Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Výučbové materiály dostupné na tejto stránke sú duševným vlastníctvom autorov a môžu byť použité (a to aj ich akákoľvek súčasť) len študentmi JLF UK, výhradne ako študijný materiál. 

2-JVL–061 Ftizeológia 5. ročník, letný semester, 0,5/0,5; 1 KREDIT

 

 Podmienky na absolvovanie predmetu:

1. Účasť na obidvoch praktických cvičeniach.

2. Úspešné záverečné hodnotenie formou písomného testu.

    Minimálna hranica úspešnosti je 17%

    Hodnotenie: A 100%    B 83%   C 67%    D 50%     E 33%    Fx 17%

Výučbové materiály:

Ftizeológia prednáška č. 1: Etiológia, patogenéza, epidemiológia, klinický obraz a diagnostika tuberkulózy pľúc. Klasifikácia tuberkulózy. Mykobakteriózy. 

Ftizeológia prednáška č. 2: Liečba tuberkulózy. Mimopľúcna tuberkulóza. 

 

DIŠTANČNÁ VÝUČBA

Online výučba prebieha prostredníctvom MS Teams.

Kreditné testy sú pripravované v prostredí Moodle.

Hodnotenie online testov: 6 bodov -  A

                                                5 bodov - B

                                                4 body -   C

                                                3 body -   D

                                                2 body -   E

                                                1 bod -     Fx

                                         

 

 

 

2-JVL-039 Vnútorné choroby 4. ročník, zimný semester

2-JZL-049 Vnútorné choroby 4. ročník, zimný semester

Študijné materiály