Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav pôrodnej asistencie

V súvislosti s realizáciou nevyhnutnej praktickej výučby študentov VŠ počas trvania pandémie COVID-19 boli zverejnené nasledujúce dokumenty:

Vnútorný predpis č. 2/2022: Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky na letný semester akademického roka 2021/2022


Vnútorný predpis č. 1/2022: Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v letnom semestri akademického roka 2021/2022

 

Odporúčania  hlavného hygienika SR

 

 

Učebné plány LS/2022

(pôrodná asistencia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo)

 

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav pôrodnej asistencie
Adresa: Malá Hora 5, 036 01 Martin
Sekretariát: Mgr. Anita Hlušeková
E-mailanita.hlusekova@uniba.sk
tel.:+421 432633409
VOIP: 41409