Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Výučbové materiály dostupné na tejto stránke sú duševným vlastníctvom autorov a môžu byť použité (a to aj ich akákoľvek súčasť) len študentmi JLF UK, výhradne ako študijný materiál.

J-S-VL-061 Ftizeológia - praktická časť

Podmienky na absolvovanie predmetu:

1. Účasť na 2 praktických cvičeniach 100% prezenčnou formou.

2. Úspešné záverečné hodnotenie. Záverečné hodnotenie prebieha formou online testu.

Váha priebežného/záverečného hodnotenia: Test

Absolvovaním predmetu študent získa aktuálne informácie o epidemiológii, klinickom obraze, diagnostike, diferenciálnej diagnostike, liečbe a prevencii pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy.

Praktické cvičenia:

1.   Klinické vyšetrenie pacientov s respiračnými chorobami v spektre diferenciálnej diagnostiky tuberkulózy pľúc (pacienti s aktívnou tuberkulózou nie sú vyšetrovaní z epidemiologických dôvodov). Referovanie vyšetrených pacientov študentmi s diskusiou ku klinickej manifestácii, diagnostike a diferenciálnej diagnostike, moderovanej pedagógom.

2. Návrh plánu antituberkulotickej liečby pre pacientov referovaných na predchádzajúcom cvičení. Diskusia k režimom liečby a jej nežiaducim účinkom, moderovaná pedagógom. Následne sú študenti rozdelení na menšie skupiny, každá skupina obdrží anonymizovanú zdravotnú dokumentáciu pacienta s tuberkulózou. Po oboznámení sa s ňou študenti prezentujú prípady s dôrazom na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu. Prezentácie sú moderované pedagógom a otvorené na diskusiu celej študijnej skupiny.

J-S-VL-039 Vnútorné choroby 4. ročník, zimný semester

J-S-ZL-049 Vnútorné choroby 4. ročník, zimný semester

J-S-VL-043 PP Vnútorné choroby 5