Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2007

XIII. Kovalčíkov deň

Veľká poslucháreň MFN

7. marca 2007

Program:

14.00  Slávnostné otvorenie

14.10  Odborný program

Mirossay, L., Rybárová, S. (Ústav farmakológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta): 

Mechanizmy mnohopočetnej liekovej rezistencie.

 

Mojžiš, J., Varinská, L. (Ústav farmakológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta): 

Angiogenéza – terapeutický cieľ v terapii nádorov.

 

Hrubý, R. (Odd. onkológie a rádioterapie, Nemocnica s poliklinikou Žilina): 

Inhibítory angiogenézy v onkologickej praxi.