infekčných chorôb
 33. Nosičstvo patogénnych mikroorganizmov
 34. Nosičstvo pri brušnom týfe a paratýfoch
 35. Nosičstvo vírusu hepatitídy B
 36. Nosičstvo stafylokokov, streptokokov, meningogkokov, Haemophilus influensae a pneumokokov
 37. Opatrenia pri nosičstve
 38. Zvieratá ako pramene nákazy
 39. Salmonelózy
 40. Tularémia
 41. Leptospirózy
 42. Črevné nákazy – charakteristika, prenos, epidemiológia, prevencia
 43. Nákazy dýchacích ciest – charakteristika, prenos, epidemiológia, prevencia
 44. Krvné nákazy – charakteristika, prenos, epidemiológia, prevencia
 45. Živé vektory infekčných chorôb
 46. Nákazy kože a povrchových slizníc – charakteristika, prenos, epidemiológia, prevencia
 47. Nemocničné nákazy – charakteristika, klasifikácia, pôvodcovia
 48. Nemocničné nákazy –pramene, prenos a jeho faktory
 49. Zásady prevencie nemocničných nákaz
 50. Programy eradikácie a eliminácie infekčných chorôb
 51. Súčasné problémy v epidemiológii a liečbe tuberkulózy
 52. Epidemiológia a prevencia geohelmintov
 53. Epidemiológia a prevencia teniáz
 54. Epidemiológia a prevencia bilharzióz (schistosomiáz)
 55. Epidemiológia a prevencia hemoragických horúčok
 56. Malária - epidemiológia, profylaxia
 57. HIV/AIDS – epidemiológia, prevencia
 58. Izolácia infekčne chorého
 59. Terapia ako protiepidemické opatrenie
 60. Opatrenia v ohnisku nákazy
 61. Nákazy ako bojové biologicé prostriedky
 62. Špecifická profylaxia
 63. Pasívna imunizácia
 64. Aktívna imunizácia – očkovacie látky, druhy očkovania, očkovanie vybraných skupín ľudí
 65. Aktívna imunizácia – aplikácia vakcín, reakcie po očkovaní a kontraindikácie
 66. Očkovanie proti tuberkulóze
 67. Očkovanie proti diftérii a pertussis, očkovanie proti tetanu
 68. Očkovanie proti poliomyelitíde
 69. Očkovanie proti morbilám, parotitíde a rubeole (MMR)
 70. Očkovanie proti Hemophilus influenzae B, pneumokokom a meningokokom
 71. Očkovanie proti chrípke
 72. Očkovanie proti hepatitíde A a B
 73.  Očkovanie proti varicelle
 74. Očkovanie proti besnote a kliešťovej encefalitíde
 75. Očkovanie proti  brušnému týfu
 76. Očkovanie osôb odchádzajúcich do zahraničia
 77. Dezinfekcia a sterilizácia, vyšší stupeň dezinfekcie
 78. Fyzikálne metódy sterilizácie a dezinfekcie centrálna sterilizácia
 79. Chemické metódy dezinfekcie a sterilizácie
 80. Dezinsekčné prostriedky a ich použitie v praxi
 81. Deratizácia
 82. Chronické neinfekčné choroby – význam a epidemiologické charakteristiky
 83. Zdravotný stav populácie Slovenska v európskom a globálnom kontexte
 84. Stratégie prevencie chronických neinfekčných chorôb na populačnej úrovni
 85. Epidemiológia srdcovo-cievnych chorôb – charakteristika, rizikové faktory, prevencia
 86. Epidemiológia cerebrovaskulárnych ochorení – charakteristika, rizikové faktory, prevencia
 87. Epidemiológia národových ochorení – charakteristika, rizikové faktory, prevencia
 88. Epidemiológia diabetes mellitus 2. typu (DM II) – charakteristika, spoločensko-zdravotný význam DM II, rizikové faktory, prevencia
 89. Cestovná lekárnička, prevencia a pohotovostná terapia hnačkových ochorení
 90. Geografická, tropická, cestovná medicína a medicína katastrof - definícia disciplín