Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb vznikla 1. novembra 1967 ako súčasť detašovaného pracoviska LF UK Bratislava. Vtedajšia nepriaznivá epidemiologická situácia na Slovensku, ale aj v okrese Martin, si vyžiadala v martinskej nemocnici už v roku 1932 vyčlenenie samostatných lôžok pre pacientov s tuberkulózou a v roku 1950 vytvorenie samostatného oddelenia s 50 lôžkami, kde sa zabezpečovala komplexná diagnostika a liečba pacientov so špecifickými pľúcnymi ochoreniami. Máloktorá oblasť medicíny prešla za posledných 70 rokov takými prevratnými zmenami ako náš odbor pneumológia a ftizeológia.

Prelomovým sa stáva rok 1967, keď vznikla klinika a výrazne sa rozšírila koncepcia odboru o nešpecifické pľúcne choroby a do popredia sa dostáva starostlivosť o pacientov s pľúcnou rakovinou, chronickou bronchitídou, bronchiálnou astmou a s celým radom akútnych zápalových a chronických ochorení. Začína aj výučba poslucháčov lekárskej fakulty. V živote kliniky veľmi pozitívnu úlohu zohral jej prvý prednosta  a čelný predstaviteľ nielen slovenskej, ale aj českej pneumo-ftizeológie - prof. MUDr. Ondrej Haľák, CSc., ktorý veľmi výrazne prispel k profilácii pracoviska a má veľkú zásluhu na odbornom raste pracovníkov nielen na klinike, ale aj odborníkov – pneumológov v celom bývalom Česko-Slovensku. V rokoch 1976-1980 zastával najvýznamnejší post - dekana Lekárskej fakulty UK v Martine. Funkciu prednostu vykonával až do svojho odchodu na dôchodok v roku 1986.

V roku 1989 bola prednostkou kliniky menovaná prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., ktorá tento post vykonávala do roku 2015, kedy bol za prednostu kliniky menovaný doc. MUDr. R. Vyšehradský, PhD.

Medzi prvých odborných asistentov na klinike patrila doc. MUDr. Elena Chalupová, CSc. a doc. MUDr. Ján Štubňa, CSc.

Od roku 1982, po smrti dlhoročného primára MUDr. Eduarda Šimeru, sa stal primárom MUDr. Peter Strapko, CSc., ktorý svoju funkciu vykonával do roku 2012.  Od 1.1.2013 je primárom MUDr. Ivan Kocan.

 

Vzhľadom k tomu, že priestorové vybavenie už vtedy nestačilo, došlo k podstatnej rekonštrukcii a k nadstavbe pavilónu č. 5, ktorá bola ukončená v roku 1974. Vďaka zlepšeným priestorovým podmienkam a vďaka nadšenej, obetavej práci celého pracovného kolektívu sa podarilo vybudovať jednotlivé pracoviská tak, aby mohli poskytovať špecializovanú pneumologickú medicínsku starostlivosť a dosiahnuť nadregionálne postavenie v rámci odboru pneumológie a ftizeológie.