Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Národné projekty

V rámci národných projektov Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja koordinuje prípravu a implementáciu projektov hlavne týchto národných grantových schém:

  • grantové schémy Agentúry na podporu výskumu a vývoja (od roku 2019)
  • grantové schémy Ministerstva zdravotníctva SR
  • grantové schémy Ministerstva školstva na grantové schémy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (mimo grantov VEGA a KEGA)

Pri príprave národných projektov je potrebné postupovať v súlade s Vnútorným predpisom č. 13/2019 Smernica o zrážke príspevku na režijné výdavky z rozpočtu dotácií pridelených na riešenie tuzemských projektov. Vnútorný predpis nájdete v dokumente VP 13/2019 PDF.