Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie k výučbe

OZNAM PRE ŠTUDENTOV

 

Organizačné pokyny k výučbe na Klinike pneumológie a ftizeológie:

 

Praktická časť výučby na našej klinike bude prebiehať štandardne podľa rozvrhov stanovených na fakulte.

Prednášky budú realizované online formou.

Študenti sú povinní nosiť ochranné rúška, prezuvky a plášte.

V prípade, že študent vykazuje známky respiračného ochorenia je povinný danú skutočnosť nahlásiť sekretárke kliniky (telefonicky 043/2633717 alebo emailom martina.slezakova@uniba.sk) s tým, že sa uvedeného praktického cvičenia nezúčastní.