Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Manažérstvo proti korupcii

ISO 37001 Systém manažérstva proti korupcii

Dňa 4.decembra 2019 prijalo Vedenie JLF UK Uznesenie (č. 19/2019) v rámci ktorého schválilo zavedenie normy ISO 37001:2016 „Systém manažérstva proti korupcii“.

Predmetom zavedenia protikorupčnej politiky je prijatie, zavedenie, uplatňovanie a vedenie účinnej a koordinovanej protikorupčnej politiky na JLF UK v súlade s vyššie uvedenou normou.

Cieľom zavedenia protikorupčnej politiky je poskytnúť zamestnancom JLF UK postup a návod na predchádzanie korupcie zavedením funkčného systému riadenia korupčných rizík a identifikáciu rizikových oblastí z hľadiska korupcie, ako aj postup a možnosti pri nahlasovaní korupcie. Tým dôjde k eliminácií priestoru na vznik a existenciu korupcie a zlepšeniu protikorupčnej prevencie.

V rámci zavedenia normy do praxe je nevyhnutné identifikovať názory a postoj zamestnancov k tejto oblasti. V tejto súvislosti sa na Vás obraciam s požiadavkou o vyplnenie krátkeho dotazníka zameraného na vnímanie korupcie.

Dotazník je anonymný a má poskytnúť Vedeniu JLF UK Vaše názory, postrehy, námety a skúsenosti, ktoré prispejú k úspešnej implementácií ISO normy na JLF UK.