Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav pôrodnej asistencie

 

Učebné plány LS/2024

(pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo)

 

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav pôrodnej asistencie
Adresa: Malá Hora 5, 036 01 Martin
Sekretariát: Mgr. Anita Hlušeková
E-mailanita.hlusekova@uniba.sk
tel.:+421 432633409
VOIP: 41409