Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Manažérstvo proti korupcii

ISO 37001 Systém manažérstva proti korupcii

Dňa 4.decembra 2019 prijalo Vedenie JLF UK Uznesenie (č. 19/2019) v rámci ktorého schválilo zavedenie normy ISO 37001:2016 „Systém manažérstva proti korupcii“ (ďalej SMPK).

Predmetom zavedenia SMPK je prijatie, zavedenie, uplatňovanie, implementovanie a vedenie účinného systému na JLF UK v súlade s vyššie uvedenou normou.

Cieľom zavedenia SMPK je poskytnúť zamestnancom JLF UK postup a návod na predchádzanie korupcie zavedením funkčného systému riadenia korupčných rizík a identifikáciu rizikových oblastí z hľadiska korupcie, ako aj postup a možnosti pri nahlasovaní korupcie. Tým dôjde k eliminácií priestoru na vznik a existenciu korupcie a zlepšeniu protikorupčnej prevencie.

Etický kódex UK