Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Manažérstvo proti korupcii

Dňa 4. decembra 2019 prijalo Vedenie JLF UK Uznesenie (č. 19/2019) v rámci ktorého schválilo zavedenie normy ISO 37001:2016 „Systém manažérstva proti korupcii“.

Predmetom zavedenia protikorupčnej politiky je prijatie, zavedenie, uplatňovanie a vedenie účinnej a koordinovanej protikorupčnej politiky na JLF UK v súlade s vyššie uvedenou normou.

Cieľom zavedenia protikorupčnej politiky je poskytnúť zamestnancom JLF UK postup a návod na predchádzanie korupcie zavedením funkčného systému riadenia korupčných rizík a identifikáciu rizikových oblastí z hľadiska korupcie, ako aj postup a možnosti pri nahlasovaní korupcie. Tým dôjde k eliminácií priestoru na vznik a existenciu korupcie a zlepšeniu protikorupčnej prevencie.

Bližšie informácie na podstránke Manažérstveo proti korupcii.

 

Kontaktná osoba pre Manažérstvo kvality

Petra Strachilová

email: petra.strachilovauniba.sk

tel. č.: +421 43 2633 207

VoIP: 41 207